Ludas Matyi, 1950 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1950-07-21 / 30. szám

Elvtárs, légy éber Telket vettem Érden 1948 őszén 2300 forint munka- verseny- Jutalmat kaptam. Ebből eav kis gyümölcsös-telket vettem Érden. A Vagy on átruházási illeték lerovásá­val szabadságomból 5 (öt) napot töltöttem el. De ez méa semmi. Beadtam a budafoki iárásbirósáa- hoz, mint telekkönyvi hatosadhoz az átírási kérvényt. Három hónapid vártam a véqzést, akkor lementem Budafokra (ismét eov elmulasztott munkanap), aholis közölték, houy eqyszer meqpróbálták a végzés kézbesítését, hétköznap délelőtt, amikor természetesen munkában voltam, aztán arra az álláspontra helyezkedtek, hoqy majd eljövök. Ezzel ide is adták a véqzést. amely szerint „kérelmemet a betétbeli szél- jeqy törlése mellett meqtaqadták”, mert a telekkönyv szerint az átírni T<ért ingatlan szántó, tehát mező- qazdasáqi ingatlan. ..amiértis a 13.100/1948. Korm. sz. rend. értel­mében a tkvi hatósáq az ilv ingatla­nokra vonatkozólao csak az esetben hozhat határozatot, ha a 8890/1948. Korm. sz. rend.-befl Irt mentesítés közséql bizonyítvánnyal iqazoltatik, avaqy azt az ingatlanforgalmi Bi­zottság előzetesen jóváhagyta.” Miután férfi létemre nem illik el­ájulni, erőt vettem magamon és mindjárt ott helyben, szóban előad­tam. hoov a kérdéses terület 15 év­vel ezelőtt volt szántó, akkor par­cellázták, annak pedig éppen a budafoki tkvi hivatalban kell nyo­mának lennie. Ezen túlmenőleg. akárhogy áll is ..de iure” a helyzet, a kérdéses telek lakott belterületen van. be van kerítve. tizenötéves gyümölcsfák vannak ralta, ekét az tizenöt év óta nem látott, sőt azelőtt sem nagyon, mert a kérdéses, terü­let gazdasági udvar volt azelőtt. Minderre bájos mosollyal azt felel­ték, hoov mindez meglehet, dehát ők a telekkönyvhöz kell hoov tart­sák magukat, ahova tizenöt év óta elfeleltették bevezetni a parcellázás folytán előállott művelési ágválto­zást. Ezután emberi mlvoltukra appel- lálva atyai tanácsukat kértem, hogy mit teovek? Erre ők, hoqy lássam, mennyire nem bürokraták, azt taná­csolták. hogy kérjek az érdi köz­ségházán eov közséai bizonyítványt, amely szerint a kérdéses telek nem szántó, hanem házhely, akkor az ügy símán elintéződik. Ezzel a bizo­nyítvánnyal felszerelve adjak be újabb kérvényt tlzeneqynéhány fo­rintos bélyeggel és az átírás rövi­desen meglesz. Bár nem értettem, miért kell nekem kétszer leróni a bélyegilletéket a más hanyagsága miatt, mégis megfogadtam a taná­csot, mert kissé már kezdtem az ügyet unni. Nem lévén azonban már több szabadságom, nem mehettem el személyesen az érdi községhá­zára, hanem egyik vasárnap meg­kértem állandóan ottlakó érdi szom­szédomat. hogy szerezze meg a neki átadott iratok alapján a köz­ségházáról azt a bizonyítványt. A következő vasárnap megtudtam, hogy a szomszéd el is ment de el­zavarták azzal, hogy hozzon a te­lekkönyvi hivataltól igazolást arról, hogy a kérdéses területet tizenöt évvel ezelőtt tényleg parcellázták akkor kiadják az Igazolványt. A kör bezárult. Ez tavaly nyár végén történt, azóta töprengek ennek a történet­nek hatásos befejezésén, de nem tu­dok választani a következő lehető­ségek között: 1. Belenyugszom abba. hogy ke­mény munka árán vett telkem el­vész, mert azt az eladó most már újra eladhatia másnak, akár több­ször is egymásután, hiszen a követ­kező vevő is csak úgy iár. mint én. Olyan ez a telek, mint a posta­galamb: akárhányszor eladják, min­dig visszarepül a gazdájához. 2. Vastagabb ólomcsődarabbal fel­szerelve felkeresem az illetékes hi­vatalokat, az ügyet méaegyszer át­beszéljük és Jobb belátásra bírom őket. 3. Ezzel a ponyvaregénnyel meg nyerem a Ludas Matyi pályázaté nak első díját, azt meqfelezem az Illetékes hivatali közeqekkel és ők büszkék lesznek rá. 4. Nem felezek meg semmit, ha­nem a Ludas Matyi leközli regénye. Egy munkás két arca met és ennek hatásaként mégis el­intézik. 5. Felakasztom magam. Kíváncsian várom, melyik meq- oldás hoz eredményt. És végül: mi ebből a morál? Az. hoqy ugyanakkor szereztem egy másik telket is Érden, 400 fo­rint értékben, nyelvoktatás ellen­értékeként. Ez szintén parcellázott területen van, a telekkönyvben, mint házhely szerepel. A valóság­ban azonban ma is mezőqazdaságl ingatlan, tavaly kukorica termett rajta, az idén nem tudom, hogy mi Ezt a telket azonban símán átírták, mert — nem mezőqazdasági ingat­lan. Az első számú telek méq ma sincs átírva, mert — még mindig szántó, holott azóta már egy kis hétvégi viskót is építtettem rá. A budafoki Járásbírósáq. mint telekkönyvi hatóság iktatási száma az I. telekről: 5014/1949. A II. telek­ről: 5013/1949. JÁMBOR BÉLA. Budapest, II., Keleti Károly-u. 24. Olaszországban újra megjelent a fasiszta Popolo d’ltalia Mussolini: Milyen rendes fiú ez a De Gasperi! Nem feledkezett meg rólam, küldött egy tiszteietpéldányt... A régi bérezésnél. A darabbérezésnél. Fekete nem his% Ribbentropban Ütődött ismerősöm, Fekete, meg­állított az Oktogonon. A szeme lá­zas izgalomban égett, olyan volt, mint a megszállott, öt is Amerika szállta meg, illetve Amerika hangja; ugyanis reggeltől estig rémhíreket mond, estétől reggelig pedig kita­lálja őket. — Ügy hallottam, hogy Formozán gyűjtik össze a főerőket, — mondta kidülledt szemmel. Te mit hallottál? — Ma még nem beszéltem telefo­non Formozával. — Egyébként a Benelux-államok is küldenek csapatokat Koreába. Te mit hallottál? Na megállj Fekete, gondoltam és komoly képet vágva a füléhez hajol­tam: — Ha nem adod tovább... Szívére tette kezét. ^ — Ugyan kérlek, bennem megbí™ hatsz. — Szóval megbízható forrásból hallottam, hogy Rommel... — Rommel? Hiszen az meghalt. — Jó vicc. Ügy halt meg, mint te! — Megjegyzem, én nem nagyon h'ttem benne ... — Szóval Rommel lesz Mac Arthur vezérkari főnöke és egy hét alatt... — Nem is kell neki egy hét. — öt nap! Azután jön Vietnam'. — És a berlini kérdés? — Magától megoldódik. Ribben- trop alakít kormányt. — Ribbentrop? Azt felakasztották Nürnbergben. — Bolond ember! Két év óta a Downing-street tanácsadója. 0 alakít majd kormányt Berlinben. Most minden attól függ, hogy El Alamein- nél hogyan alakul ki a helyzet. — Mi van El Alameinnél? — A szabadcsapatok támadásba lendültek. — Ezt nem is hallottam. — Sok mindent nem hallottál. — Honnan vagy ilyen jól infor­málva? — Neked megmondom. Állandó levelezésben vagyok Hőfer altábor­Csodálkozott: — Hőfer a; első világháború hadi­jelentéseit adta ki! — És most ő lesz a harmadik vi­lágháború tájékoztató-irodájának ve­zetője. Fekete gyanút fogott. — Te viccelsz velem. Most már Ribbentropban sem hiszek! Faképnél hagyott. Fekete ezentúl is csak az Amerika hangjában hisz... JsJtiL.. naggyal. Szemtelen legyek — Hová, hová kolléga úr? — Lenézek egy kicsit Siófokra. Kell az embernek egy kis kikap­csol ódás. — Mikor jön vissza? — Az esti gyorssal..,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék