Köztelek – 1907. 1-50. szám

1907-02-27 / 17. szám

XVII. évfolyam. 17. (1587.) szám. KÖZTEL KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 5 korona. Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő ós kiadásért felelős: Rubinek Gyula az OMGE. igazgatója. Felelős szerkesztő: llizday Rnrna. Szerkesztőség: Budapest, IX., Köztelek-utcza 8. Kiadóhivatal : Budapest (Köztelek). Üllöi-nt 35. szám. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Ülésnapok a Köztelken. 19Ö7. märedus 7. d. e. 10 órakor. Gazdák Biz­tosító Szövetkezete alapitói­nak gyűlése. .9. d. u. 4 órakor. Földmivelési és növénytermesztési szak­osztály ülése. Meghivó na, .„Országos Magyar Gazdasági Egyesület" igazgató-választmányának úgyis mint a .„Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége" végrehajtó-bizottságának ',1907. évi febr. hó 27-én (szerdán) d. e. 10 órakor ,a „Köztelek" uj székházában (Budapest, IX., íKöztelek-u. 8. szám alatt) tartandó I. rendes ülésére. (Tárgysorozatot lásd a „Köztelek" 14. szá­mában.) Meghívó az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" ilivelési és 1907. évi márczius hó 9-én (szombat) d. u. 4 órakor a „Köztelken" tartandó ülésére. Tárgyak : 1. Bázsó Imre gazd. akad. tanár előadása: „A répamagvak irapregnálásáról és ennek gazda­sági jelentőségéről." 2. Grálmer Emil a ín.-óvári növényterm. kis. állom, adjunktusának előadása: „A hazai vető­magnemesités szervezésének feladatairól." Budapest, 1907 febr. 23. Cserháti Sándor s. k., sz. o. elnök. Meghívó a „Gazdák Biztositó Szövetkezete" 1907. évi márczius hó 7-én az OMGE. székházának gyülés­termében (Budapest, IX., Üllői-ut 25., bejárat Köztelek-u. 8.) d. e. 10 órakor tartandó alapítók gyűlésére. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Alapszabályok módosítása. (Alapszabályok 6., 93., 94. és 102-ik §§-ai.) 3. A szövetkezet elnöli tisztére három szö­vetkezeti tag kijelölése. (Alapszabály 55. és 75. §.) 4. Alapító tagok bejelentése és változása. 5. Esetleges, a közgyűlés elé terjesztendő javaslatok. Budapest, 1907 február 16-án. az igazgatóság nevében: Zselénski Bóbert gróf s. k., a szövetkezet elnöke. Németországi tanulmányut. Németországba a folyó év május hó 29-től junius 18-ig rendezendő gazdasági társas tanul­mányútra jelentkezett 38 személy névsorát lapuk utolsó (16-ik) számában közöltük. Azóta részvételüket bejelentették: Jeszenszky Béla fb. ügyvéd. Kremzir Mór földbirtokos. Jelentkezéseket az OMGE. titkári hivatala még márczius hó 15-ig elfogad. A részletes prograinm és utleirás lapunk hirdetési rovatá­ban van. Jelentkezéseket kérünk mielőbb. Előfizetési felhívás a „Czukorrépatermesztési előadások" cz. füzetre. Egyesületünk, a hozzá beérkezett számos felszólítás folytán tervbe vette, hogy a január hó 28-án és 29-én a Köztelek székházban megtartott czukorrépatermesztési előadásokat külön füzetes kiadványban kívánja közzétenni. Az előadásokat hazánk legkiválóbb szaktudósai tartották meg és pedig: Cserháti Sándor: A ezukorrépa helyes ter­mesztése, müvelése és trágyázásáról. Jablonowski József: A ezukorrépa rovarkár elleni megvédelmezéséről. Linhart György: A ezukorrépa betegségei­ről és ellenök való védekezésről. A rendkívüli érdeklődéssel fogadott előadá­sokat az egyesület, ha elegendő megrendelő jelentkezik, már márczius hóban közre fogja bocsátani. A három előadást tartalmazó füzet megrendelési ára portó mentes megküldéssel 1"00 korona. A megrendelési előjegyzések márczius hó 10-ig a „Pátria" írod. és nyomdai részvény­társasághoz, Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám intézendök. Az alföldi mezőgazdálkodás reformja. Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesülete" mozgalmat indított az alföldi mezőgazdálkodás reformja érdekében, amely czélból az Alföld egyes, mezőgazdasági szempontból nevezetesebb vidékeit tanulmány tárgyává tétette s ezen tanulmányozás eredményeit monográfiákban fog­laltatta össze. Ezen monográfiák az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" kiadásában, nyom­tatásban is megjelentek. Most jelent meg „Ta­nulmányok az alföld gazdálkodási viszonyairól" czimen a negyedik kötet. Az első kötet, mely még 1906-ban jelent meg, Jankó Miksa dr. tanulmányait és a helyszínen gyűjtött adatok alapján Hódmezővásárhely gazdálkodási viszo­nyait, a második Szalai Jánostól Mezőtúr város, a harmadik Marton Andortól lorontál vármegye, a negyedik kötet pedig Berger Károly Lajostól Temes vármegye gazdasági viszonyait és gazdál­kodási rendszereit ismerteti. E müvek megren­delhetők a „Pátria" r.-t. könyvkiadó osztályában (IX., Üllői-ut 25.). Az I. kötet ára 1 K. 50 f., a II. kötet ára 1 K., a III. kötet ára 4 K., a IV. kötet ára 1 K. 50 fillér. Gazdasági-, főzelék- és virágmag beszerezhető a MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉVEL BUDAPEST, V., ALKOTMÍMY-rTCZl 31. SZ. me- A. rjegyzéket kiván.itra ingyen és bérmentve küldünk. Mai számunk 32 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék