MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT - A MTA III. OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI 12. KÖTET (1964)

12. kötet / 1. sz.

MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21. SZ. A Magyar Fizikai Folyóirat változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és az Akadémia III. Osztályának előadóülésein bemutatott dolgozatokat, továbbá magyar és egyes külföldi fizi­kusok dolgozatait, közleményeit tartalmazza. Évenként egy kötet jelenik meg, hat füzetben, füze­tenként átlag hat ív terjedelemben. Kéziratok a következő címre küldendők: Jánossy Lajos akadémikus Budapest, XII., Konkoly Thege út. Központi Fizikai Kutató Intézet Ugyanerre a cimre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt 50 különlenyomat illet meg megjelent munkájáért. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött és el nem fogadott kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A folyóirat előfizetési ára kötetenként belföldi címre 42 Ft, külföldi címre 60 Ft. Belföldi meg­rendelések az Akadémia Kiadó, Budapest, V., Alkotmány u. 21. (Magyar Nemzeti Bank egy­számlaszám: 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalat, Budapest, I., Fő utca 32. (Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A kéziratokkal kapcsolatban a szerkesztőség a következőket kéri a szerzőktől: 1. Amennyiben a cikk témáját a folyóiratban először publikálják, a téma előzményeit, az ál­talánosan elfogadott nézeteket a bevezetőben a szokásosnál részletesebben fejtsék ki, és a cikk megírásakor a didaktikai szempontoknak megfelelően érvényesítsék. 2. A dolgozat elé rövid tartalmi ismertetőt írjanak. 3. A levezetéseknek csak a gondolatmenetét és főbb lépéseit közöljék. Ha részletezésre lesz szükség, a szerkesztőség azt külön fogja kérni. 4. A kéziratokat gépelve, egy oldalra írva, 4 cm-es margóval, kettős sorközzel készítsék el. 5. Az ábrákat ceruzával sima fehér papíron rajzolják. A nyomda számára a rajzok elkészí­tését a kiadó vállalja. 6. Az ábrák alá rövid magyarázó szöveget írjanak. 7. A szövegközti formulákban ferde törtvonalat, pl. 1/2, törtek helyett lehetőleg negatív kitevőt, gyökjel helyett pedig törtkitevöt, az е~ кт típusú kifejezések helyett pedig exp ( —A3") jelölés alkalmazzanak. 8. A vektorokat fett betűvel jelöljék. Ha a dolgozatban operátor is szerepel, ezt írjuk fett betűvel, a vektorokat pedig gót betűvel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék