Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1874

TANÁRI KAR. AJ Rendes tanárok. A tanár neve Tantárgyak, melyeket előadott Tanodái osztá­lyok, melyekben előadásokat tar­tott Heti előa­dásainak óra száma Észrevétel Tanár­kodási év 1 Budaváry József, kegyesrendi házfönök, tanulmányi ügykezelő, a k. m. természettudo­mányi s a m. történelmi társulatnak rendes ; a római tiberi s árkádi aka­démiáknak pedig levelező tagja. Latin nyelv. Földrajz. IV. III. 8. Gymnasiumi igazgató. 36. 2 T 3 4 5 Frank Ferencz, az orsz. középtan. tanáregylet- s a m. természettudományi társulatnak rendes tagja. Német nyelv. Természetrajz. Mennyiségtan. I. IV. l. II. m. ív. 14. IV. osztály főnöke, ta- nácskozmányi jegyző, a tanári könyvtár őre. 13. Mészáros József, Magyar nyelv. Latin nyelv. Földrajz. Mennyiségtan. ii. in. ii. ii. ii. 18. II. osztály főnöke. . 1. 5. Pazár Károly, világi, képezdei tanár. Rajz. Tornászat. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 6. A rajz és tornászati szertár gondnoka. Rihiánszky Adolf, Hittan Történelem. Szépirás. I. II. III. IV. III. IV. I. II. 14. Hitelemzö. 32. 6 7 Takács József, a k. m. természettudományi társu­latnak rendes tagja. Latin nyelv. Német nyelv. Természettan. III. II. III. III. IV. 16. III. osztály főnöke, ter- mészettani szertár őre. 4. Vékony József, t M agyar nyelv. Latin nyelv. Földrajz. Mennyiségtan. I. IV. í. I. I. 18. I. osztály főnöke, az if- jusági könyvtár gond­noka. 2. B) Mellék tanárok. 8 Richter Ferencz, világi, föelemi iskolatanitó. Műének. I. II. III. IV. 5. Egyházi karvezető. 9 Massányi Mihály, ev. lelkész. Franczia nyelv. 1. II. III. IV. 2. — 10 i Stauber Manó, világi. Zene. I. II. III. IV. 2. — A használt fokozatok és számjegyek értelmezése. Az Erkölcsi viselet [ .Szorgalom IA tantárgyakban telt előmenetel jellemzésére ............. „ . , . i l:=rpéldás l=:ernyedetlen Kitűnő fokozatok 2=dicséretes 2=kitartó 1 =kitünö 2=je!es I. rendű „ 3=rjó 3=kellö 4=törvényszerű 4=hanyatló 3=jó 4=elégséges II. rendű „ örrrkevésbé törvényszerű j 5=csekély 5=elégtelen III. rendű „ 6=semmi 6=rosz Egyéb rövidítések: ág. v.=ágostai vallásu, helv. v.=helvét vallásu, héb.=héber, ösztd.=:ösztöndijas, ism.=rismét!ö.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék