Tolnai Új Világlexikona 14. Őr-Rák (Budapest, 1929)

P - Pánamerikánizmus - Panathenaia - Páncél - Páncélautó - Páncélos hal

Pánamerikánizmus — Páncélos hal 81 Pánamerikait Izmus, az É-aincrikai Egyesült- Államokban a XIX. sz. végefelé keletkezett politikai és gazdasági mozgalom, melynek célja, hogy az összes amerikai köztársaságokat az Unió befolyása alá vonja. E cél elérésére időn- kint pánamerikai kongresszusokat szoktak tar­tani (az elsőt 1889—1890. Washingtonban). Panalhenaia, annak az ókori ünnepnek a neve, - melyet Athen városa minden ötödik évben rendezett irodalmi előadásokkal, zene­és sportversenyekkel. Az ünnep fénypontja az athéni ' polgárok ünnepi menete volt, mely Athene istennő dísz­ruháját vitte a fel­legvárban levő Athene-templomba. Ezt a menetet örö­kítette meg a Kr. e. V. sz.-beli Pheidias a Parthenon-tem- plom falán azokban a gyönyörű reliefek­ben, melyeknek ma­radványai a görög szobrászat fénykorá­nak legszebb emlékei közé tartoznak. Páncél, a hadi fegy­verzethez tartozó öl­tözék, valamint a hadihajókon és az Páncél erődítésben alkalma­zott vas- v. acél­fedőlemezek gyűjtőneve. Az előbbiek rendelte­tése az volt, hogy a harcost v. a lovát is meg­óvja a megsebesüléstől. Az ilyen páncélt már a görögök és a ró­maiak is használták, a középkor­ban pedig, különösen a nehéz­fegyverzetű lovagok öltözékében, általánossá vált. Előnyei mellett az a hátránya is volt, hogy a harcos öltözékét megnehezítette és így a mozgást nehézkessé tette. A XIII. sz.-tól kezdve a P. rövid len- v. bőrzeke volt, amelyet gyűrűkkel, láncocskák- kal, érclemezekkel (pikkelyekkel) fedtek. Ezek voltak a páncél- ingek. Voltak rostélyos, gyűrűs és láncos páncélingek. (Cotte treil- lissée, cotte annelée, cotte rustre.) Ha a gyűrűs páncélinget úgy készítették, hogy a vasgyűrűket egymáshoz kapcsolták, akkor ezt önálló, gyűrűs vasing-nek (broigne, brugne, Brünne) nevezték. A 'sze­mes P. gyűrűi egymáshoz voltak szegezve (cotte de mailles). Ezt is, mint a gyűrűs vasinget, a derékszorító fölébe öltötték. Ezeken kívül voltak lemezkés (cotte maclée), pikke­lyes v. hálhéjból és sza­ruból készült és vassal megerősített P.-ok is, de mindinkább divatba jött a normann „hau- bert”, mert az eddig elősoroltak csak a tör­zset fedték. A hadihajók fedélzetén, valamint az Páncélinc, erődök gátjain felállí­tott gyorstüzű lövegeket is ellátják védőpajzzsal, hogy a kezelőlegénység az ilyen P. mögött az ellenség kézilövedékéi és lövedékeinek repeszdarabjai ellen védve legyen s így nagyobb biztonságban figyelhesse meg az ellenséget és irányíthassa a löveget. A világhábo­rúban l’.-t alkalmaztak a tábori és nehezebb tüzérségnél, a géppuskákon a lövészárkokban és — különösen — a harckocsikon is (tank). Páncélozva vannak a páncélvasutak, páncél­gépkocsik és páncélvo­natok is. A mai taktika megköveteli, hogy a hadihajók, a tengeri és szárazföldi erődítések olyan P.-okkal is ellát­tassanak, amelyek nem­csak a kisebb, hanem a nagyobb lövedékek, te­hát a teletalálatok ellen is védelmet nyújtanak. Erre a célra újabban az acéllapoknak kovácsolt­vas-lapokkal való egye­sítését használják, az úgynevezett lemezeket, mert ezek enyhítik az acél töré­kenységét, de fokozzák a kovácsoltvas ellen­állóképességét. Az acél anyaga rendesen nik­kellel van ötvözve. Páncélautó, helyesebben : páncélgépkocsi, na­gyobb hadseregek harceszköze. Gyalogsági lö­vedékek és a könnyű tüzérség repeszdarabjai ellen véd. A reászerelt géppuskákkal v. kis­kaliberű ágyúkkal minden oldal felé tud ki­fejteni iűzhatást. Személyzete 3—6 ember. Csak műúton v. szilárd talajú terepen mozog­hat. Megfordulás nélkül hátrafelé is tud futni. Gyorsasága, rövid időre, vízszintes, szilárd országúton 60 km. ; rendes menetteljesítménye óránként 15—20 km. Hatásos tüze mozgás Pikkelyes páncélöltüzet componnd­Páncélguto közben a gépkocsi rázkódtalása és a személy­zet szűk látómezője miatt csak a kis és a leg­kisebb távolságokra, tehát -100 m.-ig terjed. A P. különös hátránya, hogy magas felépítése és a nagy. porverés miatt már nagy távolságból lát­ható, ellenben biztonsága nagy sebességében rej­lik. Híradás végett a P.-ra kb. 10 km. ható- távolságú rádióállomások szerelhetők fel. Rövid távolságokra a P. fény- v. hangjelzéssel jelez. P.-kat csak kivételesen alkalmaznak egyedül, hanem azokat 2—4 gépkocsiból és 1 híradó kocsiból álló szakaszokba foglalják össze, amelyekhez 1—1 nagyobb v. kisebb tehergép­kocsiból álló utánpótló-lépcsőt csatolnak. Pilneélos hal (Pcristhetus cataphractum), a páncélozott arcú csontoshalak egyik faja, amely melegvízű tengerekben, nagyobb mélységekben otthonos. A parti vizeket csak íváskor keresi fel. Páncélja 8 sorban elhelyezett csontlemezek­ből áll. Húsát eszik, Tolnai Viláfilexiktnm -V / V. b

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék