Köztelek – 1930. 1-50. szám

1930-05-04 / 35-36. szám

35—36 SZÁM 40-IK ÉVFOLYAM KŐZTELEK. 1930 MÁJUS 4. 713 Klshlrdetésl ár: Minden szó egyszeri beiktatása 8 fillér, vastagabb betűvel 16 fillér. A legkisebb hirdetési dij I pengő. Állást keresőknek 50°/o engedmény, legkisebb hirdetési dij 50 fillér A hirdetési dijak — a 2°/o-os forgalmi adó külön felszámítása mellett — előre fizetendők Betöltendő állásokra vonatkozó hirdetéseket csak a munkaadó birtokos vagy bérlő cimének kitételével köz­lünk. Csak válaszbélyeggel ellátott levélre vilaszs­lunk. Hirdetések zárlata hétfő, illetve csütörtök délben Díjtalan állásközvetítés I Azötven év óta fennálló Magyar Gazdatisztek és Erdíüsztf k Or­llá|OS Egyesílete (Budapest, IX., Üllői-ut 26.), mely Székács Kismér m. kir. gazdasági főtaná­csos elnök és Fabricius Endre űgyv.-alelnök vezetése alatt működik, kölekkéte tartósé ta cJalt díjtalanul hozza betöl­tendő állásokra Javaslatba. Min­den uradalomnak, gazdaságnak, bérgazdaságnak érdeke, hogy betöltendő állások szakerölt (fő­intéző, Intéző, számvevő, segéd­tiszt stb.) a Magyar Uazd.Usi­tak és Erddtlsstek Országos BgyeslletétSl, mint legmegbíz­hatóbb helyről szerezze meg. gBETÖLTENDŐ ÁLLÁS 8 GAZDATISZTEK KEICESTETIK 28 éven aluli, nőtlen, belső-segédtiszt, korán­kelő, erélyes, irodai munkát is végző. Bizonyitványmásolatok, melyek vissza nem küldetnek, Pajta-pusztai intézőség, u. p. Selyp, Nógrád m. küldendők. 4170 BAZD. ALKALMAZOTTAK ALKALMAZUNK azonnali be­lépésre, gazdasági könyvelésben perfekt, nőtlen tisztviselőt. Ajánlatok eddigi működési bi­zonyitványmásolatokkal Szóld Manó gazdasága, Mezőlak cimre küldendők. 4113 LOVÁSZ, 20—30 év közötti, jó lovas, könnyű, lehetőleg nőtlen, kerestetik azonnali be­lépésre. Szabási gazdaság, Somogy megye. 4154 B ÁLLÁST KERESŐK B OKL. GAZDATISZTEK FÖLDREFORM miatt állást vesztett felvidéki okleveles gazdatiszt, 31 évi grófi és cukor­gyári szolgálattal megfelelő állást keres. Szives megkeresést „Felvidéki főintéző 3839" jel­igére a kiadóhivatal továbbit. 3239 GAZDATISZT, keszthelyi okle­véllel, középkorú, izr., nős, leg­intenzívebben kezelt gazdasá­goknak vezetője, keres szerény igényekkel, bármikori belépéssel állást. Szakszerű hizlalásokban, tehenészetben és termékeinek előállításában, cukorrépa terme­lésében, cikória, dohány ter­melésében, könyvek vezetésé­ben, 28 éves gyakorlattal. Cim: „Vasszorgalom 4093" jel­igére a kiadóhivatalban. 4093 INTÉZŐI, számvevői, vagy tit­kári állást keres, 30 éves, róm. kath., nőtlen, 7 évi praxissal biró, jelenleg is állásban lévő diplomás gazda. Szives meg­kereséseket „Koránkelő 4146" jeligére a kiadóhivatal továb­bit. 4146 OKLEVELES gazdatiszt, 10.000 pengő óvadékkal, képzettségé­nek megfelelő, bármilyen állást keres, esetleg társul is. Meg­kereséseket „Okleveles gazda tiszt 4168" jeligére a kiadó hivatalba. 4168 GAZDATISZTEK BIRTOKOS, vagy IStiszt mellett Ispán állást keres azonnali be­lépésre, gyermektelen, tizen­négy évi gyakorlattal, hat kö­zép-és földmüvesiskolai végzett­séggel, gépírással. Ajánlatokat „Jó gazda 4134" jeligére a kiadóba kér. 4134 INTÉZÓ, keresztény, nős, gyer­mektelen, ki a magyar, német és szerb nyelvet bírja, fáradhatat­lan szorgalmú, józan életit, kiváló mezőgazdasági és keres­kedelmi tudással, nagyobb ura­dalomban intézői állást keres, szívesen elmenne bármely meg­szállott területi gazdaságba is. Megkereséseket „JA gazda 3204" jelige alatt a kiadó­hivatal továbbit. 3204 UAZDATISZTI állást keres mi­előbbi belépésre, kitűnő refe­renciákkal biró, állásban lévő, középkorú, keresztény, nős, gyermektelen gazda, 26 éves értékes gyakorlatát az ország legintenzívebben kezelt uradal­maiban szerezte. Elismert, ki­váló talajművelő, mezőgazda­sági, ipari és kereskedelmi növénytermelő, állattenyésztő és hizlaló. Igényei szerények. Szives megkeresést „Komoly gazda 3893" jeligére a kiadó­hivatal továbbit. 3893 45 ÉVES, izr. vallású, kiscsa^du gazdatiszt, állást keres bár­mikori belépéssel. Kardos An­dor, Sarkad. 4125 KOMOLY uradalmakban szer­zett 10 évi gyakorlattal biró, jelenleg is állásban lévő intéző állást keres, szőlészet terén is teljes jártassággal bir. Szakszerű méhészet beállítását s annak szakszerű kezelését is vállalja. Kivánatra bizonyitványmásola­tait megküldi. Megkereséseket „Méhész 4147" jeligére a kiadó­hivatalba kér. 4147 GAZDATISZTI, ispáni állást keres gyakorlati gazdatiszt, 40 éves, róm. kath., nőtlen, 16 évi gyakorlattal. lakos Péter, Tápiószecső, Pest m. 3948 MEZŐGAZDASÁGI iskolát vég­zett egyén, hosszú gyakorlattal intézői, vagy ispáni állást keres bármikori belépésre. Megkere­séseket „Rendszerető 4028" jeligére a kiadóba kér. 4028 GAZDATISZTI állást keres, szeptemberi, októberi belépésre, lehetőleg Somogy, Bácska, Fejér, vagy Nógrád megyében. 16 évi külső-belső gazdasági gyakorlattal, 39 éves, nős, gyermektelen, koránkelő, eré­lyes egyén, aki az összes keres­kedelmi növények termelésében alapos jártassággal bir. Bér­gazdas&gba is megy és csak állandó helyre pályázik. Kivá­natra személyesen bizonyítvá­nyaival jelentkezik. Megkeresé­seket „Közismert gazda 3998" jeligére a kiadóhivatal továbbit. GAZDATISZTI, ispáni állást keres, 39 éves, nős, gyermek­telen, koránkelő, erélyes és munkással bánni tudó egyén, aki az állattenyésztésben és az összes kereskedelmi növények termelésében alapos jártasság­gal bir, kisebb-nagyobb gazda­ság önálló vezetését vállalja. Csakis állandó helyre pályázik, 16 évi kölső és belső gazdasági gyakorlattal rendelkezik. Meg­kereséseket „KoránkelS gazda 39TÍ" jeligére a kiadóhivatalba kér. 8972 FIATALEMBER, 25 éves, bajor, 3 Yi év óta nagyobb magyar­országi birtokon, főleg állat­tenyésztéssel foglalkozott, állá­sát május l-re, vagy 15-re vál­toztatná, lohetőleg külső gazdaságot vezetne. Képzett­sége: 2 évi földműveaiskola és 3 évi gazdasági középiskola Németországban. Szives aján­latokat „Jó állás 4082" jeligére a kiadóba kér. 4082 JÓ bizonyítványokkal, hizlalás­ban első eredményt elérő gaz­dász, állásból azonnali belépésre lehet konvencióra, állást keres. Frits József, Eger, Servita-ut. 4084 INTENZÍV gazdaságból bár­mikori belépésre, 31 éves gaz­dász, konvencióra is állást ke­res. Pataky, Erdőtelek. 4085 FOLDMCVESISKOLAT végzett, 22 éves, munkással bánni tudó egyén, gazdaságban állást ke­res. Meghívásra bemutatkozik. Nagy György Béla, Balassa­gyarmat, Kiskóvár. 4106 FÜLDMÜVESISKOLÁT végzett, róm. kat. vallású, szerény fiatal­ember, némi gyakorlattal, bár­mikori belépéssel, gyakornoki állást keres. Németh Ferenc, Györgypuszta, u. p. Gara. 4118 FOLDMÜVESIKOLÁT végzett, 42 éves, több évi gyakorlattal, külső-belső gazdasági munkák­ban, állattenyésztésben jártas, gazdai, magtárosi állást keres. Gondos János, Budapest, VIII., Mátyás-tér 9: szám. 4126 26 ÉVES, róm. kath. vaUásu, gazdasági iskolát végzett, nőt­len egyén, gazdaságban állást keres. Kovács, Monor, Czuczor­utca 13. szám. 4127 GAZDATISZTI, nős, vagy nőt­len állást keres, földműves­iskolát végzett, 49 éves, özv., 25 évi kitűnő gyakorlattal és óvadékkal. „Gazdatiszt", Pécs, Kossuth-u. 39. 4128 GAZDATISZTI, ispáni állást ke­res, 22 évi gyakorlattal, föld­művesiskolát végzett, 41 éves, gyermektelen, 6 évet 350 hol­das saját bérletén töltött. Cim a kiadóhivatalban. 4161 AJÁNLKOZIK 4 polgárit és gazdasági iskolát végzett egyén, május 1-től okt. 31-ig, eUátás és szerény fizetéssel bármely gazdaságba. Érti a mezőgazda­sági gépek kezelését és javitá­sát, benzinmotorok, cséplőgé­pek és traktorok kezelését is. Szi­ves megkereséseket „Szorgal­mas 4169" jeligére a kiadó­hivatalba kér. 4169 GAZD. ALKALMAZOTTAK KttZrONTI számtiszt, mérleg­képes könyvelő, levelező, tizen­kétéves gyakorlattal nős állását változtatná. Megkereséseket „Szerényigényű 3269" jeligére a kiadóhivatalba kér. 3269 KITCNŰEN főző, egyedül álló özvegy, 5—6 éves bizonyitvány­nyal ajánlkozik földbirtokos­házba. „Házvezetőnő", Buda­pest, Bákóczi-ut ötvenhárom, földsz. 8. 3804 ÁLLÁSÁT változtatná, 10 évi intenziv gyakorlattal, 29 éves, nőtlen gazdász. Bárndly meg­felelő állást elfogad. Megkere­séseket „Szerény 3982" jeligére a kiadóhivatal továbbit. 3982 TEIIENESGAZDA állást keres, kitűnő bizonyítványokkal és hosszú gyakorlattal, 39 éves, bármilyen tehenészetet elvállal. Zsedényi József, Fehérvár, Csurgó. 4040 HÁZVEZETŐNŐ, ki 2 év óta egy grófi kastélyt kezel, állást keres május 15-re. Hasonló minőségben már 6 évig műkö­dött egy állásban. Megkeresé­sek „Intelligens nő 4071" jel­igére a kiadóba kér. 4071 INTÉZŐ, 45 óves, nagy gyakor­lattal és fiai kiszolgált k tonák, 22 éves, gépíró, gazd. köuyvclfi, 20 éves, gazdasági szakiskolás, traktorkezelői vizsgával, gya­korlattal, állást keresnek. Meg­kereséseket „Legszerényebbek, feltétlenül becsületesek 4073" jeligére a kiadóhivatalba kér. 4073 URADALMI szá ni tartó, keres­kedelmi képzettséggel, tízéves gyakorlattal, bármily állást vállal azonnalra ls. A mező­gazdasági (Prof. Laur rendszere) és kereskedelmi számvitelben perfekt. Mérlegképes, önálló magyar, német levelező. Hosz­szabb gyakorlata van belsőma­jori dolgokban, állattenyésztés, hizlalás, üzemellenőrzés stb. Jár­tas gazdaságok kommerciális vezetésében, adóbiztositási és kalkulációs ügyekben. A modern faj baromfitenyésztés minden ágában szakember. Bcromfi­faruiot létesit és vezet (a fentl­ektől különállóan is) százalékos vagy társulási alapon is. Korán­kelő, vasszorgalmu, önálló, komoly munkaerő, igen szerény igényű, róm. kath., nőtlen. Elsőrangú referenciák és bizo­nyítványok. Szives megkeresé­seket Knicheiss Tivadar, Budoif Mosse-nál, Budapest, Váci-utca 18. továbbit. 4090 KERTÉSZ állást keres gazda­ságban, a kertészet összes ágá­ban jártas, 24 éves gyakorlat­tal, kitűnő bizonyítványokkal. Bottyány Mihály, Kákóczi-falva Szolnok in., Győry József le­veleivel. 4099 GÉPÉSZ, Fowler-szántógéphez, vagy csépléshez ajánlkozik. Schenk V., Csepel, Magyar-u. 7. szám. 4108 SZESZGYÁR VEZET0, 20 évi nagy gyakorlattal, józan, szor­galmas, a szeszgyártás minden ágában teljesen jártas, ugy a tejsavas, valamint a kénsavas eljárással a legnagyobb ered­ményt biztositja, bármilyen elhanyagolt szeszgyárat maga javit, üzemképes állapotba hoz, rapiddal, diffuzőrrel, henzével tud dolgozni, augusztus vagy szeptember l-re állást keres. Cim a kiadóhivatalban. 4110 SOFFŐR, inas, több éves bizo­nyítványokkal állást keres. Stadler József, Mozsgó, Somogy megye. 4129 KERTÉSZ, nős, 40 évi gyakor­lattal, nagyobb kertészetben azonnali belépésre állást keres. Cim: Szokolovszky Antal, Bé­kés, Zöldfa-utca 38. 4130 MOTORSZERELŐ, gépész, első­rendű szakerő, azonnali belé­pésre állást keres, nagy ura­dalmakban szerzett gyakorlat­tal. B. J., Budapest, IX. ker., Soroksári-ut 77. 4131 OKLEVELES szeszgyárvezető és gépész, 35 évi gyakorlattal azonnali, vagy későbbi belé­pésre állást keres. Hart Her­mán oki. szeszgyárvezető és gépész, Levelek, Szabolcs m. 4132 INASIIÁZASPÁR, feleség ki­váló főzőnő és baromfitenyésztő, azonnali belépésre, elsőrendű bizonyítványokkal állást keres. Cim: Szabó Lajos, Budapest, Kisfaludy-u. 16. 4133 SZAKKERTÉSZ, 40 éves, nős, családos, 25 évi gyakorlatait a legnevezetesebb kertészetek­ben szerezte, állást keres. Szabó Lajos, Budapest, I., Szarvas Gábor-u. 7. sz. 4135 KANÁSZSZÁMADÓI állást ke­res azonnali belépésre, fialta­tást és malacnevelést, hizlalást, herélést szakszerűen eszközöli, ugy a yorkshirei, mint a man­galica sertés bánásmódját, vala­mint a juhászatot is érti. Nagy János kanászszámadó, Üllő, Ócsai-ut 30. 4136 INASHÁZASPÁR állást keres május tizenötre, férj perfekt grófi elsőinas, tizhónapos nős, asszony komorna, vagy szoba­leány, szab, varr, tanulta a varrást, összes kézimunkákat, finom ruhák vasalását érti. Grófi házaktól kitűnő, jó bizo­nyítványaik vannak. Szives megkeresést kér Lőrincz József, Budapest, VII., Damjanich­utca 12. Báró Orosdy Őméltó­sága leveleivel. 4137 KERTÉSZ, okleveles, szakkép­zett, nős, ki a virág-, konyha­kertészetet, gyümölcs-, kert-, faiskola kezelését, üvegházi, melegágyi hajtatásokat, parkí­rozást, gombatenyésztést érti, megfelelő állást keres bármi­kori belépésre. Iváncsics István, Kótaj, Szabolcs megye. 4148 ERDÉSZI, vagy fővadászi ál­lást keres október l-re, esetleg előbb, szakiskolát végzett, 22 évi gyakorlattal, erdő-és vadgaz­daságban, fácántenyésztésben jártas, 38 éves, családos egyén, jelenleg íelmondatlan állásban. Cim a kiadóhivatalban. 4149 SOFFŐR, négy középiskolát végzett, géplakatos, motor-, villany-, vizvezeték-, központi fűtés-szerelő. Gazdasági gépek javításában jártas. Jobb gazda­ságban állást keres. Cim: Bagi Ödön, Erdőcsokonya. 4150 INAS, soffőr, 26 éves, nőtlen, több éves gyakorlattal, első­rendű bizonyítványokkal, ál­landó helyen, főleg vidéken keres alkalmazást, május 15, vagy junius l-re. Traktor-, stabilmotor-, akumulátortelep kezelését és azok javitását érti. Szigorúan józan, szerény igényű. Jelenleg íelmondatlan állásban van. Szives megkere­sést kér: Balla János, Puszta­monostor, Szolnok m. 4151 SZERÉNY igényű, intelligens, 18 éves fin vagyok. Közép­iskolám is van. Szobainasságot elvállalnék, azonnal, vagy leg­később május 15-re. Csekély fizetéssel is megelégszem. „Szives meghívásért" Cim a kiadóban. 4152 FELESJUUÁSZ, százötven bir­kával, állást keres. Makádi István, Pusztakislialom, u. p. Rácalmás, Fejér megye. 4145 INTELLIGENS, megbízható, idősebb nő, házvezetőnői, vagy bármely bizalmi állást keres, uri, vagy íőpapi házban, hol pontos, hűséges magaviselete után megbecsülést nyerne el. Főzésben, szabás-, varrás-, kázimunkában teljes jártasság­gal bír. Szives megkereséseket Egyedülálló 4153" jeligére a kiadóba kér. 4153 NŐS, gyermektelen, urasági inas, husszu, jó bizonyítványok­kal, azonnali belépéssel állást keres, külföldre is megy. Szives megkeresést kér Baranyai Pál, Deszk. 4158 GÉPÉSZKOVÁCS állást keres, traktorkezelő, kovács-Begéd fiával, vagy nélküle. László Sándor, Felcsut. 4159 OKLEVELES szeszgyárvezető és gépész, 35 évi gyakorlattal. Ahol modern berendezés és elegendő lágyviz van, ott 100 kg. becefrézett keményítőből 60—62%, vagy 100 kg. tengri­ből 36—37%-ot tud elérni. Hart Hermán szeszgyárvezető, Levelek, Szabolcs m. 4160 SOFFŐR, géplakatos, gépéBZ, nős, jelenleg villanytelepet, akkumulátort is kezel, május 15-i belépésre állást keres. Mester Lajos, Geszti Somogy m. 4162 STABILGÉP KEZELŐI, vagy esetleg fűtői állást keres, több évi szakképzettséggel, 30 éves, nős, gyermektelen egyén, mi­előbbi belépésre. Nemes l3ezső, Budapest, X., Maglódi-ut 25. 4171 VIZSGÁZOTT gőzgépekről, motorokról, szerelő, traktoros, soffőr, kovács, lakatos, csép­lésre is megy. Körmendi József, Ete, Komárom m. 4172 KERTÉSZ és soffőr állást ke­res, 35 éves, józan, szorgalmas, szerény igényű, uradalmakban hosszabb ideig mint kertész volt. Kiss József soffőr, Vas­vár, Kossuth Lajos-utca 10. Vas megye. 4173 GÉPÉSZ, soffőr, perfekt gép­lakatos, 14 éves gyakorlattal, azonnali belépésre állást keres, vállalja: különféle motorok, gőz- és cséplőgépek kezelését éB javitását. Szives megkeresést kér: Lőrincze József, Lepsény Veszprém megye. 4174 ALLATOK MANGALICATENYÉSZTŰK Országos Egyesllet* (Budapest, IX., Köztelek-utca 8. sz.) mind­azoknak, kik mangalica sertés tenyészanyagukat vérfelfrissl­téssel Javítani, vagy tenyész­áilományukat kicserélni akar­ják, vagy hizlalásra kiváló hlzékonyságu egyöntetű anya­got akarnak beállítani, meg­keresésre országosan törzs­könyvezett tenyész- és haszon sertések vételét éa eladását közvetíti. A mangallcatenyész­tők (tagok) érdekelt minden vonalon képviseli és védelmezi. LEGELŐN nevelt, ridegen tar tott, erős csontozatu, jól fejlett, egészséges, l lh—2 éves, tarka tinót 50 darabig és üszőt 15 darabig veszünk. Ajánlatokat kér Sóskutere-pusztai bérgazda­ság, Bőnyrétalap, 4047 B&UER B. GYULA B.-T. állatbizomAnyos Budapest, VIII., Bezerédy-utca 10. Sürgönyeim : Lucnllus Budapest Vásári iroda: József 450—78 Irodai telefon: Józs. 321—70 Hizott- és mm serté­sik, mari, borjuh, tuhoh, bárányok, m\mi, zsir és bus adás-vételének közvetítése kizárólag bizományban Export! 6623 Import! Sortésktüdemények cime : Budapest-Ferencváros Sertés vásártér aíarhakflldomények elme : Budapest-Ferenevár*. IXarhavásártér. Kívánatra vásári Jelentiseio­kst hütesklnt kétszer díjmen­tesen küldjük I TENYÉSSZEN és hizlaljon hús­sertést ! A befektetett tőke gyorsan forog, nagy kamatot ad 1 Nem kell költséges beren­dezkedés I A Hussertéstenyési­tők Országos Egyesülete (Buda­pest, IX., Köztelek-u. 8.) a hussertéstenyésztés, hizlalás, takarmányozáB körébe vágó minden kérdésről szivesen szol­gál felvilágosítással Írásban 1b 1 P válaszbélyeg ellenében. Tagjainak érdekét minden vo­nalon képviseli, részükre fel­világosítás dijtaian. Megbízóink részére elsőrangú külemü ÓB nagy teljesítményű almokból származó tenyészanyagot vá­sárolunk. Törzskönyveit te­nyészanyagját elhelyezzük, hí­zóinak eladását megkönnyítjük. Importnál és exportnál segít­ségére vagyunk. Forduljon bi­zalommal az egyesülethez és törzskönyveltesse sertéseit I Tagdíj, állatonklnt 2 40 P. YORK middle-tenyészet eladó, egy kan, négy koca, elsőrendű tenyészanyag. Tömörkény­Péteri Bérgazdaság, Pálmonos­tora. 4065 VENNÉK 400—500 drb. tenyész­képes, bronzpulykatojást. Ura­dalom, Balatonkcresztur. 4062 AZ ORSZÁGOS Magyar Gazda­sági Egyesület Tangazdaságá­ban, Tápíószelén, Pest megye, eladásra kerül: 6 drb. 5 hóna­pos telivér Yorkshire kan és 8 drb. 5 hónapos telivér York­shire koca sertés. Az eladási feltételeket, Bulyt és szárma­zást kivánatra a Tangazdaság felügyelősége megküldi. 4079 30-40 legelőmarhát vállalunk nyárra, Jó helyre. Megkeresése­ket „Pestmegyei gazdaság 4087" jeligén a kiadóba kérünk. 4087 TENYÉSZKOSOK, 8 darab, 15 hónapos, nagy testű, hazai íé­süsgyapjas. törzskönyvezett, az idei kiállításon II. dijjal és ezüstéremmel kitüntetve, ju­tányosán eladók. Vázsonyi gazdaság, u. p. Bicske, Fejér megye. 4118 ELADÓ négy darab négyéves Manstoró utód lipizzai csikó, hibátlanok, megbízható, gyö­nyörű kocsilovak. Bágyoni tiszttartó, Martfű, Szolnok m. 4140 BIRTOKELADÁS miatt eladó 700 darabból álló husmerinó juhászat. Cim a kiadóban. 4143 REMEK dámafogat eladó 3000 pengőért, sötétszürkék, kancák, 3 évesek, Bebesek, jámborok, 158 cm. magasak, pedigrések. Dilissy, Tancsal, Abauj-Torna megye. 4155 TIZENHAT négyéves, príma magyar tinó eladó. Szalay uradalom, Kenézlő. 4157 ELADÓ elsőrendű szimmentáli tenyészetből négy darab piros­tarka, másféléves, ötmázsás bika, nyolcszáz pengő átlagban, Mocsáry Dénes Fegyvernek. 4176 Teheneknél, kocáinál petefészekirtást (miskáro­lást) végez, rejtett heréjü (komor) mént herél Mo­hácsy Jenő állatorvos, Debrecen, Teleki-u. 35. sz. Telefon 7—28. 4066 hússertést, szarvasmarhát legmagasabb áron ér­tékesít a bécsi piacon, berakásokhoz pénz­előlegeket folyósít SZÁSZ és TÁRSA WIEN, III, St. Marx. Küldemények elme: Szász és Társa Wien, St. Marx. Telefon: iroda: U 10368 éjjel: U 22467 § ELADÓ 4 drb. betanított, 5­éves, 0 drb. 4-éves bivalytinó. Tiszttartóság, Németujfalu, Szcntmihályfa-puszta. 4166 VESZEK Yorkshire tenyészkant 10 hónapos korig. Borisz, Buda­pest, X., Liget-u. 20. 4167 SaborskyEde és Társa Budapest-Wien szarvasmarha-, ser­tés-, borjú- és Jub­bizományosok Telefon, Budapest: József 318—30 József 318—89 M József 394—17 £5 Telefon, Wien: ü. 11—206 Küldemésyek címzése : Budapest, Marhavásártér Budapest, Sertésvásártér Wien, St. Marx Kitüntetve számos első és második díjjal 1 Kohn Samu és József volt régi cég beltagja Kohn József Ismét megkezdte működését ét szt a régi ixolld alapon folytatja SZÁLLÍT elsőrendű bonyhádi hasas- és horjas-t e h eneket, tenyészbikákat és jármosökröket. Kedvező fizotésl feltételekkel bankkamatláb mellett. Iroda 1 Budapest, VII., Roltenbiiicr-u. 35. Telefon : József 416—87 38 Tehenek , sertéskocák, valamint csödőrők és bikák ivartalanitását az ország bármely részén vállalja DP. László Samu ssbész-állatorvoa Budapest, 378 V., Lipót-körut 7. szám Kitüntetve számos kiállítási dij jakkal. Fuchs Jenő tenyészállntkereskedG Szállítok elsőrendű bonyhádi hasas- és borjastehene­ket, tenyészbikákat és Jármosökröket, beállí­tani való tinókat és ttsatfket. Iroda: Újpest, Jdzsef-u. 60. Telefonszámok: Aut. 848-27 Aut. 940—27 Istállók: Újpest, István-tér 17. Sürgönyeim: Fuohs Jenő Újpest Újpesti 664 telepen állandóan 30 tehén van Leimeter János állatbizományos Budapest, Sertésvásártér Telefon i Józsel 38S—51 Élőküldemények küldendők: Budapest-Ferencváros Sertésvásártér vagy Marhavásártér. 66 3 VEGYESEK FÜLDBIRTOK - ADÁS VÉTELI és bérletügyi megbízásokat. Pesti házvétell megbízásokat, BECSLÉST, PARCELLÁZÁST, FÖLDBIRTOK - MEGOSZTÁST, jelzálogkölcsönök szerzését, szakértőséget, szakvéleményt, perekben és más alkalmakkor, új termelési ágak bevezetését, BIRTOKOK JÖVEDELMEZŐBB KEZELÉSÉNEK VEZETÉSÉT, sokévi gazdasági gyakorlati és általános tapasztalattal, az ország minden járásában) helyi ismeretekkel, korrekt, szolid alapon — elvállalja: T. K.IUV 1. A S /. I. Ó oki. gazda, v. rt. jószágigazgató. Pest várrn. gazd. szakértője, „O. F. B." iroda-tulajdonos. BUDAPEST, VI1I.STÁULY-U:5. Telefon: J. 354—44. 2629 MEZŐGAZDASÁGI munkát vállal sürgősen, küiön aratást is, Mérth Kálmán, Egyliázas­hollós. Vas megye. 3986 150 HOLD jó minőségű marha­legelő ez évi legeltetésre kiadó. Mátray Ferenc, Egyek. 4092 FÖLDBIRTOKRA ajánlunk har­mincötéves törlesztéses (amorti­zációs) kölcsönöket, tőketörlesz­téssel együtt évi 8'8% mellett. Szükséges iratok: telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv. Gyors elintézés I Közgazdasági liltelbank, Budapest, ltákóczi­tér egy. (József-körut sarok. Alapítva 1911.) 4105 FELESTÁRSAT keresek 8—10 ezer pengővel, jóforgalmu ma­lomba, lehet könyvelő, gépész, molnár. Esetleg eladó. Ács Mihály, Bakonynána. 4138 II FeliaSálók Tanácsadóját" ingyen küldi l Pláger Lipót gépészmérnök sza­badalmi irodája Budapest, VII., Aréna-ut 17. Dijtaian felvilá­gosítást szabadalmak megszer­zésében. sFeltal&lók 100 prob­léinájas megjelent, 2 P. oTalál­iuiuyok Ismertetéséé számon­kint 50 fillér. 340 Tőrőtt géprészek repedt, kimart kazánok elektromos hegesztése Lakot is Székely gépgyár, Budapest, VI., Béke-tér 3. UJ berendezések gyártása éa hegesztő-oktatóműhely. 6153 ELADAS Venni akar valami gazdasági gépet alkalmi áron? Forduljon bizalommal Braun és Ürményi céghez Budapest, 1651 V., Báthory-utca 7. ALKATRÉSZEK minden létezd gyártmányú fűkaszái*-, marok­rakó- és kévckfitS-aratógéphez, lógereblyékhez, tárrsásboronák­boz, olcsóbban mint bárhol: Brsnn és ürményl-nél. Budi­pest, V., Báthory-u. 7. ALKATRÉSZEK fogatos és kézikapákhoz, bármilyen gyárt­mányuakhoz, olcsóbban mint bárhol : Braun és Ürményinél, Budapest, V., Báthory-utca 7. HASZNÁLT, renovált fűkaszáló és aratógépek, garanciával nagy választékban Braun ésürményi­nél, Budapest, V., Báthory-u. 7. szám. A „K1SUIUDETÉSEK" folytatása a »13. oldalon TM.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék