Külkereskedelem, 1960 (4.évfolyam, 1-12. szám)

1960 / 1. szám

» MAGYAR KERESKEDELMI ШШ FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: GERGELY MIKLÖS, GÖNCÖL GYÖRGY, HAVAS JANOSNÉ, HIDAS ISTVÁN, RÉV LAJOS, SZŰCS LÁSZLÓ, DR. TAL­LÖS GYÖRGY, TALYIGÄS FERENC, DR. VAJDA IMRE. JÖNAI ENDRE (főszerkesztő) GRABER GYÖRGY (felelős szerkesztő) • SZERKESZTŐSÉG: Budapest, V., Hosenberg házaspár utca 17. Telefon: 314—155*, 313—522 • TERJESZTI: a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj ne­gyedévre 12.— Ft. Csekkszámla szám: egyéni 61.280, közületi 61.066 (vagy átutalás a M. N. B. 47. sz. folyószámlájára) • Egy szám ára: 4 Ft Az előfizetés díja: félévre 24,— Ft negyedévre 12,— Ft • KIADÖ : Magyar Kereskedelmi Kamara Saj'tó és Tájékoztatási Főosztálya F. k.: Jőnai Endre Budapest, V. Rosenberg házaspár Telefon: 314—155* 313—522 utca 17. • 592941 2 — Zrínyi Nyomda, Budapest TARTALOMJEGYZÉK j A nemzetközi munkamegosztás néhány kérdése a Magyar / Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusán — — — — — 1 Jőnai Endre: A KÜLKERESKEDELEM új évfolyama elé — — — 3 p{y^űhií- -ájidrás: A tőkés világgazdaság néhány időszerű problémája — 5 •j Szűcs László: A szervezési munka helyzete és közvetlen feladatai a külkereskedelemben — — — — — — — — — — 8 (i\~Kollár Gézái Norvégia gazdasági helyzete és a magyar-norvég V kereskedelmi kapcsolatok — — — — — — — — — — 11 TAPASZTALATCSERE bFehér Tibaxj A külkereskedelmi vállalatok közreműködése az ipar­- fejlesztő beruházásokban — — — — — — — — — — 14 Arató Géza: Külföldi technikai tapasztalatok hasznosítása expor­tunkban — — — — — — — — — — — — — — 16 KRÓNIKA — — — — — _________ 17 SZEMLE ?A mennyiségi korlátozások lebontása és a vámok növekvő jelen tő­/ sége az angol importpolitikában (Milcósdi György) — — — — 18 Tapasztalatok indiai szerszámgép eladásainkról (Dvgár János) — — 20 VILÁGGAZDASÁGI HÍREK — — — — — — — — — — 22 A külkereskedelmi vállalatok hírei — — — — — — — — 24 FÓRUM - Tallózás a műszerexport megoldott és megoldatlan problémái között (dr. Halász Zoltán) — — — — — — — — — — — 25 VÁSÁROK — KIÁLLÍTÁSOK Üjszerű akvizíció. — A Chemolimpex műanyagkiállításainak néhány tanulsága (Sebestyén Tibor) — — — — — — — — — 26 JOGI KÉRDÉSEK Az ENSZ munkája az arbitrage terén (—m—) — — — — — — 27 FOLYÓIRATSZEMLE — — — — — — ______ 28 SZAKBIBLIOGRÁFIA _________ __ 30 STATISZTIKA _____________ 32 СОД E РЖА H И E Л. Рев: Несколько вопросов международного распределения труда на VII съезде Венгерской социалистической рабочей партии 1 Э. Йонаи: К новому году издания нашего журнала 3 А. Раба: Несколько актуальных проблем капиталистической мировой экономики 5 Я. Сюч: Положение и непосредственные задачи организационной ра­боты во внешней торговле 8 Г. Коллар: Экономическое положение Норвегии и венгеро-норвежские торговые связи 11 ОБМЕН ОПЫТОМ Т. Фехер: Участие внешнеторговых организаций в капитальном строительстве, способствующем развитию промышленности .... 14 Г. Арато: Реализация зарубежного технического опыта в нашем экс­порте 16 ХРОНИКА 17 ОБОЗРЕНИЕ Ликвидация количественных ограничений и растущее значение пош­лин в импортной политике Англии (Дь. Микошди) 18 Опыт продажи станков в Индию (И. Дугар) 20 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА — ИЗВЕСТИЯ 22 Известия внешнеторговых предприятий 24 ФОРУМ Обсуждение разрешенных и нерешенных проблем экспорта приборов (3. Халас) 25 ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ Новая аквизиция — несколько уроков выставки пластмасс внешне­торговой организации ХЕМОЛИМПЭКС (Т. Шебештьен) .... 26 ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Работа Объединенных Наций на территории арбитража (—м —) .... 27 ОБЗОР ЖУРНАЛОВ 28 СПЕЦБИБЛИОГРАФИЯ 30 СТАТИСТИКА 32

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék