Külkereskedelem, 1967 (11.évfolyam, 1-12. szám)

1967 / 1. szám

A KÜLKERESKEDELEM 1967. évfolyamának tartalomjegyzéke О Jelmagyarázat: A két számoszlop közül az első a lapszámot, a második az oldalszámot jelöli (K) = Könyvismertetés (Sz) = Folyóiratszemle A gazdaságirányítás új rendszere Akar László: Devizapolitika és devizagaz- Kovács Lajos: Ágazati irányító tevékenység dálkodás a jövőben — — — — — — 7 201 — a Külkereskedelmi Minisztérium új fel­adatköre — _ __ , ц 331 Bakonyi Antalné: Árreform és külkereske­delem — — — — _______ e igj D r_ Kozmutza Pál: Limitárak megállapítása az améta szerződésben — — — — — 9 269 Dr. Balogh László: Nemzetközi gazdasági együttműködés és a reform — — — — 3 70 Macskásy Pál: Az ipari termelőszövetkezetek és a gazdaságirányítás új rendszere (Hoz­Dr. Bencze Nóra: A nemzetközi szállítmá- zászólás Soós Magda: A kisipari szövet­nyozás az új gazdasági mechanizmusban 11 328 kezetí termelés és export című cikkéhez) 7 216 Bognár Sándor: A külkereskedelmi pártszer- Dr. Medve Zsigmond: Ügynökségek műkö­vezetek feladatai az új mechanizmus előtt 10 290 dése — — — — — — — — — — — 12 380 С zeitler Sándor: A külkereskedelmi tevékeny- Mikoss Ervin: Milyen legyen az információ­ség vállalati tervezése az új gazdasági me- rendszer? — — — — — — — ___ 4 121 chanizmusban — — — — — — — — 2 311 Dr. Rédei Jenő: A termelő és külkereskedelmi Czeitler Sándor: Kereskedelem a szocialista vállalatok szervezeti és elszámolási kap­országokkal az új gazdaságirányítási rend- csolata — — — — — — — — — — — 4 J7 szerben — — — — — — — — — — (i 163 Dr. Rédei Jenő: Marketing — piackutatás — 12 353 D' Albini Endre: A külkereskedelmi és terme­lőtevékenység gazdasági összekapcsolása Szenes Endre—Dr. Oláh János: A Lignimpex az új gazdaságirányítási rendszerben — 10 303 felkészülése az új gazdasági mechaniz­musra — — — — — — — — — — 10 306 Farkas Mihály: Gondolatok az ipar és a kül­kereskedelem jövőbeni kapcsolatáról — — 11 334 Tardos Márton: Népgazdasági érdek — ter­melővállalati érdek — külkereskedelmi Gondos Pál: Nyereség, álló- és forgóalapok érdek — ____ — _ — _ — — 12 358 a külkereskedelmi vállalatoknál — — — 5 134 A hatékonyabb propaganda követelménye — 11 352 Dr. Gyöngyössy István: Komplett berendezések exportja az új mechanizmusban — — — 2 53 Az új gazdaságirányítási rendszer tanulmá­nyozása — — — — — — ____ 3 (ja Hamburger László: A gyógyszeripar és — kül­kereskedelem új gazdálkodási rendje — — 2 42 Interjú Kővári Lászlóval, az О. T. külkeres­kedelmi főosztályának vezetőjével — — 1 2 Hantos Miklós: Az anyagi érdekeltség a gaz­daságirányítás új rendszerében — — — 7 198 Piackutatás, marketing — — — — — — — 8 225 A külkereskedelem kereskedelempolitikai kérdései Dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter be­széde az ENSZ Gazdasági Bizottságának jubileumi ülésén — — — — — — — 5 Dr. Hedri Gabriella: Kereskedelempolitikai irányítás és a külkereskedelmi vállalatok­tól származó információk — — — — — 9 Dr. Kónya Balázs: A vámtechnikai könnyíté­sek és a kereskedelemtechnika szerepe a külkereskedelmi kapcsolatokban — — — 7 Kállai Pál: A magyar—jugoszláv ipari koope­ráció eredményei és problémái — — — 8 Kállai Pál: Bővülő gazdasági kapcsolatok a magyar és román ipar között — — — — 9 Szabó Károly: A magyar—pakisztáni keret­kompenzációs megállapodás — — — — Dr. Szekulesz Istvánné: A külkereskedelmi árak alakulása 1966-Ъап Dr. Szilágyi Mihály: A magyar export vám­104 — — — — 8 233 1 8 12 267 Angol kamarai küldöttség Budapesten — Magyarország gazdasági kapcsolatai a Szov­jetunióval — — — — — — — — — — 11 Skandináv üzletemberek látogatása Magyar­országon — — — — — — — — — — 12 379 825 377

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék