Köztársaság, 1993. január-március (2. évfolyam, 1-12. szám)

1993-03-12 / 10. szám

A Politikai Bizottság 1973. április 25-i határozata a március 15-i ünnepségek tapasztalatairól GIMLAP-H ATTER A nyomdai leadás ütemezésének kényszere miatt szövegkörnyezeté­ből kiemelve adjuk itt közre azt a dokumentumot, amely a követke­ző oldalakon olvasható összeállításunk szerves része lett volna - ahogy ezt a 19. oldalon jeleztük is ha kellő időben megkapjuk. Szigorúan bizalmas! Az 1973. évi március 15-i ünnepségek - te­kintettel a szabadságharc és a polgári forrada­lom 125., valamint Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára - tartalmukban és külsősé­geikben a szokásosnál nagyobb szabásúnk voltak és összhangban álltak az évfordulók történelmi jelentőségével. A KISZ és a Haza­fias Népfront, valamint a tanintézetek által rendezett ünnepségeken és rendezvényeken több százezren, főleg tanulófiatalok vettek részt. Az ünnepségek lényegében zavartala­nul, az alkalomhoz illő módon bonyolódtak le. Az évfordulót azonban Budapesten és Sze­geden egyesek ismét kihasználták rendbontás­ra. Az ünnepi hangulatot, a felfokozott hazafi­as érzéseket, a fiatalok éretlenségét kihasznál­va Budapesten nacionalista, szovjetellenes, rendszerellenes tüntetést szerveztek. Bár a tüntetés mögött nem lehetett szervező köz­pontot felderíteni, a zavarkeltés sok tekintet­ben szervezett jelleget öltött. A kezdetben kis létszámú tüntetőcsoport létszáma felduzzadt a jelszavak hatása alá került felelőtlen emberek­kel, odasodródott fiatalokkal, kíváncsiskodó járókelőkkel. Szükségessé vált a rendfenntartó erők beavatkozása, melyek a tömeget számot­tevő ellenállás nélkül, rövid idő alatt feloszlat­ták. A rendőri intézkedések során 65 főt előál­lítottak és 569 főt személyi igazolványuk el­vételével igazoltattak. Az előállított 65 fővel szemben az eljárás befejeződött, közülük 47 fő garázdaságért 15-30 napi elzárást, 18 fő pe­dig pénzbüntetést kapott. (A felelősségre vont személyek kétharmada 20 év alatti, s 30 év felett mindössze ketten vannak. Ezek között voltak egyetemisták, kö­zépiskolások, ipari tanulók, fizikai dolgozók, értelmiségiek, alkalmazottak és foglalkozás­nélküliek.) Az esemény - a Belváros néhány utcáját ki­véve - a főváros nyugodt, mindennapi életét nem zavarta meg, a gyárakban és a munkahe­lyeken folyt a normális munka. Másnap az is­kolákban, az egyetemeken zavartalanul folyt a tanítás. Az események főbb vonatkozásban tanulsá­gosak. Újból bebizonyosodott, hogy társadal­munkban - korlátok közé szorítva - léteznek még ellenséges elemek, amelyek időnként kí­sérletet tesznek rendszerellenes zavarkeltésre, megpróbálják kihasználni a kínálkozó lehető­14 ségeket. Számolnak a felelőtlen emberekkel, kísérletet tesznek erejük, lehetőségeik kipró­bálására. Léteznek még antikommunista esz­mék, újratermelődnek különböző polgári né­zetek, köztük a nacionalizmus. Társadalmunk bizonyos csoportjaira, rétegeire hatással van az imperializmus fellazító politikája. A történtek újból felhívják a figyelmet az ifjúság közötti politikai munkára. Az ifjúság­nak van egy szűk csoportja, amely a szocializ­mus építésének konszolidált viszonyai között nem találja meg helyét és feladatait. Álforra­dalmi nézeteik miatt a fennálló társadalmi renddel könnyen szembe kerülnek. Különösen vonatkozik ez olyanokra, akik felé a család, a közösség nevelő tevékenysége gyenge. Mindezen körülményekhez hozzájárulnak még mulasztásaink is, a felemás intézkedések, a rossz szervezés, a hangulati elemek figyel­men kívül hagyása, a közömbösség. Feltűnő volt, hogy a munkásőrökön, az ifjúgárdistá­kon, a jelenlevő funkcionáriusokon kívül szinte senki nem volt, aki aktívan szembe­szállt volna a demagógokkal, pedig - feltehe­tően - több párttag és KISZ-tag aktivista is ta­núja volt az eseményeknek. A Politikai Bizottság az alábbi intézkedése­ket tartja szükségesnek: 1. Határozottabb harcot kell folytatni a tár­sadalmunkban még meglevő negatív eszmei és politikai jelenségekkel szemben. Az eddi­ginél is nagyobb figyelmet kell fordítani a marxista-leninista eszmék terjesztésére, a po­litikai nevelőmunkára. Különösen az ifjúság körében végzett oktató- és nevelőmunkát kell javítani. Az illetékes párt, állami, társadalmi és gazdasági szervek egységesen hajtsák vég­re a Központi Bizottság ifjúságpolitikai állás- foglalását és közoktatáspolitikai határozatát és ennek során fordítsanak még nagyobb gondot az ifjúság eszmei-politikai nevelésére. 2. A KB Ágit. Prop. Osztálya, valamint Párt- és Tömegszervezetek Osztálya foglal­kozzanak az ifjúság közötti politikai munka kérdéseivel, és megfelelő időben terjesszenek anyagot a Politikai Bizottság elé azzal, hogy azt követően a pártszervezetek is megtárgyal­ják a tennivalókat. 3. A KB Ágit. Prop. Osztálya a politikai ünnepségek előkészítésével, az eddigi tapasz­talatok alapján célszerűnek látszó módosítá­sokkal foglalkozzon. Szükséges, hogy a jövő­ben legyen egyértelműbb a felelősség külön­böző ünnepségekért. A Politikai Bizottság ajánlja, hogy a március 15-i ünnepségek ezen­túl a Hazafias Népfront szervezésében bonyo­lódjanak le. A szervezésben a KISZ Központi Bizottsága is vegyen részt. Biztosítsa, hogy politikailag szilárd, vitaképes és aktív, szerve­zett erők legyenek mindenütt, ahol az ünnep­ségek, vagy szabadidős programok kapcsán tömegesen jönnek össze fiatalok. Ne enged­jék, hogy a hevenyészett előkészítés, vagy a méltatlan külsőség megcsúfolja ünnepségein­ket. 4. A közoktatást irányító és felügyelő álla­mi szervek gondoskodjanak arról, hogy a ta­vaszi ünnepségek és politikai évfordulók tar­talmi előkészítése kapcsán kapjon megfelelő helyet az éves folyamatos oktató-nevelőmun­ka egészében. A jövőben jobban készítsék fel a pedagógusokat erre a munkára is, nyújtsa­nak ehhez a pártszervezetek segítséget. Az ünnep előkészítéséért, a tanulóifjúság felké­szítéséért és az ünnepségeken tanúsított maga­tartásáért a tanintézetek vezetői politikai, álla­mi felelősséggel tartoznak. Az ünnepségekkel összefüggő tantestületi feladatokat a Művelő­désügyi Minisztérium az 1973/74-es tanév­nyitó utasításban rögzítse. 5. A március 15-i zavarkeltéshez hasonló esetek megelőzésére a politikai felkészítéssel egyidejűleg adminisztratív eszközöket is hatá­rozottabban igénybe kell venni. Gondoskodni kell az ifjúság soraiban ellenséges tevékeny­séget végzők folyamatos felderítéséről, a rendbontások megelőzéséről, szükség esetén gyorsan, határozottan kell intézkedni. A jövő­ben ajánlatos jobban mérlegelni, hogy milyen esetekben mozgósítsuk a karhatalmi szerve­ket, a munkásőrséget, illetve az Ifjú Gárdát. E testületeket mindig a rendezvények jellegének megfelelően és szükség szerint vegyük igény­be. 6. A március 15-i rendzavarás során fele­lősségrevont személyek ellen a pártszerveze­tek, a KISZ, a munkahelyek, illetve a taninté­zetek is indítsanak felelősségrevonási eljárást és részesítsék őket - megfelelő differenciált­sággal - büntetésben. Ezek ne felülről hozott intézkedések légyenek, hanem helyben és nyilvánosan megvitatott döntések, hogy tanul­ságul szolgáljanak. A felelősségrevonás té­nyeit és következményeit - megfelelő indoko­lással - ismertessék a munkahelyek, taninté­zetek kollektívái előtt. Gondoskodni kell ar­ról, hogy a büntetésben részesített, eljárás alá vont fiatalok szülei is megfelelő módon érez­zék erkölcsi felelősségüket. ■ KÖZTÁRSASÁG 1993/10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék