Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 2. félév)

1940-11-21 / 47. szám

tése közvetlen fogyasztók számára havi részletben törleszthető hitelre. Tartama: határozatlan idő. Törzstőkéje: 10.000 pen­gő. Szentey László tagot azon külön jog illeti meg, hogy szavazategyenlőség esetén azon javaslat emelkedik határozattá, amelyhez szavazatával csatlakozott; dr. Sághy György tagot pedig azon külön jog illeti, hogy amennyiben Szentey László az 1930 : V. tc. 38. §-a folytán nem szavaz­hatna, az ő szavazata dönt. A társaság ügyvezetői: Szentey László (II., Fő-utca 80.) és dr. Sághy György (VLI., Damja­nich-utca 14.) budapesti lakosok. Az ügy­vezetők feljogosíttatnak arra, hogy egyet­értő határozattal, akár a társaság többi tagjai közül, akár a társaság tisztviselői közül, a szükséghez képest, egy vagy több cégvezetőt nevezhessenek ki. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kép­viseletre jogosítottak a társaság előnyo­mott, nyomtatott vagy előírt cégszövegé­hez saját aláírásukat csatolják, a cégveze­tők a „ppa" toldattal. A céget két ügyve­zető, vagy egy ügyvezető és egy cégvezető együtt képviselik és jegyzik. — Üzlete: V., Bank-utca 6. szám. '(4078.) (CLXXXV. kö­tet, 140. lap.) (1940—47.) Sebestyén László részvénytársaság. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. X. 7. Cg i 19471/28. 2Ó700/5. — bárcziházi Bárczy j László, Bozóky Mátyás és vitéz Váry Jó­zsef igazgatósági tagoknak ebbeli minősé­ge és alapszabályszerű cégjegyzési jogo­sultsága, továbbá az alapszabályok 17. §­ának az 1940. évi szeptember hó 10. nap­ján tartott rendkívüli közgyűlés által el­határozott módosítása bejegyeztetett. — Ezen módosított alapszabály szerint a tár­saság cégét két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy az igazgatóság által cégvezetői joggal kirendelt tisztviselő (cégvezető) együttesen jegyzi és pedig ak­ként, hogy az aláírásra jogosítottak az elő­nyomott vagy előirott cégszöveg alá saját nevüket írják, a cégvezető a „pp" toldat­tal. A céget jegyző egyik igazgatósági tag­nak azonban mindig vagy Sebestyén Lász­lónak vagy Sebestyén Lászlónénak kell lennie. (4180.) (Lásd 1934. évf. 37.) (CL kö­tet, 197. lap.) {1940—47.) Solar Textilipari- és Kereskedelmi kft. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. X. 5. Cg 36450/12. 26272/3. — A társasági szerződés 2. pontjának az 1940. évi szeptember hó 17. napján tartott taggyűlés által elhatáro­zott módosítása bejegyeztetett. Ezen mó­dosított társasági szerződés szerint a vál­lalat tárgya: textiláruk, különösen „Solar" védjegyű áruk gyártása, kikészítése és azokkal, valamint egyéb e szakmába vágó árukkal való kereskedés, saját számlára és képviseleti alapon; mintatervek és rajzok készítése, mindenféle textilárura. (4183.) (Lásd 1936. évf. 20.) (CLII. kötet, 114. lap.) (1940—47.) Schember Magyar Mérleg és Gépgyár Rész­vénytársaság. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. X. 4. Cg 2324/42. 3879/41. — Dr. Gündisch Guidó igazgatósági tagnak ebbeli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága, továbbá az alapszabályok 5. §-ának az 1940. évi június hó 22. napján tartott ren­des közgyűlés által elhatározott módosí­tása bejegyeztetett. Ezen módosított alap­szabály szerint a társaság hirdetményei a hivatalos lapban (jelenleg a Budapesti Közlöny) egyszeri beiktatás által tétetnek közzé. — Schember Kornél igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jo­gosultságának megszűnése bejegyeztetett. (4157.) (Lásd 1940. évf. 20.) (CLXIX. kö­tet, 119. lap.) (1940—47.) Schmied, Szigeti, Szél. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. X. 18. Cg 38736/5. 27320/2. — A társtagok a céget ak­ként jegyzik, hogy a cégszöveg alá Schmied Ferenc és Szél László mint társtagok együttesen vezetéknevüket írják. — Szi­geti Ottó társtag e minőségének és cég­jegyzési jogosultságának megszűnése beje­gyeztetett. (4394.)' (Lásd 1937. évf. 6.) (CLXIV. kötet, 181. lap.) (1940—47.) Schuchtár I. és társa. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. X. 18. Cg 22916/6. 22030/4. — Argalás Lajos cégve­zető e minőségének és cégjegyzési jogo­sultságának megszűnése bejegveztetett. — (4398.) (Lásd 1929. évf. 35.) (CIX. kötet, 180. lap.) (1940—47.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék