Uj Idők Lexikona 11-12. French - Herczegh (Budapest, 1938)

G - Grosz István - Grosz - Grote Georg - Grotefend Georg Friedrich - Groteszk - Grotius, de Groot Hugo - Groto Luigi - Grotrian-Steinweg - Grotta - Grotta azzurra, Kék barlang - Grottaglie - Grotte des enfants - Grottger Artur - Grouchy Emmanuel de - Groupe de Six - Groznij

munkái a gyermekgyógyászat köréből valók. Grosz István, futóbajnok, *1895. 1916 és 1925 között ll-szer nyert közép-, ill. hosszú­távfutóbajnokságot és ismételten javított rekordot. Grosz [gros], lengyel garas. Eredetileg ezüstből volt, 1851 óta bronzból verik. 1924- től a zloty 1/100 része. Grote [grót] Georg, angol történetíró, *1794, fl871. A politikai életben is résztvett. Gö­rög történeti tanulmányaiban a filozófiai fejlődés és a politikai élet összefüggéseinek a feltárásával tűnt ki. Főműve: History of Greece (1846—56). Grotefcnd Georg Friedrich, német tudós, az óperzsa ékírás megfejtője, *1775, fl853. Az ú. n. királyfeliratokban egyes visszatérő jelekben felismerte a „király" és „királyok királya" kifejezéseket, majd Hystaspes, Da­rius és Xerxes királyok neveit s ezen az úton a többi jel értelmét is megfejtette. Ezzel megtalálta minden ékírás megfejtésé­nek a kulcsát. Eredményeit 1802-ben elő­adásban ismertette a göttingai Tudóstársa­ságban. Groteszk, olasz grot- tesco, eredetileg a. m. barlangi, barlangba való. A művészettörténetben így nevezik az antik Ró­ma palotáinak földalatti részében talált falfestmé­nyek stílusát, melyben stilizált növény- és fan­tasztikus állatképek ke­verednek. Ma átvitt érte­lemben nevetségesnek és ijesztőnek a keverékét, torzat, furcsát értenek rajta. A nyomdászatban a G. betűt hangsúlyok nélküli, mindenütt egy­forma vastag vonalak jellemzik. Például: Új Idők Lexikona. Grotius, de Groot Hugo, németalföldi humanista, *1583, fl645. Oldenbarne- veldt híve volt, kinek bukása után a börtönből felesége szöktette meg. 10 évig Franciaországban élt, 1631-ben hazatért, de újra menekülnie kellett; 1634-től mint svéd követ élt Párizsban. De jure belli ac pacis c. főmű­vében (1625) a nemzetközi jog elveit tudo­mányos rendszerbe foglalta s evvel a nem­zetközi jognak mint önálló tudománynak megalapítója lett. Különösen a tenge­rek szabadságára és a követek területen­kívüliségére vonatkozó elméletei váltak nagyjelentőségűekké. Mint klasszikus filo­lógus is kitűnt; írt latin költeményeket is I és mesterien fordította latinra a görög anthológia epigrammáit. Teológia és filo­lógia határán álló nagy műve: Adnota- tiones in vetus ei novum testamentum (1641—1644). Groto Luigi, olasz költő, *1541, ÍT585. Az „Adriai vak”-nak is hívták, mert nyolc­napos korában szemevilágát vesztette. Fő­leg tragédiákat írt és mint hivatalos szó­nok, sokszor fordult meg követségekben. Grotrian-Steinweg, német zongoragyár. Alapította Heinrioh Steinweg Seesenben (1835). Fia, Theodor társult Fr. Grotrian- nal és a céget Braun scliweigba helyezte át (1859). A cég amerikai ága Steinway [szte- nué] néven működik Newyorkban és ké­szíti a manapság leghasználatosabb hang­versenyzongorákat. Grotta, olasz, a. m. barlang, üreg. G.- nak nevezték a különösen a romantika ko­rában divatos kerti mű-barlangokat, Grotta azzurra, 1. Kék barlang. Grottaglie [—lye], város Olaszországban, Tarento tartományban; agyagipar, föld­művelés. (1931) 14.843 lak. Grotte des enfants [grott dézanfan], szó- szerint, a. m. gyermekek barlangja, bar­lang a francia Riviérán, Mentone vidékén. E. Riviére 3874-ben két, a cromagnoni rasszhoz tartozó csontvázat fedezett fel benne, egy 4 és egy 6 éves gyermekét. A csontvázak mellett közel 1000 átfúrt kagy­lót találtak. Grottger Artur, lengyel festő, *1837, fl867. Hírnevét szimbolikus történeti képsoroza­tával alapozta meg. Az 1863. év e. képe a budapesti Szépművészeti Múzeumban van. G. hazájának egyik legnagyobb művésze, rajztechnikája bizonyos rokonságot mutat Zichy Mihályéval. Grouchy [grusi] Emmanuel de, francia marsall, *1766, fl847. Résztvett a francia forradalmi háborúkban s Napoleon egyik legvitézebb hadvezére volt. A 100 napos uralom alatt ismét Napóleonhoz csatlako­zott. A Waterlooi csata előestéjén Napoleon a megvert poroszok üldözésére küldte ki, a poroszok azonban elszakadtak tőle s Wa­terloonál megjelenve, eldöntötték a csata sorsát. Napoleon ezért G.-t okolta a döntő csata elvesztéséért. Groupe de Six [grup dö sziz], a háború utáni francia zeneszerzők „hatos csoportja" (Darius Milhaud, Georges Auric, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Louis Edmond Durey, Germaine Taillefer). A társaság kezdeményezője Jean Cocteau író, zenei példaképük a szatirikus, groteszk Eric Satie volt. A csoport tulajdonképen a „debussyzmus" arisztokratikus, zárkózott művészete ellen indult harcba friss, han­gos, sokszor közönséges hangvétellel. Groznij, város a Szovjetunióban. É.-Kau- kázusban, a Csecsenc autonóm terület fő­városa; naftaforrásai szolgáltatják az egész orosz petróleumtermelés 21%-át. Kb. 70.000 Groznij 2827 Groteszk falfestmény Pompejiben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék