Ludas Matyi, 1968 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1968-12-12 / 50. szám

ŰRKUTATÁS NŐI DOLGOK Vasvári Anna rajza V45WI?{ Ha jómódú, akkor nagyon meg tudnám szeretni . SZEXUÁLIS NEVELÉS AZ NSZK-BAN ,te=3_L_____________________________Jr^'- Kartórsnő! Iskolánk felügyeleti hatóságának döntése alap­ion. fokozatosan végezzük a szexuális felvilágosítást . (A hamburai Stern-böL) ]3á^hép?!íták-.. Kétségbeejtő, hogy milyen pletykás nép vagyunk! Az emberek összevissza beszélnek mindenféléket, holott egyszerűen csak ki kell nyitni az újságot, ami­ből pontos és megbíz­ható tájékoztatást kap­hat mindenki, aki olvas­ni tud — különösen a sorok között. Itt van ugyebár a Mexikóban járt ökölví­vóink esete. Az embe­rek a gyerekmesétől (csen-csen-gyűrű) a fel­nőtteknek való mondá­kig (Dárius kincse) mindenféléket mesél­nek. Holott az újságok­ból pontosan megtud­ható, hogy csupán arról van szó. . . Szóval, az illetők, pontosabban a magyar ökölvívók egy kis csoportja Mexikó­ban sportszerűtlen ma­gatartást tanúsított. Aki érti a szó értelmét, nyilván tudja, hogy e fogalomkörbe az tarto­zik, hogy valaki a ver­seny előtti este nem fekszik le hajcsikázni, vagy netán iszik, iszo­gat, vagy a kelleténél mélyebben néz egy po­hár, vagy egy szenyo- rita mélyére. Sportsze­rűtlen magatartás az is, hogy az ember vissza­felesel az edzőjének, telehassal versenyzik, vagy egyéb, a sportem­bert károsan befolyá­soló dolgokat művel. De az, amit itten ösz- szevissza haórikálnak, hogy állítólag, ugyebár, bementek volna egy üzletbe és izé, szóval, hogy úgy mondjam, meg ilyesmi, arról szó sem lehet. Tessék csak logikusan gondolkozni: Ha Kovács János köny­velő egy önkiszolgáló boltban ellop egy üveg ecetet, akkor nem azt Írja az újság, hogy a nevezett könyvelőtlenül viselkedett, igy szégyent hozott u könyvelői kar­ra, hanem azt, hoay Ko­vács János könyvelő lopott. Ecetet lopott, ru­mot lopott vagy ha tör­ténetesen az az önki- szolgáló bolt ékszert árul, akkor gyűrűt lo­pott. Ez alól kivétel csak abban az esetben van, ha az illető kisko­rú, mert ekkor csak azt írják, hogy Z. Béla, de akkor is szerepel, hogy csokit, befűtött moz­donyt vagy fülbevalót lopott. Nem pedig az, hogy kiskorútlanul vi­selkedett. Azt is tud­juk, hogy a lapok pon­tosan megírják, ha va­laki a saját ékszerét akarja behozni, mint ahogy azt egyik népi­zenekarunk tette és ar­ról is tudósítanak, hogy elhúzták a nótájukat. Hát még ha valaki nem a saját ékszerét hozná be... Remélem, mindenkit meggyőztem, hogy alap­talanok a pletykák. Az illetékes szervek meg is torolták a sportsze­rűtlen magatartást: az érintett sportszerűtlen sportolókat hosszabb- rövidebb időre eltiltot­ták a sporttól. Na lám: erről van csak szó. Mert ha az lenne igaz, amit beszélnek, akkor arról olvashattunk vol­na a lapokban is ... ö. F. BEAT-KORSZAK \ ' J 1 ^ w I flIlit — Remek hangja van. Sztárt csinálok magából. A MEGALKUVÓ NÉZETELTÉRÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék