Külkereskedelem, 1967 (11.évfolyam, 1-12. szám)

1967 / 1. szám

KÜLKERESKEDELEM A MAGYAR KERESKEDELMI Ki Ш FO LTÚ IRATA A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE: DARVAS LÁSZLÓ SZERKESZTŐ: SZABÓ MELINDA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG AUSCH SÄNDOR, BÜZÄS JÓ­ZSEF, GERGELY MIKLÓS, Dr. GYÖNGYÖSSY ISTVÄN, HAVAS JANOSNÉ, HIDAS ISTVÄN, KAL­LÓS ÖDÖN, KOVÄCS SÁN­DOR, KÖVÄRI LÁSZLÓ, NYERGES JÄNOS, Dr. OBLATH GYÖRGY, RÉDEI JENŐ, RÉV LAJOS, Dr. TALLÓS GYÖRGY, Dr. ÜJHÄZI LÁSZLÓ, Dr. VAJDA IMRE ír SZERKESZTŐSÉG: Budapest, V., Lengyel utca 6. Telefon: 319—574 ír TERJESZTI a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Csekkszámla szám: egyéni 61 280, közületi 61 066 (vagy átutalás) a MNB 8. sz. folyószámlájára. ír INDEX: 25459 ír Egy szám ára: 4,— Ft Az előfizetés díja: félévre 24,— Ft negyedévre 12,— Ft. ír Kiadó: Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221—285. ír TARTALOMJEGYZÉK Üj feladatok előtt! — — _ — __ — — — — — _— i С Három kérdés — három felelet (Interjú Kővári Lászlóval, az Országos Tervhivatal Külkereskedelmi Főosztályának vezetőjével) — — 2 Dr. György Ernő: A szállítási szerződések új rendszeréről — — — 4 M^r. Szilágyi Mihály: A magyar export vámterhe — — — — — — 8 Mikoss Ervin: A külkereskedelmi munka szervezése — — — — — 10 Ferenczi Endre: Hogy állunk írógépekkel? — — — — — — — 14 Dr. Obláth György: Textilexportunk lehetőségei Kanadában — — — 16 ~%Menyhárt József: Amit az ausztrál piacról tudni kell — — — — — 19 Cikkeink nyomán... — — — — — — — — — — — — 22 ^Vezetőképzés a szocialista országokban — — — — —• — — — 23 M. Spevákova: A Csehszlovák Kereskedelmi Kamara kiadói tevékeny­^ ' sége a népgazdaság irányításának új rendszerében — — — — 27 , VITA ^s^zds István: „На homok rerül а fogaskerekek közé" — Hozzászólás 29 FÓRUM Veress Péter: Az idő pénz... — — — — — — — — — — 30 Kasznár Zoltán: Konzerv — és ami kívül van — — — — — — 31 KÜLKERESKEDELMI TECHNIKA — — — — — — — — — 32 СОДЕРЖАНИЕ Перед новыми задачами — — — — — — — — — —• — — 1 Три вопроса — три ответа (Интервью с нач. Управления внешней тор­говли Госплана Ласло Кевари) — — — — — — — — — 2 Д-р Э. Дьердь: О новой системе условий поставок — — — — — 4 Д-р М. Силади: Пошлинные обложения венгерского экспорта — — — 8 Э. Микош: Организация внешней торговли — — — - _ _ _ _ 10 Э. Ферении: Как обстоят дела с пишущими машинками? — — — — 14 Д-р Дь. Облат: Возможности венгерского экспорта текстильных изделий в Канаду — — — — — — — — — — — — — — 16 И. Меньхарт: Что нужно знать об австралийском рынке — — — — 19 По следам наших статей — — — — — — — — — — — 22 Подготовка руководящих кадров в социалистических странах — — — 23 М. Спевакова: Издательская деятельность Чехословацкой Торговой па­латы в новой системе руководства народным хозяйством — —• — 27 ДИСКУССИЯ И. Касаш: «Когда в зубчатые колеса попадает песок» — — — — — 29 ФОРУМ П. Вереш: Время — деньги ... — — — — 3. Каснар: Консервы и то, что остается вне — — — — — — — 31 ТЕХНИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ _ — __ — — __ 32 66.04271/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest F. v.: Bolgár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék