MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT - A MTA III. OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI 2. KÖTET (1954)

2. kötet / 1-2. sz.

MAGYAK FIZIKAI FOLYOIKAJ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI A Magyar Fizikai Folyóirat változó terjedelmű füzetekben jelenik meg és az Akadémia III. Osztályának előadóülésein bemutatott dolgozatokat, továbbá magyar és egyes külföldi fizikusok dolgozatait, közleményeit tartalmazza. Évenként egy kötet jelenik meg, hat füzet­ben, füzetenként átlag hat ív terjedelemben. Kéziratok a következő címre küldendők : Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt 50 különlenyomat illet meg megjelent munkájáért. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött és el nem fogadott kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A folyóirat előfizetési ára kötetenként belföldi címre 42 Ft, külföldi.címre 00 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémia Kiadó, Budapest, V. Alkotmány u. 21. (Magyar Nem­zeti Bank egyszámlaszám: 04-878-111-48), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, Budapest, VI. Sztálin út 21. (Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 45-790-057-50-032) útján eszközölhetők. A kéziratokkal kapcsolatban a szerkesztőség a következőket kéri a szerzőktől: 1. Amennyiben a cikk témáját a folyóiratban először publikálják, a téma előzményeit, az általánosan elfogadott nézeteket a bevezetőben a szokásosnál részletesebben fejtsék ki és a cikk megírásakor a didaktikai szempontoknak megfelelően érvényesítsék. 2. A dolgozat elé rövid tartalmi ismertetőt írjanak. 3. A levezetéseknek csak a gondolatmenetét és főbb lépéseit közöljék. Ha részletezésre lesz szükség, a szerkesztőség külön fogja kérni. 4. A kéziratokat gépelve, egy oldalra írva, 4 cm-es margóval, kettő sorközzel készítsék el. 5. Az ábrákat ceruzával sima fehér papíron rajzolják. A nyomda számára a rajzok elkészítését a kiadó vállalja. 6. Az ábrák alá rövid magyarázó szöveget írjanak. 7. A szövegközti formulákban ferde törtvonalat, pl. 1/2, törtek helyett lehetőleg negatív kitevőt, gyökjel helyett pedig törtkitevöt, az e~ k r típusú kifejezések helyett pedig exp(— kT) jelölést alkalmazzanak. operátor is szerepel, ezt írják KIADÓHIVATAL: BUDAPKST, V.. ALKOTMÁNY UTCA 21. SZ. Jánossy Lajos akadémikus, Budapest, XII., Konkoly Thege-út. Központi Fizikai Kutató Intézet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék