Ludas Matyi, 1985 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1985-03-20 / 12. szám

— Ilyen még nem volt! — kajánkodik egy ismerő­söm. — Szexológiai konfe­rencia! Nagy dolog! Az én jelszavam: „Nem beszélni, csinálni!” — Igenis nagy dolog! — veszi föl a kesztyűt dr. Ve­res Pál orvos-újságíró. — Beszélni kell a szexről, hogy jól, emberi módon csinálhassuk. — Hézagos a szerelmi tu­dományunk? — Döbbenetes tudatlan­ságról árulkodnak a leve­lek. Mostanáig több mint húszezret kaptam — név­vel, címmel!, És ugye sen­ki sem fordul fogorvoshoz azzal, hogy doktor úr, semmi baja a fogamnak! A fiatalok igénylik a se­gítséget. Családban, isko­lában, rendelőben. — Sok felnőttnek ez nincs ínyére ... — Csodálkozik? Adja át anya a lányának, amit ő sem tud? Hogy a korai magömlés nem hajnali fél négykor történik? Az or­vos? Ö többnyire így kér­dez: „Ügye rendben van a FIÚ A TABLETTÁVAL + KAKASKA AZ ARANYKAPUBAN -f „ Gyerünk, anyukám...!” DR. VERES PÁL — KIVÉTELESEN ISMÉT A SZEXRŐL nemi élete?” Maga mit vá­laszolna erre? A mediku­soknak a normális szexua­litást nem oktatják. Egy tankönyv egyenesen azt mondja, hogy az a szeretke­zés, amely nem az utód- nemzést szolgálja, termé­szetellenes! A pszichológus­jelöltek sem hallhatnak so­kat a témáról. A leendő ta­nárok pedig azt kapják, amit az orvosok és a pszi­chológusok együttvéve... Aztán szíveskedjenek ezt továbbadni! Az illetékes pedagógiai szervnél a tárgy­kör egyszemélyi felelőse pedig annyi más feladattal birkózik, hogy a szexuali­tással úgymond csak nyug­díjba vonulása után tud majd foglalkozni. — A házasság előtti ta­nácsadás? —I Nemes szándék, okos ötlet, fossz kivitelezésben. Nálunk ekkor oktatják a nőket a fogamzásgátlás technikájára. Angliában 8— 9 éves korban ... Mondja meg: mire megy a jóta­náccsal, aki már, teszem azt, háromhónapos terhes? Megtörtént nemrég: a lány helyett a legény vette be a tablettát. Aztán csodáT- kozott, hogy mégis apának érzi magát... Házasság előtti vizsga! Ez kéne! Meg­kérdezni a jelölteket, vajon ismerik-e választottjuk ve­zetéknevét, elviselik-e, ha horkol, és így tovább. — Kibontakozás? — Hallatlanul fontos a családi életre nevelés, en­nek az igazi tartalmát, for­máját kellene végre meg­találni. Nagy szükség volna egy szexualitással kap­csolatos újságra is — a Lu­das Matyi mégsem teljesen alkalmas erre a szerepre. Ez az új lap foglalkozna az ismerkedéssel, a párválasz­tással, szólna a családter­vezésről és szexológiai kér­désekről is. — Mi kell a jó szexuális kapcsolathoz? — Tudás, háromszor. Méltó, hozzánk illő partner. Nyugodt, teljes ellazulásra alkalmas körülmények. Ntem szabad kapkodni: „Gyerünk anyukám, mert jön a krimi a tévében!” És régen rossz, ha egy boldog sikolyt vissza kell fojtani, nehogy a szomszédasszony átrohanjon: „Rózsika, vala­mi baj van?” Tudom, so­kaknak nincs lakása. Épp ezért álszent dolog, hogy csak egész napra adnak ki szállodai szobákat. — Igaz-e, hogy levonuló­ban a szexhullám? — Ezt rendszerint össze­keverik a pornóhullámmal, ami nyugaton már csönde- sedni látszik. A pornó a szexuális vágyak fölkelté­sére alapozott üzlet. Ám, hogy mi számít ebbe a ka­tegóriába, az helytől és időtől függ. Az idei naptá­rak például néhány éve még pornóportékának szá­mítottak volna nálunk. Ma együtt kaphatók a rágógu­mival és a rajzszöggel, s az ember kettőt ásít, mire egyet megvenne. — Sokak szerint ön ha- lásvadász, szemérmetlen ... — Sőt, tudománytalan! Egyik vidéki városunk fő­orvosa ilyen címen akarta letiltani az előadásomat. Egyébiránt szemérmetlen a nyilvános nemi élet. Én a legnagyobb szemérmet hir­detem: két ember harmo­nikus, szép kejpcsolatát, amelyben mindkét fél örö­mét leli. Szabadszáj úság? Nézze, szót kell értenem a hallgatóimmal. Valahogy megmondani nekik, hogy a köldöke után nem mindjárt a térde következik az em­bernek. Beszélhetnék per­sze aranykapuról meg ka­kaskáról. Nevetséges! — ön szexológus? — Nem. Népművelő va­gyok, orvosi képesítéssel. Münz András HIRDETÉS • HIRDETÉS • HIRDETÉS • HIRDETÉS • HIRDETÉS • HIRDETÉS VÍZSZINTES: 1. A vízszintes 66, sor­ban szereplő Compack-készítményekből ... főzhetünk magunknak és vendé­geinknek. 16. Város az N^ZK-ban. 17. Női név, fordítva. 18. Nagy Járma. 19. Valaki, eszperantóul (IU). 20. Adásvéte­li. 22. Rúgja ... — tüzesen táncol. 24. Ételízesítő. 25. Egy fél kutya! 27. A hal petéje. 28. Szél, szellő, németül (BRISE). 29. Az osztrák, az olasz és a thaiföldi autók nemzetközi jelzése. 30. Nagy francia író. 32. Ajándékoz. 33. Az aláz egynemű hangzói. 34. A megzavart csók! 36. Delibes egyik operája. 38. A Duna jobb oldali mellékfolyója. 40. Ezen vívóeszköz. 42. A Duna mellékfo­lyója Szlovákiában. 44. Kapufája. 45. ÉZ. 46. NM. 48. ... ourri — keverék, egyveleg. 49. A keh betűi keverve. 50. . . . Garbo. 52. Heves megye székhelye. 54. Kevert had! 55. A norvég és a kam­bodzsai autók nemzetközi jelzése. 56. Község Ipolytamóc közelében. 57. Hi­vatali helyiségek. 59. Leckerész. 60. Magyar származású amerikai karmester (Antal). 62. ... -tiki-tévi. 64. Énekesma­darunk. 66. Ez az Otthon, a Kaffa és a Mulatt. 20 dkg-os, aromatartó csoma­golásban kaphatóik. FÜGGŐLEGES: 2. Hitszegő. 3. Lefelé. 4. Hűha. 5. Becézett Oszkár. 6. A ma­gyar és a nemzetközi munkásmozga­lom kiváló harcosa (az utolsó négy­zetbe utónevének első betűjévé!). 7. Város Komárom megyében. 8. Rende­zőirodánk nevének röv. 9. Tiltószó. 10. Lehullott száraz lomb. 11. Az egyik ki­tűnő balett-táncosnőnk (az utolsó négyzetbe utónevének első betűjével). 12. Líra, angolul. 13. CCT. 14. Kétes! 15. Oázis, angolul. 16. Tiszteletre méltó. 21. Erdőgazdasági üzemi dolgozók. 23. Lepke. 26. München elővárosa. 29. Sze­retnéd. 31. Folyó Svájcban. 34. ... Pál — Petőfi versének címe, fordítva. 35. A készítmények gyártója és csomagolója. 37. A kádi egynemű hangzói. 39. JG. 41. Szívbaj. 43. Athén, angolul. 45. Szavait felfogják. 47. Folyónak van. 50. Kitt. 51. Elgondolás. 52. Az észak-amerikai Nagy-tavak egyike. 53. A felületére ír. 56. Majdnem talál! 57. A kik betűi ke­verve. 58. KGÉ. 61. Rö. 63. A kiég egy­nemű hangzói. 65. Rendben, ismert idegen röv. Beküldendő a vízszintes 1., 66. és a függőleges 35. sor, valamint a négy képrejtvény megfejtése, április 15-ig. Cím: Hírlapkiadó Vállalat, Reklámszol­gálat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Jelige: „Otthon, Kaffa, Mulatt”. A helyesen megfejtők között tíz 100 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki. A nyereményeket postán küldjük el. 12

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék