Lányi Viktor (szerk.): Hungária zenei lexikon (Budapest, 1945)

A-Z - S

Scheibe Schikaneder SCHEIBE, JOH. ADOLF 1708—1776 zenei író, a Tamás templom orgonistája szeretett volna lenni, de a pályázatban más (Corner) vitte el előle a pál­mát. (A bírálóbizottság tagjai között J. S. Bach is szerepelt.) A hamburgi „Der kritische Musikus“ hasábjain Bachot támadta. Egyéb írásai: Ab­handlung vom Ursprung und Alter der Musik, Abhandlung über das Rezitativ stb. SCHEIDT, SAMUEL 1587—1654 német zeneszerző, orgona­művész. A protestáns zene tör­ténetének jelentős alakja. A korái első művészi kiépítője. Főműve: Tabulatura nova (3 köt.). SCHEIN, JOH. HERMANN 1586—1630 orgonaművész, zeneszerző. A lipcsei Tamás templom kar­nagya volt. A német madrigál­költészet egyik felfrissítője és elmélyítője. SCHERCHEN, HERMANN 1891— német karmester, 1928-tól a königsibergi filharmónia ve­zető karnagya. A Nemzetközi Modem Zenetársaság kebelé­ben sokat tett az új zenei tö­rekvésekért. Többször nagy si­kerrel vezényelt és nyári kar- mesterképző-tanfolyamot ve­zetett Budapesten. Kamara­muzsikát és dalokat írt. SCHERZANDO enyelegve, játszadozva SCHERZO (tréfa) 1. a 16—17. sz.-beli ká­nonok és canzonetták neve. 2. a klasszikus szonátáknak és szimfóniáknak menüettből ki­alakult tétele. Beethoven II. szimfóniájától kezdődően a menüett helyére scherzot írt. Azóta a s. a szimfóniák és más, szonáta-jellegű ciklikus művek jellegzetes gyors tétele. A romantikusoknál és a mo­dern zenében önálló műfaj. (Brahms, Chopin, Schumann, Mendelssohn.) SCHIFFER ADOLF, 1873— gordonkaművész és pedagó­gus. A Zeneművészeti Fő­iskola tanára, a gordonka­tanárképző tanfolyam veze­tője volt. Mint a Kemény— Schiff er-vonósnégyes tagja, kiváló kamarazenészként mű­ködött. Az első magyarnyelvű gordonka-iskola szerzője. SCHIKANEDER, JOH. EMA­NUEL 1748—1812 Regensburgból származó ván­dorszínész és muzsikus, ké­sőbb színigazgató és szöveg­író. Ő írta Mozart Varázsfűvo- Iájának szövegkönyvét (K. L. Giesecke társaságában?). A bécsi Theater an der Wien megalapítója. 643 644

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék