Uj Lexikon 1. A-BRA (Budapest, 1936)

VII László Gyula dr., archeológus, Nemzeti Múzeumi tisztviselő. Leidenfrost Gyula dr., tenger­kutató, főisk. r. és egyet, m.- tanár, kir. főigazgató. Lengyel Sándor, m. kir. íőerdő- tanácsos. Szentlőrinczi Llebermann Leó dr., szemész, egyet. rk. tanár, egészségügyi főtanácsos. vitéz Lithvay Mihály, kertészeti int. tanár. Lónyai Ferenc, m. kir. szőlészeti­borászati felügyelő. Lóránt György, gépészmérnök, textilgyári igazgató. Lukács György dr.,ny. miniszter, politikai író. Lux Lálmán dr., építészmérnök, egyet. m.-tanár. Lyka Károly, művészettörténész, ny. főisk. tanár. t Madzsar Alice, mozdulatművé­szet és testkultúra pedagógus. Magyar Sándor, ny. áll. százados, pilóta. Vitéz Málnási Ödön dr., történet­író, tanítóképző int. tanár. Molnár Antal, zenetudós, az Orsz. Zeneműv. Főisk. tanára. Mórotz Kálmán, oki. gépészmér­nök, közg. mérnök. Nagy István György, oki. gépész- mérnök, techn. szakíró. Nagy Lajos dr., archeológus, az Aquincumi ásatások igazg., egyet, m.-tanár, a Magy. Tud. Akad. l.-tagja. Nagy Sándor, oki. mérnök, techn. és filoz. író. Németh Andor, író. Németh Antal dr., a Nemzeti Szinh. igazgatója. Novák Kde, építész. Odry Árpád, főrendező, az Orsz. Színműv. Akad. igazg. Olgyay Miklós dr., egyet, tanár­segéd. Ortutay Gyula dr., etnológus, a , ,Magyarságtudomány ‘ * szerk. múzeumi tisztviselő, Rádió - lektor. Palasovsky Ödön, rendező, tánc­pedagógus. Pálíy György, sportszakíró. Uavadi Páll Andor, oki. gépész­mérnök, ny. áll. felsőiparisk. ig.-tanár. Pataki Dezső, író. Pataky Arnold dr., hittudós, egyet. ny. r. tanár, pápai pre- látus, c. apát, a Szent István Akad. I. osztályának elnöke. Pattantyús-Ábrahám Géza dr., gépészmérnök, müegyet. tanár. Payrné Klefánt Olga dr., ipar- művészeti író. Penyigey M. Dénes, gazd. akad. tanársegéd. Perlaky Mihály, vezérkari őrnagy, katonai író. Péter András dr., művészettörté­nész, egyet, m.-tanár. Pinezés Zoltán, csendőrőrnagy, a csendőrtiszti iskola tanára. Plank Jenő dr., egyet. rk. tanár, vegyészmérnök. Pollatschek Elemér dr., gégeorvos, egyet, m.-tanár, kórh. főorvos. Pongrácz Sándor dr., zoológus és paleontológus, egyet, m.- tanár, múzeumi osztályigazg. Prack László dr., gazd. akad. tanár, az Orsz. Mezőgazd. Üzemi Int. igazg. Preisich Kornél dr., gyermek- gyógyász, egyet, m.-tanár. Prinz Gyula dr., geográfus,.egyet, ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akad. l.-tagja. Prőhle Vilmos dr., egyet, tanár, a Keletázsiai Int. és Egyiptomi gyűjt, igazgatója. Radnai Béla dr., szakisk. igazg., aM. Gyorsírók Orsz. Szöv. ügyv. alelnöke. Raith Tivadar tanár, az Szemle“ szer*.. Rátz Kálmán, gazdaságtörténész, ny. őrnagy, orszgy. képviselő. Reményi József dr., író, iroda­lomtörténész, clevelandi egyet, tanár. Révay József dr., ny. középisk. ig., képesített egyet, m.-tanár, lektor és szerk. Révész Imre dr., egyháztörténész, egyet. ny. r. tanár,a Magy. Tud. Akad. l.-tagja. Rezsny Kálmán, oki. gépészmér­nök, MÁV műszaki tanácsos. Róheim Géza dr., etnológus. Rohonyi Miklós dr., főállatorvos, bakteriológus, gyógyszervegy. int. igazg. Róvó Aladár, nyomdai vezér- igazgató. Salomváry Angela dr., kísérlet- ügyi asszisztens. Sándorfy Kamill dr., a M. kir. Igazságügymin.-ba beosztott kir. kúriai bíró,egyet.m.-tanár. Sárkány Sándor dr., botanikus, egyet, tanársegéd. Sárközi György, író. Sárközy Pál dr., szentbenedek- rendi áldozópap, matematikus, egyet, m.-tanár, főisk. igazg., a Szent István Akad. tagja. Schöpflin Aladár, író. Schultheisz Emil dr., százados­hadbíró, jogakad. előadó tanár. Schütz Antal dr., piarista, egyet, r. tanár, a Magy. Tud. Akad. l. , a Szent István Akad. r. tagja. Schwcng Lóránt, oki. gépészmér­nök, közg. mérnök, egyet, ad­junktus. Sikabonyi Antal dr., nemzeti múzeumi könyvtárnok, a Kül- ügymin. könyvtár vezetője, író. Siklós Albert, az Országos Z ne- műv. Főisk. tanára, az Irodalmi és Műv. Tan. tagja, a „Zene“ szerk. Simon Béla dr,, fogorvos, egyet. m. -tanár, a Gróf Apponyi Poli- klinika főorvosa. Somogyi Antal dr., teológiai tanár. Uollósi Somogyi József dr.,egyet, előadó, Magy. Nem. Múzeumi segédőr. dr., felsőker. isk. „üzemgazdasági Soós Lajos dr., zoológus, múz. igazg. Stark János dr., közgazdász, fő­városi könyvtáros. Steiner Endre, sakkmester, Sümegi László dr.,Bp. Szkfőváros Gázmüveinek műszaki főtaná­csosa. Sűrű János, vegyészmérnök, ku­tató, Sygall Ottó, gépészmérnök. Szabolcsi Bence dr., zenetudós. Szeghő István dr., légügyi fel­ügyelő. Székely Kovács Ferenc, építész- mérnök. Szél Tivadar dr., miniszteri titkár, Szentimrei Jenő, író, szerkesztő. Szentlrmay Imre,miniszteri titkár Szieberth Imre, kormánytanácsos, áll. vasgyári felügyelő, szakíró. Vitéz Takách Gyula, gazdasági felügyelő, a m. kir. Növény- termelési Hiv. igazgatója. Felvlnczi Takács Zoltán dr., a Hopp Ferenc Keletázsiai Műv. Múzeum igazg., egyet. c. rk. tanár. Tátray István dr,,műegyet. tanár, oki. mérnök, közg. és birtok- rendező mérnök, műszaki fő­tanácsos. Telegdi Zslgmond dr., nyelvész, egyet, tanársegéd. Vitéz Temesy Győző dr., tanár, a Magy.Cserkészszöv. társelnöke, a Földrajzi Társ. főtitkára. Todor P. Avram, a Román Tud. Akad. tagja, könyvtáros, szer­kesztő. Tomcsányl János, ny. kir. tan- felügyelő, író. Tóth Géza, a Meteorológiai Int. adjunktusa. Tóth László dr., egyet, tanár. Túróczi-Trostler József dr., iro­dalomtörténész, gimn. tanár. Vájná István dr., MFTR fel­ügyelő. Vájná László dr., oki. közgazda. Vámos Ferenc, mérnök, építészet- történeti író, etnológus. Varró István dr., Kér. és Ipar­kamarai titkár, szerkesztő. Vitéz verébélyi Vercbély László, oki. gépész- mérnök, müegyet. tanár, az Orsz. Középítési Tan. alelnöke. Vercbély Tibor dr., sebész, egyet, tanár, klinikai igazg., a Magy. Tud. Akad. tagja. Vikár Béla, elnöki főtanácsos, a Magy. Tud. Akad. tagja. Wleaner Juliska, írónő. Wlldncr Ödön dr., ny. szkfővá- rosi tanácsnok. Yolland Artur dr., irodalomtör­ténész. egyet, tanár. Zalánfy Aladár,a Zeneműv. Főisk. tanára, orgonamüvész. Zólyomi Bálint dr., botanikus, V. egyet, tanársegéd. Zsedényi Zoltán, vezérkari őrnagy. Zsitvay Tibor dr., ny. miniszter, orszgy. képviselő, a Magy. Tu­rista Szöv. elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék