Kurír - reggeli kiadáss, 1997. január (8. évfolyam, 1-30. szám)

1997-01-28 / 27. szám

1997. január 28. ————88MM— Jeannot átváltozásai A színész ma Nyolcvanhárom éves, a haja ugyan hó­fehér, de karcsúsága alig változott. Jean Marais nem aggastyán, kedvenc színében, a feketében Jnkább egy fiatal pátriárkára hasonlít. Átváltozások cím­mel most jelent meg fotókkal gazda­gon illusztrált könyve, amelyben hat­vanéves karrierjének eseményeit mesé­li el. A napokban pedig a Folies­mHi Bergére-ben lép fel egy Alphonse Daudet-darabban, az Arles-i lány-ban. „Nem tartom divatjamúltnak a miílt szá­zad végi melodrámát, újabb átváltozás­nak tekintem, bogy eljátszhatom Balthazár pásztor szerepét, ráadásul olyan kitűnő partnerrel, mint Bernadette Lafont. - mondta Jeannot” ahogyan Jean Cocteau nyomán ma is emlege­tik - a közönség biztosan sírni fog, hisz egy férfi meghal benne szerelmi bánatá­ban egy nőért, akit sohasem látott. De a darab olyan, hogy aki megnézi, kedvet kap arra, hogy jó és becsületes legyen. ” Karrierje kezdetén a kritikusok többnyire szépségét emelték ki. Őt ez kétszeresen bántotta. Egyrészt soha­sem tartotta magát szépnek - számára a szépség megtestesítője Gary Coo­per volt -, másrészt azt akarta, hogy a tehetségét ismerjék el. Ezért szándé­kosan kereste a csúnya és végletes fi­gurákat. Cocteau megírta neki a Ret­tenetes szülőket, volt Szörnyeteg, Pú­pos, Fantomas - de Britannicus, Nero, Oedipus, Lear király és Cyrano is. Miután nem vették fel a konzervatóriumba, a zseniális szí­nész-rendezőtől, Charles Dullintől vett leckéket három évig. „Játékkal töltöttem életemet. Es amikor a színészek arról beszélnek, hogy fáradtak és szörnyen ne­héz a mesterségük, nevetnem kell. Soha_ szerep el nem fá­rasztott. En, aki gyárban aol­f ióztam, elmondhatom, hogy evésbe' fárasztó naponta há­rom órát játszani, mint nyolc órát a szalag mellett állni. ” Marais sokoldalú tehet­ség. Tízéves kora óta fest, és képeit még Picasso is nagyra tartotta. Szobrász- koaik is, de erről szerényen csak annyit mond: „Túl ma­gasra helyezem a művészetet ahhoz, hogy művésznek te­kintsem magamat. ” Hasonló szerénységgel magyarázza azt is, hogy miért szeretik annyira az emberek. „Gye­rekként egy kis szörnyeteg vol­tam. Minden hiba megvolt bennem: gőgös, hazudós, lopás voltam. Szerencsére azonban volt önkritikám. De nem erényből javultam meg, hanem azért, hogy szeressenek. ” Nagyra törő tervei már nincsenek. „Az én koromban megrokkanhatok egyik Jean Marais 1950-ben a Britannicusban napról a másikra. Az életemben minde­nekelőtt boldog akartam lenni. Ez sike­rült, ezért elfogadom az elkerülhetetlent, az öregséget, a betegséget. Tudni kell fi­zetni." A hosszú, tartalmas élet filozó­fiája ez lenne? • (GÖBÖLYÖS) ■ M Gyönyörre várva... Potom 3 ezer dollár ellenében a kaliforniai Newport Beach nőgyógyászati klinikán még a legffigidebb nőből is nimfomá­niást varázsolnak. Legalább is ezt ígéri dr. Jane Norton, aki nem holmi elavult pszichoterápiával, hanem egy egyszerű szikével éri el a figyelemre méltó eredményt. Mégsem lát benne semmi különöset, só't meggyőződése, hogy a jövő szá­zadban gyakoribbak lesznek a nemi szerveken végzett plaszti­kai műtétek, mint például az orrkorrekció. A klinika munkatársainak azonban nem kell ilyen sokat vár­niuk a sikerre. Aki meg tudja fizetni a nem éppen olcsó beavat­kozást, rohanhat Kaliforniába... Megtalálható itt minden kor­osztály, az öntudatos tinilánytól a buja nagymamáig, sőt már jó néhány ismert hollywoodi színésznő is jelentkezett. Érdekes módon, a konzervatívnak tartott Angliában is ter­jed az eljárás. A londoni Healthwise Medical Group munka­társai már 2 ezer fontért mindenkit megszabadítanak az intim zónáin levő zsírrétegtől, a túlméretezett kisajkaktól és min­den egyéb, a nagy ó-t korlátozó fizikai adottságtól. Persze a módszernek bőven akadnak ellenzői is. Egye­sek például egyenesen a barbár afrikai csonkító műtétek­hez hasonlítják Jane asszony ténykedését, holott a doktor­nő pontosan azt a testrészt kívánja kihangsúlyozni szikéjé­vel, amit egyes közel-keleti országokban igyekeznek eltün­tetni, s így a kétféle beavatkozásnak értelemszerűen különbözik az eredménye. A fanyalgóknak abban minden­esetre igazuk van, hogy mint mindenütt, itt is előfordul­hatnak műhibák, melyek fájdalmas, csúnya hegekhez, trombózishoz vagy - bizonyos idegvégződések elvágása miatt - teljes örömtelenséghez vezethetnek. K. K. Telt ház Bombayban tott örömlányra? Mi több, az ilyen portéka az egész intézménynek rossz hírét keltené, ellent­mondana annak az egyre inkább terjedő hiede­lemnek, miszerint az AIDS egyetlen ellenszere egy serdületlen gyereklány ölelése. A többi HIV-pozitív kiskorú prostituált (a bordé­lyokban foglalkoztatottak 60-70 százaléka) termé­szetesen maradhat, de ha megjelennek rajtuk a be­tegség tünetei, nekik is menniük kell. Sajnos nem sok lehetőség közül válogathatnak. Hazatértükkor általában azok közösítik ki őket a legjobban, akik olyan jó üzletet kötöttek rovásukra. Szülőföldjük kormánya sem fogadja tárt karokkal őket. Részben azért nem, mert a szegény országban úgysem telik azokra a gyógyszerkészítményekre, melyek meg­hosszabbíthatnák életüket, részben pedig azért nem, mert a himalájai köztársaság nem kíván MDS-esek elfekvője lenni. Még saját állampolgáraié sem. Az átlagosan 13 éves haldoklók még arra sem számíthatnak, hogy legalább utolsó óráikat bé­kében tölthetik. A helyi szokásokkal ellentétben halálos ágyukat nemcsak rokonaik, ismerőseik, de még tulajdon szülőanyjuk is elkerüli. Emlé­kük szégyellt titok marad, melyről úgy család­juk, mint hazájuk kormánya igyekszik mielőbb mégfeledkezni. (KISS) Leányvásár Hatszáz dollár kevesebb, mint egy vízibivaly ára, és alig valamivel több, mint egy videokészüléké. Egy 9-12 év közötti nepáli lányért azonban már több mint méltányos összeg. Igaz, a csúnyácskák­nak nincs ekkora szerencséjük. Szüleik, házastár­suk vagy más rokonaik örülnek, ha 200 dollárért elpasszolhatják őket. Természetesen ez sem egé­szen rossz üzlet abban az országban, ahol az egy főre eső átlagjövedelem szintén 200 dollár. Becslések szerint évente mintegy 10 ezer nepáli kislány kerül India piros lámpás házaiba. Körül­belül 200 ezren dolgozhatnak az indiai szexiparban. Ha lejár idejük, hazamehetnek szülő­falujukba. Visszatérésük időpontját természetesen nem ők szabják meg, mint ahogy' munkába állá­sukról sem ők döntöttek. A madamok akkor adják ki útjukat .(a nagylelkűbbek egy-egy aranylánccal és pár ezer rúpiával hálálva meg szolgálataikat), mikor megjelennek rajtuk a „Bombay-betegség” tünetei. Nincs is ezen semmi csodálkoznivaló, hi­szen ugyan melyik ügyfélnek támadna gusztusa egy csonttá-bőrré soványodott, fekélyektől borí­A 13 éves Manunak örült a testvére Kis zseni Sufiah Yusof 12 éves, és idén szeptemberben megkezdheti ta­nulmányait a világhírű oxfordi egyetemen. A kislány az elemiben annyira megelőzte társait, hogy tanítói javaslatára a szülők már három éve kivették őt az iskolá­ból. Azóta magánúton tanul, és a tekintélyes tudósokból áll oxfordi bizottság perceken belül alkalmas­nak találta őt az egyetemi szintre. Erre legutóbb tizenhárom éve volt példa, amikor az akkor ugyancsak 12 éves kislányt, Ruth Lawrence-et vették fel az oxfordi matematika szakra. Sufiah Yusof más csodagyere­kekkel ellentétben a sportban is egészen kiváló. A brit tenisz­utánpótlás egyik reménysége, akinek tavaly a korosztály angol bajnokságában egészen a ne­gyeddöntőig sikerült eljutnia. A jelenséget még érdekeseb­bé teszi, hogy ez a különleges gyerek a saját családjában nem is annyira rendhagyó. Négy le­ánytestvére is messze átlagon felüli teljesítményt nyújt, a vál­tozatosság kedvéért matemati­kában és teniszben. Ocsikéje, Iskander most tízéves, és nyá­ron különleges engedéllyel érettségizhet, természetesen matematikából. A szülők nem is titkolják, hogy a kisfiút is. Ox- fordba szeretnék küldeni. Abbi, a 15 éves legidősebb fiú (népes ez az arab família) ugyancsak nem rí ki a bolyból: pompás matematikus és az angol ifjúsági teniszválogatott tagja. Az édesapa, Faruk Halimahton gazdasági tanácsadó, aki olyan hírnévre tett szert Angliában, mint a magyar sakkzseni Polgár lányok edző-menedzser papája. A kis Sufiah egyébként már pénzt keres: matematika szakos, 18 éves diákokat korrepetál. Amikor a szülőket megkérdez­ték, „problémásak-e” a gyerme­keik, a válasz így hangzott: „Az egyetlen gondunk mindig az volt velük, hogy néha pihenje­nek is, ne foglalkozzanak min­dig matematikával.” (FEB) KÜLHON 7 ELVETEMÜLT Módszeres kegyedenséggel kiir­totta családját Moszkvában egy brutális gépkocsivezető. A 27 éves Szergej Szilajev a múlt héten ösz- szekötözte feleségét, annak szüleit és a lakásban élő nagymamát, majd egy csővel négy napon át időről időre ütlegelte őket. A sze­rencséden áldozatok belehaltak sérüléseikbe. A gyilkos közben többször megerőszakolta felesége 13 éves húgát, aki a szörnyű bűn- cselekményről vasárnap értesítet­te a rendőrséget. A gyilkos ellen országos körözést adtak ki. OLAJBAJ Négy halálos áldozata van már annak a mentőakcióknak, ame­lyeket a japán partok megtisztítá­sára indítottak. A viharos időjárás miatt eddig nem jártak sikerrel a további olaj kiömlésének meg­akadályozását célzó akciók, ezert önkéntesek ezrei igyekeznek a partokon összeszedni a nehézola­jat, ami a január elején elsüllyedt orosz tartályhajóból kikerült. Nyolc kormányzóságban erejü­ket nem kímélve dolgoznak az emberek és ennek tudható be, hogy négyen nem bírták a túlzott megerőltetést, szívelégtelenség­ben életüket vesztették. KÁDBACILUS0K A „24 órás fürdésre” alkalmas ká­dakat gyártó japán cégek sorra felfüggesztették e különleges ter­méknek a forgalmazását, mivel az ipari minisztérium biztonsági vizsgálatot rendelt el. A japánok körében nagyon népszerűek a vi­zet állandóan melegen tartó, au­tomata tisztítóval és szűrővel fel­szerelt kádak. Ugyanazt a vizet használják a családtagok, azután persze zuhannyal alaposan meg­mosakodnak. Az egészségügyi minisztérium azt gyanítja, hogy a kádakban kiválóan érzik magukat a tüdőgyulladást okozó baktériu­mok és ezek elszaporodása miatt javasolnak vizsgálatot. TŰZVÉSZ Leégett mintegy száz üzlet teg­nap hajnalban egy hatalmas, nyolcemeletes bevásárlóközpont­ban, Dzsakarta belvárosában. Az indonéz rendőrségi szóvivő sze­rint a tűz még hét órával keletke­zése után is pusztított. Személyi sérülésről'nem érkezett jelentés. JÉGTÁBLA A kanadai rendőrség és hadsereg alakulatai hajókkal és helikopte­rekkel kimentették azt a több száz embert, akik egy leszakadt jégtáblán rekedtek a Torontótól északra lévő Simcoe tavon - egyesek azonban nem kívántak megmenekülni, hanem közölték a mentőalakulatokkal, hogy sze­remének tovább horgászni. Mint arról beszámoltunk, a tavat borí­tó vastag jégtakarón egy horgász­verseny alatt keletkeztek azok a hatalmas repedések, amelyek kö­vetkeztében több mint 700 em­ber rekedt a jégszigeten. ELKOBOZTÁK Csaknem másfél milliárd dollár (4,8 milliárd egyiptomi font) ér­tékben kobozott el kábítószer-ke­reskedelemből származó vagyo­nokat az egyiptomi rendőrség kábítószerellenes részlege. A 35 legismertebb drogimportőr tőké­jéből és ingatlanaiból álló vagyon az államkincstárba kerül. 17.00-kor: Fitnessmagazin 21.15 kor: HATALOMÁTVÉTEL m amerikai akciófilm IMP? J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék