LITERATURA - A MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata 5. évfolyam (1978)

1978 / 3-4. szám - A NYUGAT ÉS A MODERN MAGYAR IRODALOM KIBONTAKOZÁSA - RÁBA GYÖRGY: Az objektív líra jelensége a Nyugat hőskorában: Babits Mihály és Füst Milán költészete

Hagyatékában föllelhető Arany, mint arisztokrata c,, eredetileg szakdolgo­zatnak szánt munkája, melyet Belia György, majd Kiss Ferenc már szóba hozott, több iratcsomó alakjában három "trójai réteg"-et tartalmaz, s a középsőben Babits poétikai alapelveit taglalja. Amikor írja, útban van Wundt asszociációs, kísérleti lélektanától William James tudatfolyam-elmélete felé, de poétikájának kivált eredetibb nézeteit "a mindenben zseniális amerikai pszichológ" elveire építi, és egy-egy műszavát téte­lesen is használja. Még wundti gondolat a költészet ideái (képzetei) és az érzéki benyo­mások közti távolság eltüntetésének művészi gondja. "Az érzet a lélekben mindenkor erősebb hatású a képzetnél" - írja Babits, a két lelki jelenséget Wundt nyomán fogva föl önálló tartalomnak, s amikor a kifejezésnek új érzelmi hátteret kiván teremteni, elképzelése a " Gefühlswert"-nek felel meg. Viszont a legkisebb benyomásról is azt tartja, "számtalan ideával, emlékképpel van összenőve, összevarrva: e ködudvar, ez üstök, e viszony-rojtok a benyomásmagtői külön nem választhatók" - s itt már szó szerint James műszavát, a "fringes of relation"-t alkalmazza. Amúgy is James magya­rázza úgy a tudatfolyam elméletét, mint amelynek központi gondolata mindig válto­zatokban, "viszony-rojtok "-ban jelenik meg, az egész tudatáram pedig a madár röpté­hez hasonlóan szárnyalás és lebegés, átmeneti és lényegi részek együttese. Egyetemi előadásában Babits az írói alkotás alapvető jellemzéséül vezeti be a james-i fogalmat: "A lelki állapotnak ezt a folyamatát, melyről az irodalom gyakran egész keresztmet­szeteket ad, James gondolatok folyamának nevezi. " Babits sok fiatalkori verse a lelki állapot egész folyamatának keresztmetszete; isko­lapéldája az Anyám nevére. Az ilyen vers születését és jelentésrendszerét Kosz­tolányinak írt levele az "összefüggő képszalag" elméletével magyarázza. Eszerint "a lélek folyamának mélyén képek alszanak, megszakítatlanul". Ez nem más; mint James tudatfolyam-elméletének metaforikus megfogalmazása. De ahogy már Rónay György fölfigyelt rá, az "összefüggő képszalag" elmélete Babits levelében korántsem felhőtlen program. "Malíciózus tanítómesterek, irigy aranymosók" - úgymond Babits, megingatták az "összefüggő képszalag"-ba vetett hitét, mert szerintük ismeretünk csak apró szigetekre vonatkozik. Babits megnevezi a maliciózus urakat: "Philippe és érdektársai". Az utalás Jean Philippe L'image mentale е., 1903-ban megjelent müvére vonatkozik: ő használja a szigetek metaforáját a "kép"-re, amit az emléke­zés föltételének tart. "Érdektársa" pedig Babits ekkori legjobb barátja, a filozófus Za­lai Béla, akinek doktori értekezése (A közvetlen tapasztalás összefüggés­rendszere) e hónapokban készült. Babits egyetemi előadásának első bemutatását kommentálva már Barta János hangot adott annak a gyanúnak, hogy Babits rendszeré­nek ösztönzőit korai baráti körében kell keresnünk. Ez az ösztönző filozófus Zalai Bé­la, Mannheim Károly, Häuser Arnold, a fiatal Fogarasi mestere, akit Lukács az 1918 előtti magyar bölcselet egyetlen eredeti gondolkodójának ismert el. Zalai említett ér­tekezése is elsősorban Jamesre (valamint főként Meinongra és Wundtra) épül. James öt alapelve közül azonban kettőt is korrigál, s kétféle "viszony-rojf'-ot is megkülön­böztet, formálisát és amorfat: a tudatfolyam centrális gondolata helyett szintén sze­rencsésebb az ő "orgonapont" metaforája. Babits "összefüggő képszalag"-jának épp a személyi tudat szakadatlan folyamatos­ságát érinti, amikor Jamesnek ezt a 3. számú alapelvét cáfolja, és épp Philippe-re hi­vatkozva a képzet és a lelki tárgy között harmadik tagul olyan "képet" föltételez, mely a folyamat jellegét megváltoztatja. "Hogy moshat valamit az én vizem tisztára?" ­kérdezi levelében Babits. Az a transzformációs elem, melyet a kritika nyomán Babits 26

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék