Művészeti Lexikon 1. A-K (Budapest, 1935)

G - Góró Lajos, festő - Goródayn Shózui - Gortzius, Gualdorp - Góshun - Gossaert, Jan - Gossen, Theodor von - Gosztonyi Alice - Góth Imre - Góth Móric - Góth Sári - Góthai porcellán - Gótika

Goródayn Shóiui 397 Gótika sokat, melyekről Wanderungen durch Pompeji c. 1825. Bécsben megjelent müvében számolt be. A műhöz 20 rézmetszetű képet és 4 kőrajzot mel­lékelt, melyeknek eredeti felvételeit a helyszínen ő maga készítette. G. 2. Lajos, festő és illusztrátor, * Marossolymos 1864 márc. 21, f Buda­pest 1904 márc. 19. Autodidakta volt s a nyolcvanas évek elejétől fogva ezrekre rúgó illusztrációt rajzolt heti­lapok, könyvek számára. GORÓDAYN SHÓZUI (Shonzui), ja- páni keramikus, aki a XVI. sz. első évtizedében Kínába vándorolt és ott a porcellánkészítés titkait eltanulta. Kínai jellegű, kékfehér porcellánokat készített. GORTZIUS, Gualdorp, flamand fes­tő, * Löwen 1558, t Köln 1616 v. 1618. Antwerpenben előbb Frans Francken tanítványa volt, maid Frans Pourbus hatása alá került. Élete végét Köln­ben töltötte, ahol a múzeumban kép­másainak egész sora látható. Szép férfiképmása (1600) a budapesti Fő­városi Képtárban. GÓSHUN, 1. Matsumura Góshun. GOSSAERT (ejtsd: -árt), Jan (Ma­buse), németalföldi festő, * Maubeuge 1475 körül, t 1541. Az antwerpeni fes­tőcéhbe 1503. lépett. Korai képein (A három szt. király imádása. London, National Gallery) a flamand festészet hagyományait követi. 1508. Fülöp bur­gundi herceggel Rómába megy, on­nan Middelburgba s amikor a herceg ott érsek lesz, 1517. Utrechtbe költö­zik. Itáliai útjáról visszatérve, a ro- manizmus egyik úttörője lesz. Olasz- jellegű vallásos és mithológiai képei modorosak. Mint képmásfestő azonban élete végéig, amelyet Antwerpenben töltött el, kiváló maradt. Szépművé­szeti Múzeumunkban tőle való V. Ká­roly császár megkapó közvetlenséggel festett arcképe, melyet némelyek Ba- rend van Orleynek tulajdonítottak. — Irodalom: Weisz (Parchim, 1913), Sé- fjard (Bruxelles et Paris, 1923), Fried­länder (Berlin, 1930). GOSSEN, Theodor von, német szob­rász, * Augsburg 1873. A müncheni iparművészeti iskolán, majd az ot­tani akadémián tanult Rümannál. 1905-től a boroszlói akadémia tanára. Munkái közül legértékesebbek: Per­seus, Max Reger mellképe és Hein­rich Heine szobra. Kitűnő plakette­ket is készít a renaissance-munkák szellemében. Ezek közül legszebbek az Erinnerungsmedaille és a Hoch­zeitsmedaille. GOSZTONYI Alice, szobrász, * Bu­dapest 1900 ápr. 24. Budapesten Li­geti Miklósnál, Kisfaludi Stróbl Zsig- mondnál tanult, azután Zala György műtermében dolgozott. Első nagyobb sikerét Grigorcea román követ fele­ségének mellszobrával aratta. Ezután a román királyi udvarhoz kapott meghívást, ahol a trónörökös mell­szobrát mintázta. 1932. készítette End- resz György óceánrepülő plakettjét. 1934. koll. kiállítása volt Budapesten. GÓTH 1. Imre, festő, * Szeged 1893 márc. 9. A bpesti képzőm, főiskolán Balló Edénél és Réti Istvánnál ta­nult. Szegeden él, ahol 1920. gyűjt, kiállítást rendezett a kultúrpalotában. G. 2. Móric, festő, * Avas-Felsőfalu 1873 márc. 2. Münchenben, Nagybá­nyán, Bécsben, Párizsban tanult és túlnyomórészt Németalföldön dolgo­zott naturalisztikus meglátású, han­gulatos tájképeket. Ilyenekkel 1908 óta vesz részt a Műcsarnok kiállítá­sain. 1909. a Művészházban, 1911. és 1918. a Nemzeti Szalónban, 1926. az Ernst-Múzeumban rendezett kollek­tív kiállításokat. 1912. megkapta a székesfőváros Ferenc József-jubileumi ösztöndíját. Hollandiában él. Cirkusz, Etetés, Interieur és Krumplihámozó című képei a Szépművészeti Múzeum, Feleségem és leányom c. olajfestmé­nye a főváros tulajdonában vannak. G. 3. Sári, festő, G. 2. festő leánya. Atyjától tanult. Hollandiában mint arcképfestő keltett figyelmet. GÓTHAI PORCELLAN. A gyárat 1767-ben Rothberg alapította. Máig is üzemben van. GÓTIKA, a csúcsíves építészet álta­lános megjelölése. Eredetileg azt a Későgótikus csarnoktemplom belseje,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék