Külkereskedelem, 1971 (15.évfolyam, 1-12. szám)

1971 / 1. szám

KÜLKERESKEDELEM TARTALOMJEGYZÉK A Kamara közgyűlése után - 1 Dr. Wiesel Iván: A szocialista nemzetközi piac 2 Kapusi Iván: A külkereskedelmi vállalatok középlejáratú tervmunkája 5 Dr. Korán Imre: A piaci ármozgások figyelése .és előrejelzése 7 A semleges európai országok és a Közös Piac nehéz tárgyalásai 10 VITA 'Ч Farkas György: Az állam szerepe a szocialista nemzetközi szakosítások és kooperációk létrehozásában — — — — — 12 Mátai Györgyi: A bérmunkakérdés nyomában ... 15 VILÁGGAZDASÁGI MOZAIK 16 SZEMLE Horchler Frigyes: Mezőgépgyártó ipar létesítése a fejlődő országokban 17 Dr. Mádi Csaba: Japán licencia-kereskedelme 20 Nyulász Géza: A kávétermelés és világkereskedelem néhány vonása 21 Visontay István: Szabványosítási tevékenység az Európán kívüli integ­rációkban — 24 Dr. Székely György: Spanyolország szabvány-tevékenysége 26 FÖRUM Veszprém megyében aktív a devizamérleg 27 Szabolcs-Szatmár megye külkereskedelméről 28 FOLYÓIRATSZEMLE — — 29 JOGI' MELLÉKLET СОДЕРЖАНИЕ После общего собрания Торговой Палаты — — — — — — — 1 И. Виэел д-р: Социалистический международный рынок — — — — 2 И. Капуши: Плановая работа внешнеторгового предприятия — — — 5 И. Коран д-р: Наблюдение и предсказание движения цен на рынке — 7 Трудные переговоры между нейтральными европейскими странами и стра­нами Общего Рынка — — — — — — — — — — — 10 ДИСКУССИЯ Д. Фаркаш: Роль государства в образовании социалистических между­народных коопераций и специализаций — — — — — — — 12 Д. Матаи: По следам вопроса наёмного труда — — — — — — 15 МОЗАИКИ ПО МИРОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ ______ 16 ОБЗОР СР. Хорхлер: Образование станкостроительной промышленности для сель­скохозяйства в развывающихся странах — — — — — — — 17 Ч. Мади д-р: Торговля по лиценсии в Японии — — — — — — 20 Г. Нюлас: Выращивание кофе и некоторые особенности мировой тор­говли — — —• — — _ — _ — — — — -— — — 21 И. Вишонтаи: Деятельность по унифицированию в некоторых интегра­циях вне Европы — — — _ — — — — — — —. — 24 Д. Секей: Деятельность Испании по унифицированию — — — — 26 ФОРУМ Баланс по девизам активен по области Веспрем (А. А.) — — — -— 27 О внешней торговле области Саболч-Сатмар (3. Г. Н.) — _ _ — 28 ОБЗОР ПО ЖУРНАЛАМ __________ 29 ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ A MAGYAR KERESKEDELMI KAMARA ÉS A KONJUNKTÚRA- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság elnöke: Kallós ödön Szerkesztő bizottság: Ausch Sándor, Féderer Adolf, Gergely Miklós, Havas Jánosné, Hidas István, Káplár József, Kovács Sándor, Kővári László, dr. Lénárt Lajos, dr. Móré And­rás, dr. Oblath György, Sós Iván, dr. Szanyi Jenő, dr. Tallós György, Tamás György, Török István, Várkonyi György Főszerkesztő: Gyulai István Főszerkesztőhelyettes: Szabó Melinda Szerkesztőség: Budapest V., Lengyel utca 6. Telefon: 128-416 319—574 Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőnél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hirlap Irodánál (KHI. Budapest V., Jó­zsef nádor tér 1.) közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelző­számára. INDEX: 25459 • Egy szám ára: 4,- Ft. Az előfizetés díja: fél évre 24,- Ft, negyed évre 12,- Ft. • Kiadja a Lapkiadó Vállalat Budapest VII., Lenin körút 9-11. Telefon: 221-285 Felelős kiadó: Sala Sándor 70.4258/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék