Tolnai Új Világlexikona 17. Táv-Vég (Budapest, 1930)

T - Téboly - Tebrisz - Techert Margit - Technika - Technológia - Technológiai Iparmúzeum - Teck - Te Deum - Teetotalismus - Tefilin - Tégely - Tégelyacél - Tegernsee - Tegethoff, Wilhelm

7 T. É. B. E. - Tegethoff ■yck ma, romjaikban is bámulat ot kelt enek. T.-ban i állt a sokat emlegetett óriási Memnon-szobor. — 2. T., az ókori Görögország eg\ ik jelentékeny vá­rosa, monriükoszorúzla hely, Herakles és Dio­nysos mondái szülőhelye. A városba hét kapun vezeted az út. Nagy Sándor feldúlta a várost, úgyhogy már a Kr. e. I. sz.-ban jelentéktelen falu állott az egykor gazdag város helyén, jelenleg Tívé nevű városka. T. É. B. 11., a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének rövidített neve. Ez az egyesület 1919. alakult, elnöke Hegedűs Lóránt, célja a pénzintézeteket közösen érintő ügyek inté­zése. Újabban a vidéki intézetek érdekképvise­lete is csatlakozott a T.-hez, amely többek között bevezette a gyorsutaiványforgalmat és Tébe-Könyvtár c. sorozatában gazdasági és pénzügyi szakkönyveket ad ki. Téboly (paranoia), e néven foglalják össze mndazokat a funkcionális (vagyis kimutatható bonctani elváltozás nélküli) elmebetegségeket, melyeknek főtünete: téveszmék és érzéki csa­lódások (hallucinaciók, víziók, illúziók). Rend­szerint a 20—40 életév között szokott kifejlődni, valószínűleg örökölt alapon, sok beteg már gyermekkorban is mutatott bizonyos excentri­kus zárkózottságot, mesterkélt gondolkodást. Van két főcsoport: nagysági és búskomor, az egyes téveszmék tartalma szerint üldözési, per­lekedő iqueruláns) szerelmi, vallási T Lefolyása hosszas, gyógyúlás nincs kizárva, ön- és köz- veszélyes volta miatt ily beteg legcélszerűbben zárt intézetben vagy felügyelet alatti telepen helyezendő el. Tcbrisz, Perzsiában Aszerbeidzsán tartomány székvárosa, termékeny oázis középpontjában, fallal körülvéve, (1923) 130 000 I. Igen élénk kereskedelme van, de ez csak árnyéka közép­kori virágkorának, amikor a levant ei kereskede­lem fő szárazföldi telepe volt. A forgalmi viszo­nyok javulásával új virágzás elé néz, szőnyeg­kivitele évente eléri a 28 millió pengő értéket. Techert Margit, filozófiai író, középiskolai ta­nár, szül. Budapesten 1900. Tanúlmányait a budapesti, louvaini és párisi egyetemeken vé­gezte. Kutatási területe: az újplatonizmus tör­ténete Művei: „Le plotinisme dans le Systeme de Jean Scot Erigene“ (1926. Bruxelles), „La na- tion de ta Sagesse dans les trois premiers siécles de notre éré“ (1928. Berlin) és „A plotinnszi nusz fogatom vallásos jelentősége“ (1927.). Lefor­dította: Plotinos: a „Szépről és Jóról” írt mun­káját. Technika (gör. techné a. m. művészet), egyik jelentése szerint a művészi alkotás eszközeinek és módszereinek összessége (festészet, zene, szobrászat, ének s,b. T.-ja) ; a másik szerint a műszaki tudományok általános és egyetemes megjelölése, vagyis a komplikáltabb ipari alko­tások tervezésére és kivitelére, valamint a természet kincseinek és erőinek kiaknázására irányuló tevékenység tudományos alapelvei­nek, eszközeinek és eljárásainak összességét értik alatta. Ezenkívül T. alatt a műegyetemet is értik. A technikum a középiskolai jellegű alsóbbfokú műszaki iskola. Technikus a mű­egyetemi hallgató, valamint mindenki, aki műszaki pályán működik. Technológia, általában a különféle ipari eljárások és mesterségek elméleti és gyakorlati tárgyalásával foglalkozó tudomány. (Iparmű­tan.) Van mechanikai és kémiai T. Az előbbi a műhelyi anyagok megmunkálásával, az utóbbi a kohászati és vegyi folyamatokat ma­gában foglaló gyártási és műhelyi eljárásokkal foglalkozik. T. alatt értik köznéven még a budapesti Állami Anyagvizsgáló Intézetet és a vele kapcsolatos ipariskolát is. Technológiai Ipnrmúzeum. célja az ipart szemléltetés útján, valamint elméleti és gyakor­lati tanfolyamok útján fejleszteni. Az egész országra kiterjed a budapesti T. munkaköre. Önálló mesterek, segédek és gyári munkások részére valók a tanfolyamok. Teck, württembergi hercegi család. Sándor, württembergi herceg (szül. 1804., megír. 1885.), 1835. morganatikus házasságot kötött Rhédey Klaudina magyar grófnővel. A házasságból származó gyermekeknek I. Vilmos porosz király a T. hercegi elmet adományozta. Ferenc (szül. 1837., megh. 1900 ) 1866. nőül vette György cambridgei herceg leányát, Mary Adelaidot, Viktória királynő unokahugát. Legidősebb le­ányát, Viktória Mary hercegnőt, szül 1867 máj. 26., előbb a walesi herceg legidősebb fia, Albert Viktor, ennek 1892. bekövetkezett halála után a walesi herceg második fia, György, a jelenlegi angol király vette el fele­ségűi (1893.). Te Delim, a Téged Isten dicsérünk (Te Deum laudamus) himnusz kezdő szavaiból, a. m. hálaadó istentisztelet, egyes istentiszteletek kiegészítő része, pl. a feltámadási szertartás, körménélek végén tartott hálaima. Teetotalisinus (ang. e. : titolalismus), a sze­szes italoktól való teljes tartózkodás. Teeto­taller (e. : titoteler). az angol és amerikai abszo­lút absztinensek elnevezése. Tefilin, zsidó imaszíj, kél, a karra és a fejre illesztendő részből álló emlékeztető jel v. amu­lett, amelyet imádság alatt hordanak. A T. kis kockaalakú pergamenttartóiban pergamenlre írott íráshelyek vannak, a kockákat szíjra varr­ják fel s a felnőtt izraeliták a fejükre kötött és karjukra csavart T.-nel végzik az imádságot. Tégely, acélgyártásnál az öntéshez használt, grafitból készüli edény, mely tűzállókcpesscgé- nel fogva erre acélra alkalmas. A T.-eket tégely- kemencébe rakják és lánggal veszik körül. Koksszal fűtik. A kovácsol­ható öntöttvasat is T.-ben öntik. A tégelyekben a vasadalék megömlesz- tése 2—3 órát, az acéladaléké 4—5 órát vesz igénybe. Befogadóképes sege 10—40 kg. közt variál. Élet­tartama igen nagy s ezért használ­ják. — T., a laboratóriumban használt, tűzálló anyagból készüli olvasztó edény. Tégclyacéi, — finomított acél. — feltalálója Huntsman. A legjobb minőségű acél, amelyben a folyt acél v. vas keverve van különböző ele­mekkel, pl. króm, titán, wolfram, molibdén, mangán. íerroszilicium stb. A tégelyeket nyers­anyagból (grafit, agyag) kézzel v. géppel for­málják, szárítják, vörösizzásig fölhevítik, azután a tégelykemencébe állítják és vas­tölcsérrel belelöltik a keveréket Fedői tesznek rá elégés ellen. A T. nemes acél, melyből a leg­finomabb eszközök, műszerek készülnek. Tegernsee, felsőbajorországi, glaciális eredetű tó. Területe 1063 ha., szélessége 2—3 km. Az Inn felé a Maugfall vezeti le felesleges vizét. A 732 m. magasságban fekvő tó környékét szép környéke miatt sok nyaraló keresi föl. Tegethoff, Wilhelm, báró. osztrák-magyar tengernagy, szül. 1827. Vlarburgban, megh. 1871. Becsben. 1854—1855. mint hajóhadnngy, a szulinai Duna-torkolalnál hadihajót vezé­nyelt 1859. a tengerészeti parancsnokságnál osztályfőnök lett. 1864. a schleswig-holsteini háborúban sikerrel harcolt a dán hajóhaddal. 1866. az osztrák hajóhad parancsnoka lett és júl. 20. Lissa szigetnél nagy diadalt vívott ki az olasz hajóhadon, azért „a lissai hős” melléknevet s a Mária Terézia-rend közép- keresztjét kapta. 1868. tengernagy s a hadi­Labora­tóriumi tégely

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék