Kurír - reggeli kiadás, 1997. február (8. évfolyam, 31-58. szám)

1997-02-01 / 31. szám

2 ITTHON A GYILKOS VISSZATÉRT Elfogták a csapodi gyilkosság gyanúsítottját. Kedden hajnal­ban a falu belterületén egy ha­lott férfit találtak az árokpar­ton. K. János 27 éves újkéri la­kost meggyilkolták. A rend­őrök útja a helyi Birka csárdá­ba vezetett, ahol K. János halá­la előtt öt falubelivel kártyá­zott. Egyikük, a 27 éves H. Csaba kölcsönt akart kérni, de nem kapott, ezért elhatározta, hogy megleckézteti ivócimbo­ráját. Hazasietett és magához vett egy 40 centiméter hosszú betonvésőt, majd lesben állt. Amikor áldozata nem sokkal éjfél előtt hazafelé tartott, egy­szerűen szétverte a fejét. El­vette bőrkabátját és 8 ezer forintját. A pénzből másnap kaparós sorsjegyeket vásárolt, de nem volt szerencséje. Akkor sem, amikor hazatért a faluba, mert a rendőrök nyomban lekapcsolták. BUKOTT POSTARABLÓ Több mint egy hónap eltelté­vel került rendőrkézre a Hegy­alja úti postarablás gyanúsí­tottja. A 35 éves H. István még december 20-án ugrott be egy rablásnyira a Hegyalja úti hi­vatalba. Fegyverrel a kezében megfenyegette az alkalmazot­takat és a pénztárból több mint 300 ezer forintot vágott zseb­re. A rabolt pénz hamar eltűnt, büntetése viszont nem, ezért most őrizetben várja, mennyi pihenőt ítél meg a bíróság. VÉRZŐ KORZÓ Delet harangoztak, amikor késszúrásokkal zárta le a vitát egy asszony a XIV. kerületben. A 42 éves Sz.-né 36 éves élet­társával veszett össze zuglói la­kásán. Szó szót követett és az asszony felkapta a konyhakést és kétszer a férfi mellkasába döfte. A sebesült ember ezután, nem tudni miért, de útra kelt. Elég messzire jutott, mert csak az első kerületi Battyhány té­ren lett rosszul. A mentők élet- veszélyes állapotban szállítot­ták kórházba. A rendőrség eljá­rást indított a késelő nő ellen. LAKÁSTÜZ Hatalmas lángnyelvek csaptak a magasba tegnap délelőtt a VII. kerületi, Klauzál tér 7. szám alatti háromemeletes házból. Eddig tisztázatlan kö­rülmények között keletkezett tűz az egyik második emeleti lakásban. A 12 négyzetméteres szobából átterjedtek a lángok a konyhára és a szomszédos la­kásra is. A helyszínre érkező lánglovagok rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A mentők füstmérgezés gyanújával kór­házba szállították N. Pált, va­lamint 3 és fél éves kislányát és 5 éves kisfiát. A tűz okát szak­értők vizsgálják. MILLIÓK EGY ÜTÉSRE Péntek reggel megtámadtak egy 26 éves üzletembert a XV. kerületben. A Vácduka utcában ketten mentek egy ellen, és a túlerő győzött. Elvették a férfi táskáját a benne lévő 15 millió forinttal együtt és eltűntek, mi­re magához tért áldozatuk. E-mail: bridgesradiobridge. datanet.hu Manók vére Legfeljebb a nyomok „mesélnek" a zsaruknak Fotó: KONCZ GYÖRGY Uj szakaszához érkezett az alvilági leszámolássorozat. Eddig csak fe­nyegették a gránátszilánkok a bé­kés polgárt, de péntekre virradó éj­szaka megtört a szerencsesorozat. Már nem parkoló autókat, vagy üz­letek kirakatát tette tönkre a rob­banás, hanem két ártadan ember életét is kioltotta a XIV. kerületi Dózsa György út és Ajtósi Dürer sor sarkán levő Nagy Fal nevű kí­nai étteremben. Tegnap éjfél körül kiürült a vendéglő, a tulajdonos feleségével és lányával zárta az üzletet. A két hölgy együtt járta végig a helyisé­geket, hogy ellenőrizzék, mindenki elhagyta-e az éttermet. Ahogy a férfimosdóba léptek, hatalmas rob­banás rázta meg az épületet. A megrémült tulajdonos szeme elé döbbenetes látvány tárult: fe­lesége és lánya felismerheteden- ségig összeroncsolt, vérben úszó teste a földön. Autóba rakta a két nőt és a kórházba rohant, de az orvosok nem tudtak segíteni. Mindketten belehaltak súlyos sé­rüléseikbe. A vizsgálat szerint a már meg­szokott, jugoszláv típusú kézigránát robbant a mosdóban. A merénylő a mellékhelyiség légterébe damillal függesztette fel a gyilkos eszközt, úgy fejmagasságban. A gyilkos szerkezet az ajtó nyitására lépett működésbe, a biztosító szeget a be­járatra erősített zsinór rántotta ki helyéről. Tragikus véleden, hogy ezen az éjszakán nem a tulajdonos ellenőrizte a helyiséget, hanem fe­lesége és leánya. Bizonyosnak lát­szik, hogy a tettesek ezúttal gyil­kolni akartak. A rendőrség szerint kínaiak egymás közötti leszámolása történt. Egyértelműen távol-keleti eredetű „dzsungelharcos” mód­szerrel követték el a merényletet. Mint a többi esetnél, itt sem lehet tudni, ki áll a háttérben. A detonáció után nem sokkal néhány kínai érkezett. Alkalmazot­tak és barátok. Kis csoportban ácsorogtak az étteremmel szomszé­dos kapualjban. Egyikük elmondta, hogy az éjszaka még beszélgettek a két nővel. Fenyegetésről vagy más indokról nem tudtak. A sorozat pedig folytatódik és egyre gyakrabban jelentkeznek a merénylők. Az év első percében küldött rakétát sorra követik a Molotov-koktélos üdvözletek, lö­völdözések és kézigránátos rob­bantások. Annyi bizonyos, nem tédenkedik az alvilág. A hét ele­jén egy XV. kerületi autótelepre dobtak kézigránátot. Tegnap ar­ról számoltunk be, hogy a XIV. kerületi Erzsébet királyné útja és Miskolci út sarkán levő telephely csodajárgányai közé érkezett ha­sonló üzenet. Csütörtökön az esti órákban Molotov-koktélt kézbesítettek egy józsefvárosi cipőboltb,a. A Rákóczi úti lakóház belső udvarán levő üz­let bejárati ajtajának üvegét egy ál­arcos férfi betörte és moíotovos pa­lackot dobott a helyiségbe. Kezdő vagy túl óvatps volt, mert a külde­ményt átadás előtt nem gyújtotta meg és később már nem volt rá ideje, a közeli bank biztonsági őre kiszúrta és megzavarta. Az akció utáni néhány órával robbant a kínai étterem. (MEGGYES!) 1997. február 1. Kereszttűzben a főzsaru Régen nem látott fiaskóval zárult tegnap a Bács-Kiskun megyei önkormányzat köz­gyűlése, ahol Gergényi Péter ezredes, megbízott megyei rendőrfőkapitány kinevezésé­ről kellett állást foglalniuk a képviselőknek. Amint az várható volt, a közgyűlés MSZP-s és kisgazda tagjai azzal rukkoltak elő: java­solják az országos rendőrfőka­pitánynak, hogy pályázatot ír­jon ki az álláshelyre. Az ORFK képviseletében megjelent Ig- nácz István bűnügyi főigazgató katonás tömörséggel azt tudat­ta a jelenlevőkkel/ hogy a pá­lyázati kiírás zavart okozhat az állomány körében, pedig az már az elvárásoknak megfele­lően dolgozik, így megszűntek a rendőröket érintő kétes ügyek a megyében. A főigaz­gató szerint Gergényi ezredes az ORFK teljes bizalmát élve­zi, személye garancia arra, hogy a rendőrbotrányairól el- híresült megyében vegre min­den tekintetben rend legyen. Török Gusztáv Andor kalocsai polgármester és mások azt ve­tették a közgyűlés elnökének a szemére: a téma fontossága el­lenére nem készített határozati javaslatot az ügyben. Némi ügyrendi huzavona után végül a kalocsai polgár- mester határozati javaslatát tették fel először szavazásra, amelynek értelmében a köz­műlés támogatja dr. Gergényi Péter főkapitánvi kinevezését. A szavazáskor kiderült, hogy tíz képviselő a határozati ja­vaslat mellett, kettő az ellen szavazott, míg 36-an nem sza­vaztak, tehát nem foglaltak ál­lást a kérdésben. Dr. Adám Pál, a közgyűlés alelnöke sze­rint a közgyűlés azt javasolja az országos rendőrfőkapitány­nak, hogy pályázatot írjon ki az álláshelyre. Ezt a képvise­lők többsége megszavazta. Mint kiderült, ez a szavazás azonban jogilag a konkrét té­mában értelmezhetetlen, ugyanis a közgyűlésnek a je­lölt támogatásáról, avagy sze­mélye elutasításáról kellett döntenie. Ignácz István bűn­ügyi főigazgató a Kurír kérdé­sere elmondta: álláspontja szerint nincs akadálya Gergé­nyi Péter főkapitányi kineve­zésének, ugyanis a képviselők közül tízen támogatták Ger- gényit, csupán ketten nem szavaztak bizalmat az ezredes­nek, a többiek pedig nem fog­laltak állást a kérdésben. A pá­lyázati kiírásra tett javaslat megszavaztatása nem kapcso­lódik a rendőrségi törvényben rögzített követelményekhez. A pályázatot egyébként már korábban is kiírhatta volna Forgács László, ám ő a főka­pitányi poszt betöltésére Ger- gényit tátja alkalmasnak, így azt jelölte. A kiskunhalasi pol­gármester, Tóth Zoltán egy félmondatából arra lehet kö­vetkeztemi, hogy a háttérben politikai csatározások folynak, már nem szakmai, ihkább poli­tikai kérdés lett az alkalmasság megítélésének kérdése. Az ügy- egyébként már presztízskér­déssé vált, ugyanis ha a bel­ügyminiszter az országos rend­őrfőkapitány javaslatára nem Gergényi Pétert ülteti a főka­pitányi székbe, a közvélemény azt hiheti: nem folytatódik a rendteremtés a botrányairól elhíresült megyében. ZS. F. Nagynénihez gránáttal Mi volt előbb: a tyúkész vagy a tojásgránát? A némileg átírt ősi 1 kérdés péntekre virradó éjjel a Belgrad nemzetközi gyorsvona- I ton vetődött fel, méghozzá a 18 éves jugoszláv R. G. I Dordeviccsel kapcsolatban. Történt ugyanis, hogy a Kelebiánál | belépő szerelvényt átvizsgáló határőr az egyik pad alatt rábuk- | kant az údevél nélküli fiatalemberre. Ez ugye még teljesen 1 szokványos sztori - érdekessé akkor vált, amikor az egyenruhás 1 észrevette, hogy a lefülelt potyautas feltűnő idegességgel kap- 1 kod a bal zsebe felé. Biztos, ami biztos alapon a határőr meg- 1 akadályozta a fiút, hogy ő vehesse elő a gyanúsan dudoroaó j tárgyat, s hogy milyen igaza volt, arra bizonyíték volt az így | előbukkanó M52-es típusú jugoszláv tojásgránát. A gyilkos eszköz eredetét firtató kérdésre Dordevics azt 1 felelte: édesapjától lopta, hogy majd jó áron eladhassa Ju- 1 goszláviában, ám pechjére nem talált rá vevőt, így maradt 1 nála. Azóta többször is felvetődött benne, hogy meg kelle- 1 ne tőle szabadulnia, ám szerencsére a vonat volt annyira I gyors, ő pedig annyira nyünyő, hogy a kézigránát kihajítá- 1 sa szóba se jöhessen. A fiatalember egyébként a bécsi nagynénikéjéhez próbált 1 kijutni. Szó mi szó, ha sikerül neíd, lett volna nagy I meglepetés... D. T. 1 Vak vezetett világtalan! Gyanús mozgásra figyelt fel csütörtök este a polgárőr egy őrbottyáni nyaralóban. Értesí­tette társát és a rendőröket, akik lopakodva, lekapcsolt lám­pákkal érkeztek, nehogy elme­neküljenek a zsiványok. Körbe vették az épületet, ám a házbeliek kiszúrták, hogy né­gyen osonnak a kertben, ezért Vesztésképpen lőttek egyet az érkezőkre. A rendőrök felfed­ték inkognitójukat, és ki akar­ták csalogatni a házban tartóz­kodókat. A nyomaték kedvéért két figyelmeztetőt ők is lőttek, de nem mozdult senki. Közben - mint kiderült - a házból hívás fűtött be a kapitányságra Orbottyánból: - Bűnözőik vet­ték körbe a házunkat, akik rendőrnek adják ki magukat. Jöjjenek azonnal! Már ott va­gyunk - mondta a rendőrség ügyeletese, mi adtuk ki magun­kat az ön háza előtt rendőrnek. Miután Z. János, a tulajdo­nos és élettársa kijött a nyaraló­ból, tisztázódott a félreértés. A víkendházat előszeretettel láto­gatják tolvajok, és aznap dél­előtt is beugrottak egy lopás- nyira. Összecsomagolták a hol­mit, de nem vitték magukkal. Az időközben hazatért Z. János és élettársa úgy gondolta, meg­várják a zsiványokat, ezért he­lyezkedtek figyelőállásba, elő­készítve a piacon vásárolt gáz­pisztolyt. I. M. Rendorbukta Nyugtát adtak, még sincs nyugtuk azoknak a zsaruk­nak, akikről kiderült, hogy hamis helyszíni bírságcetli­ket sütöttek el a gyanútlan szabálytalankodóknak. A fő­városban találtak új gazdára az utánzatok, aminek egy bejelentés után nyomába eredtek az illetékesek. Né­hány gyanúsítottként kihall­gatott állampolgár terhelő vallomása után lefüleltek hat rendőrt, aki a XIII., illetve a XIV. kerületben szolgáltak és védtek. A gyanúba kevere­dett zsaruknál tartott házku­tatás során több millió forint értékű hamis helyszínibírság nyugtára bukkantak. A Bu­dapesti Rendőr-főkapitány­ság vezetője soron kívül in­tézkedett, hogy a büntető- eljárás alá vont hat rendőr szolgálati viszonyát méltat­lanság miatt azonnal meg­szüntessék. MEGGY A Dunában úszik egy Merd... Fura csapatra figyelt fel tegnap reggel egy sétáló férfi a Római-parton. A fiatalok egy kiszuperált Mercedest vontattak a Duna menti úton. A Hattyú csónakház előtt lekötötték a járgányt, begurították a vízbe és sietve továbbálltak. A lej­tőn való rendhagyó gurítást azonnal jelezte a • rendőrségnek. A járőrök már tűzoltók társasá­gában érkeztek, akik kiemelték a négykerekűt. A járgány egy nappal korábban tűnt el. A tol­vajok néhány óra alatt szinte minden mozdítha­tó alkatrészétől megszabadították. Már nem volt szükség rá. M. GY. Ma Ignác napja van. A Kurír Semmelweis Ignácot választotta ki, mint e név egyik leghíresebb viselőjét. Minden Ignácnak boldog névnapot kívánunk! Játékunkban Görögországgal, görög ételekkel foglalkozunk. Nevezzen meg a görög káposztasaláta alapanyagai közül kettőt! Ha ön ma 10.20-kor hallgatja a Danubius Rádiót és felhívja a 138-8027-es vagy 138-7678-as telefonszámot, akkor mondja be a kiválasztott személy és az alapanyagok nevét. VÁRDOMB ÉTTEREM, Szentendre, Rákóczi u. 3. Tel.: 06/26-314-455 Bp.: 103,3 Mhz, Debrecen: 103,5 Mhz, Kabhegy: 100,5 Mhz, Szeged: 94,4 Mhz, Sopron: 102,0 Mhz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék