Szinnyei József - Zsirai Miklós (szerk.): MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 6. évfolyam (1937)

6. kötet / 1-2. szám - Zolnai Gyula: Idegen szavaink és a nyelvújítás

VI. ÉVF. 1937. JAN.-FEBR. 1-2. SZÁM MAGYAROSAN UÍYELYMCVBLŐ FOLYÓIRAT Idegen szavaink és a nyelv­újítás. 1 V. 8. Vissza kell most térnünk a szerző kiindulópontjára, amely annak a kérdésnek a fölvetésében állt: miért van az, hogy „a magyar tövű szavak mindinkább tért veszte­nek" és hogy „már rég legyőzött és eltemetettnek hitt idegen szavak... újra feltűnnek és érvényesülnek" (9. 1.)? A szerző ennek magyarázatát a magyar szóknak bizonyos gyöngéiben, gyarlóságaiban látja, abban az állítólagos hatféle hibában, amelyeket föntebb részletes bírálat tár­gyává tettem, és amelyekre vonatkozó fölfogásának tudo­mánytalan és tarthatatlan voltát már kimutattam. Ámde ha a szerzőnek a nyelvújítási szók ellen való minden kifo­gása és az idegen szók magyarítására vonatkozó minden tudákos követelése helytálló volna is, akkor sem fogad­hatnék el teljes egészében azt a fölfogását, hogy a ma­gyar szók szemlátomást való pusztulásának és az idegen szók újból való előtérbe jutásának oka a magyar szók hi­báiban, meg nem felelő voltában volna keresendő. Azt a kérdést ugyanis, hogy a magyar szókban meg­vannak-e mindazok az eredeti elemek, amelyeket a velük 1 L. Msn. V, 41—52, 65—75, 97—113, 129—144. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék