Egyetemes Magyar Encyclopaedia 13. Só-Zwingli (Budapest,1876)

A SzenMstván-Társul&t ügynökségében (Pest, Lipót-utcza 8. sz.) és Hartleben H. A. társulati könyvárusnál kaphatók: — A magyar irodalom ismertetése. Olva sókönyv felsőbb tanodák használatára (Is kólái használatra felsőbb helyen előirt tan könyv). Második jav. kiadás. Nevezetesen I. kötet (I. és II. szakasz.) Minthogy az I. szakasz a magyar nyelv- s iro dalom történetét foglalja magában, 6 az „Olvasókönyv“ mindhárom kötetéhe2 kalauzul szolgál, külön is kapható s pedig 40 krért o. é.; a II. szakasz tartalma: Szemel­vények a legrégibb időtől Bessenyeiig, az illető irók életrajzával. N. 8-r. 332 1. Ara: 1 írt 20 kr. II. kötet. Az újabb magyar irodalom. Életrajzok s szemelvények. Bessenyeitől Vörösmarthy Mihályig. N. 8-r. 465 1. Ára: 1 frt 50 kr. III. kötet. Legújabb kor. Életrajzok s szemelvények. Yörösmarthytól mostanig. N. 8-r. 566. 1. Ára : 1 frt 50^ kr. — Kiadja a Szent-István- Társulat. Nyomatott Pesten Emi eh Gusztáv M. A. nyomdásznál 1861. és 1863. — A katholika religio tankönyve. Martin Konrád után német eredetiből fordította Mes­ter István, egri megyei áldozó pap, sajóvá- mosi plébános. Eger, 1862. N. 8 r. két kö­tetben. Első kötet XJV. és 432 1. Második kötet XVI. és 356 1. Ara fűzve 2 frt 80 kr. — Egy-egy kötet 1 frt 40 kr. — Liturgika vagyis a kath. egyh. szertar­tásainak magyarázata. Frencl Incze után né­met eredetiből Magyarországra alkalmazva reáliskolák, gymnasiumok és magánosok használatára. Eger, 1861. 8-r. 237 1. Ára fűzve 88 kr. — I kath. egyház történőié. A középta- nodai kath. ifjúság számára. Irta Fábián Ambras. Második bővített kiadás. Eger, 1863. N. 8r. VEI. és 160 1. fűzve 35 kr. — Ifjúsági iratok. I. füzet. Szent Miklós napja. Francziából fordította A1 v i n c z i Ferencz. Pest 12-r. 1501. Egy aczélmetszetü esinos képpel. Aranyos nyomatú diszkötés- ben 53 kr. — II. füzet. Pali és Gyuri, vagy a keresztény szeretet és szigorúság. Fran­cziából ford. Alvinczi. Pest. 12-r. 148 1. Egy aczélmetszetü képpel. Aranyos nyomatú I diszkötésben 53 kr. — III. fűz. Sismond- ! család, vagy a megkísértett és megjutalmazott j jámborság. Francziából magyaritá Nehéz Károly. Pest, 16-r. 155 1. Egy aczélmetszetü | i képpel. Sajtolt tábláju aranyos nyomatú j diszkötésben 53 kr. — IV. fűz. A Braminok, j vagy' a kér. religio diadala. Francziából ford. Alvinczi. Pest. 16-r. 154 1. Egy aczél- j metszetű képpel. Sajtolt aranytábláju disz­kötésben 53 kr. — V. füzet. A vadorzók. 53 kr. — VI. Aranyka. 53 kr. — VII. A száműzött leánya. 1 frt. — (Mind a hat köny­vecske különösen ajánlható szorgalmi díjul, húsvéti, névnapi, újévi stb. ajándékul.) — Pellico Sylvio értekezése az emberi j kötelességekről. Olaszból ford. Császár Fér. Pest, 8-r^ 120 1. Ára kötetlen 18, fűzve 21 la*. — Családi olvasmányok. Fiam csöndélet három elbeszélésben. I. füzet. Pest. 16-r. 72 1. — Ií. füzet 159 1. — III. füzet. Az erény jutalma. 135. 1. Egy-egy füzet ára 21 kr. \ — Piros lojások. Iskolai ajándékul jó gyermekeknek. Németül irta Schmid Kri­stóf. Fordította Somogyi Károly. III. kiadás. Pesten, 12-r. 721. Egy aczélmetszetü képpel. Ára kötetlen 11 kr, fűzve 14 kr, kötve 18 kr. — A falu őrangyala. Irta Szabó Imre. Eger, 1862. 197 1. Ára 50 kr. Ezeken kívül még, különösen a foko­zatos káték, bibliai történetek s egyéb iskolai, iíjusági s olvasó könyvek is a társulati ügy­nökségben és nevezett társulati könyvkeres­kedőnél megrendelhetők. A kik e könyveket a társulati ügynök­ségnél 10 forintig készpénzben vásá­rolják, 25°/„-ban, a hitelben vevők pe­dig a társulati könyvkereskedőnél 10° 0-ban I rószesittetnek. jgy- Elólizetési felhívás Cantu Caesar vilaglörtenelmere. 185b-ban inditá meg a Szent- István-Társulat Cant u C a e s a r világhírű Világtörténelmének fordítását, előfizetést nyit­ván arra oly kép, hogy 3 frt 15 krért o. é. 90 ivet juttat az előfizető kezébe. Megjelent már eddig azon munkából magyar fordításban 9 könyv (hiányzik azonban még a hetedik könyv : j a VII. korszak történetének vége); mi összesen 276 ivet tesz; és igy nem csak három előfizetési illetmény van kiszolgáltatva, hanem még hat ívvel több vagyis előre van adva: mi a negyedik előfizetési illetménybe fog betudatni. És ezzel a IV. 90 ívnyi illetményfolyamra nyittatik ismét előfizetés 3 frt 15 krjával o. é. Ezen illetményfolyamba fog beszámittatnni a fönemlitett 6 ívnyi többleten kívül az elmaradott VII. könyv is (körülbelül 40 iv), mely már munka alatt van. Tisztelet­tel fölkéretnek a t. ez. előfizetők, hogy a IV. folyamra az előfizetési részletet a Szent-Ist- ván-Társulat igazgatóságához beküldeni szíveskedjenek. A három első folyam is előfizetési áron a Szent-István-Társulat ügynöki hivatalá­ban (Lipót-utcza 8. sz.) még folyvást kapható. • ~ J _________________________________________________________________________________________________ ________________ -_____z----------------_------------------------------ --------------------mC.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék