Külkereskedelem, 1964 (8.évfolyam, 1-12. szám)

1964 / 1. szám

ilf• 1 MAGYAR KERESKEDELMI ШШ FOLYÚIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG GERGELY MIKLÖS, GÖNCZÖL GYÖRGY, Dr. GYÖNGYÖSSY IST­VÁN, HIDAS ISTVÁN, KALLÓS ÖDÖN, KÖVARI LÁSZLÓ, MINKÖ FERENC, (FELELŐS SZERKESZ­TŐ) NEMES IVÄN, NYERGES JÄ­NOS, Dr. OBLATH GYÖRGY, Dr. RAVASZ KAROLY, Dr. RÉDEI JE­NŐ, RÉV LAJOS, Dr. TALLÓS GYÖRGY, ÜJHÁZI LÁSZLÓ, Dr. VAJDA IMRE ír S Z E R К E S Z T Ö S E G , Budapest, V., Rosenberg házaspár utca 17. Telefon: 314—155*, 313—522 т!г * TERJESZTI a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Csekkszámla szám: egyéni 61 280, közületi 61 066 (vagy átutalás) a MNB 8. sz. folyószámlájára. & INDEX: 25459 ír Egy szám ára: 4 Ft Az előfizetés díja: félévre 24,— Ft negyedévre 12,— Ft íj KIADÓ: Magyar Kereskedelmi Kamara Sajtó- és Tájékoztatási Főosztálya F. k.: dr. Ravasz Károly Budapest, V., Rosenberg házaspár utca 17. Telefon: 314—155*, 313—522 •b 63.5539/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre igazgató TARTALOMJEGYZÉK Gondolatok a külkereskedelem előtt álló feladatokról — — — — l Schmidt Ádám— Schweitzer Iván: A saját árbázis kialakításának elvi kérdései — — — — — — — — — — — — — — 4 Bakonyi Antalné: Pénzügyi és árintézkedések a külkereskedelmi fel­adatok szolgálatában — — — — — — — — — — — 9 SZEMLE A műszeripar műszaki fejlesztésének néhány kérdéséről (Garai Tibor) 14 Kenya gazdasági helyzete és gazdasági fejlődésének problémái (dr. Szentes Tamás) — — — — — — — — — — — 16 KÜLKERESKEDELMI HlREK — — — — — __ — __ 19 VITA Hozzászólás a „Korrigált árkiegyenlítési mutató" című cikkhez (Ma­jor Zoltán) — — — — — — — — — — — — — 20 Az idegen nyelvű levelezés kérdéséhez (dr. Rapcsák Lajos) — — — 26 FORUM Egy KDB-ügy és tanulságai (Sebestyén Tibor) — — — — — — 28 KÜLKERESKEDELMI TECHNIKA — — — — — — — — 29 FOLYÓIRATSZEMLE — — — — — — __ — ___ 30 VILÁGGAZDASÁGI HlREK — — — — — — ____ 31 STATISZTIKA — — — — — _ — ______ 32 СОДЕРЖАНИЕ Мысли о задачах, стоящих перед внешней торговлей — — — — — 1 А. Шмидт и И. Швейцер: Некоторые принципиальные вопросы формиро­вания собственной базы цен — — — — — — — — — — 4 А. Бакони: Меры в области финансов и цен на службе задач внешней торговли — — — — — — — — — — — — — — — 9 ОБЗОР О некоторых вопросах технического развития приборостроительной про­мышленности (Т. Гараи) — — —- — — _ — — — — — 14 Экономическое положение и проблемы экономического развития Кении (д-р Т. Сентеш) — — — — — — — — — — — — — 16 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ВЕСТИ _-_ — __ — — - -19 ДИСКУССИЯ К статье «Корректированный показатель выравнивания цен» (3. Майор) 20 К вопросу корреспонденции на иностранных языках (д-р Л. Рапчак) — 26 ФОРУМ Об одном иске, разбиравшемся Центральной арбитражной комиссией, и его уроках (Т. Шебештень) — — — — — •— — — — — 28 ТЕХНИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ — — — — — — — — 29 ОБЗОР ЖУРНАЛОВ - - — — — — - __ — __ зо ВЕСТИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА — - — _ — — — — - 31 СТАТИСТИКА — - — — — — _ — _ — _ — — — 32

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék