Külkereskedelem, 1967 (11.évfolyam, 1-12. szám)

1967 / 1. szám

A külkereskedelem elméleti kérdései Bakos Gábor: vám és külkereskedelem — — 12 362 Bartha Ferenc: A szocialista külkereskedel­mi árak kialakulásának egyes vonásai — 9 271 Frank Tibor: A vezetők továbbképzésének problémái — — — — — — — — — — 3 79 Havas Jánosné: A külkereskedelmi forgalom közgazdasági szabályozó eszközei — — — 4 102 Dr. Hedri Gabriella: Kereskedelempolitika és gazdaságosság — _ — — — — 3 77 Dr. Katona Péter: A külkereskedelmi vállala­tok tevékenységének jogi szabályozása — 8 228 Korán Imre: Szellemi termékek nemzetközi kereskedelme — — — — — — — — — 8 246 Majláth Lászlóné: Űj gyártmányok piacának es gazdaságosságának vizsgálata (K) — — 6 190 Nagy András: A külkereskedelmi optimum­számítási modellek gyakorlati problémái 10 279 I. Simoncic: A marketing alkalmazása a szo­cialista gazdaságban — — — — — — 3 82 Dr. Szanyi Jenő: A gazdasági vezetők kép­zése és továbbképzése — — — — — — 2 56 Dr. Vida Sándor: Export és jogvédelem — — 8 243 Dr. Wiesel Iván: Nemzetközi pénzpiac és a külkereskedelmi piackutatás — — — — 12 335 A külkereskedelmi munka gyakorlati problémái Kiviteli termelési ágazataink kérdései Bakos Gábor: A márka és a védjegy jelen­tősége — — — — — — — — — — — 8 241 Balázs Imre—Bíró András: Egyműveletes ok­mánykitöltés a külkereskedelemben — — 9 279 Balta László: A csúszó árklauzula alkalmazá­sa a nehézipari exportnál — — — — — 5 147 Dr. Bognár Istvánná: A „márka" és a „véd­jegy" fogalma — — — — — — — — 8 239 Faludl András: Üj külkereskedelmi ág: a Consulting Engineering — — — — — — 8 249 Ferenczi Endre: Hogy állunk írógépekkel? — 1 14 Dr. György Ernő: A szállítási szerződések új rendszeréről — — — — — — — — 1 4 Koszos István: „Ha homok kerül a fogas­kerekek közé" — — — — — — — — 1 29 Lamoth Magda: Magyar piac — amerikai szemmel (Sz) — — — — — — — — 3 92 Lipót József: Aru a vetítővásznon — — — 3 84 Marton János: Adatfeldolgozási tapasztalatok — fuvarköltségszámítás során — — — — 10 135 Mlkoss Ervin: A külkereskedelmi munka szer­vezése — — — — — — — — — — — 1 10 Mlkoss Ervin: A külkereskedelmi munka szer­vezése — — — — — — — — __ — 3 86 Mlkoss Ervin: A piaci információk rendsze­rezése és hasznosítása — — — — — — 9 261 Dr. Poznik Györgyné: Megindult a Külkeres­kedelmi Propaganda Szaktanfolyam — — 10 319 Dr. Rapcsák Lajos: Az idegennyelvű levele­zési verseny tanulságai — — — — — 12 381 Szabó Imre: A Magyar Kereskedelmi Kamar ra Propaganda Szakbizottsága — — — — 9 282 Tardos Márton: A külkereskedelmi és ipar­vállalatok információs kapcsolata — — 7 206 Vári Vera: Marketing-szolgálat, piackutatás 11 336 Veress Péter: Az idő pénz — — — — — 1 30 Veress Péter: Egy realizálódott javaslat — — 5 152 Veress Péter: Gondolatok a szervezők külföldi tanulmányútjairól — — — — 6 184 A grafika segíti az eladást — — — — — — 2 48 A külkereskedelem 1967. évi terve — — — 2 33 A valutaleértékelési kockázat — — — — — 7 205 Egy beruházás tanulságai — dollárban kife­jezve — — ______ — — — 7 220 Gyakorlati útmutatás az ATA-igazolványok igénybevételéhez — — ___ — — — 2 63 Hozzászólások ,,A külkereskedelmi tevékeny­ség vállalati tervezése az új gazdasági me­chanizmusban" című cikkhez — — — — 4 110 Interjú dr. Katona Péterrel, a Külkereske­delmi Minisztérium Jogi Osztályának ve­zetőjével — — — — — _ — _ — 10 из Interjú Kálmán Endrénével, a MERT kereske­delmi osztályának vezetőjével — — — — 12 360 Ném csak a propagandisták ügye — — — 3 66 Böjté Iván: Konzervgyártásunk a külkeres­kedelem szemszögéből — — — — — — 4 109 Farkas Mihály: Egy exporteredmény bizonyít­ványa — — — — — — — _ _ _ _ 4 125 Griga Ferenc: A kooperáció jelentősége a gépjárműgyártásban — — — — — — — 3 91 Hoványi Gábor: Piackutatás a kohó- és gép­ipar tájékoztató központjában — — — — 11 348 Huszti Dénesné: A vegyipari gyárexport gaz­daságossági számításai — — — — — — 5 156 Kaposi László—Láng Zoltán: Egy külkereske­dő-TEK vállalat — — — — — — — 9 265 Kasznár Zoltán: Konzerv — és ami kívül van 1 31 Kasznár Zoltán: Huzavona ára — évi egymil­lió dollár — — — — — — — — — — 2 61 Kelenczés Miklós: Híradástechnikai kisberen­dezések exportja — — — — — — — — 5 151 Kiss Gyula: A gépipari fővállalkozó szövet­kezetről — — — — — — — 4 П6 Dr. Lakatos Béla: Gyártmányfejlesztés és be­ruházás a textilkülkereskedelemben — — 3 73 Ligeti György: Üj feladatok előtt a Hungaro­COOp _ — — _ — — — — 10 309 Dr. Madas András: Hozzászólás „A világ mű­trágyatermelésének jelenlegi helyzete és az exportfejlesztés irányai" című cikkhez 3 75 Dr. Obláth György: Textilexportunk lehető­ségei Kanadában — — — — — — — 1 16 Dr. Pál Károly: Gépkereskedeiem és vevő­szolgálat — — — — — — — — — — 6 169 Sajó Ernő: Komplett berendezések exportja és a szövetkezeti ipar — — — — — — 7 218 Somos István: A közös anyagi érdekeltség rendszerének tapasztalatai a könnyűipar­ban — — _ — _ — — _ — — — 6 182 Sods Magda: A kisipari szövetkezeti termelés és az export — — — — — — — — 4 106 Steiner György: Egy újszerű egyesülésről: Konzorcium az exportra készülő gyárbe­rendezések tervezésére, gyártására és üzembehelyezésére — — — — — — — 9 285

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék