Charcot J. M.: Előadások az idegrendszer betegségeiről 3. - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 57. (Budapest, 1889)

Első előadás. Megnyitó

1 f ELSŐ ELŐADÁS. MEGNYITÓ. Tartalom : Az idegbetegségek klinikai tanszékének felállítása. — Eszközök : a Sal- pétriére kórház, külső rendelés (ambulantia), laboratóriumok. — Az idegkórtan számára való különös tanintézet jogosultsága. — A kortannak a boncz- és élet­tan által való befolyásoltatása. — Feltételek, melyek alatt az megengedhető. — A nosologiai módszer. — A boncz-klinikai módszer. — A neurosisok az általáno­san érvényes élettani törvényeknek vannak alávetve. — Ezek tanulmányozása körül felmerülő nehézségek. — Színlelés. I. Uraim! Tizenkét éve annak, hogy az ezen kórházban már négy év óta folyó klinikai tanítás átvétele alkalmával azon reményemnek adtam kifejezést, hogy vajha az emberi nyomor eme nagy menedéke, hol a franczia orvosi iskolának oly sok mestere tett szert halhatatlan hírre, egy napon az idegbetegségeket illető tannak és búvárkodásnak terv- szerűleg szervezett hajlékává lenne. Mert — mint annak idejében mondtam, hol lehetne másutt oly gazdag s az ezen nemű vizsgálatok számára oly annyira alkalmas anyagot találni? S hozzá tettem, hogy az intézet belső berendezésének csekély átalakítása elégséges volna, hogy ezen anyag a legjobban érté­kesíthető legyen! Ezen idő óta nem szűntem meg ezen nézetemet úgyszólván nap- ról-napra nyilvánítani, s minden rendelkezésemre álló eszközt meg­ragadtam — részint szóval, részint egyes munkák közlése által, melyek­ben gyakran tanítványaim is segédkeztek — hogy annak practicus hasznát még a leghitetlenebbek előtt is világossá tegyem. Önök tudják, uraim, hogy törekvéseink végre minden várakozá­son felül czélt értek. Mert ma azon szerencsében részesültem, hogy a párisi orvosi kar nevében átvehetem ama tanítást, melyet eddig közel Charcot. III. k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék