ATOMKI Közlemények 4. (1962)

1. szám

Az ATOMKI KÖZLEMÉNYEX-et az MTA Atommag Kutató Intézete /АТОМК1/ adja ki. A szerkesztésért és kiadásért felelős: dr. Sza- I ay Sándor egyetemi tanár, az MTA lev. tagja, az intézet igazgar- tója. Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Tagjai: dr. Szalay Sán­dor elnök, KoltayEdéné titkár, dr. Serényi Dénes, dr. Csikai Gyula, Kálmán Iván, Hedueczky László. A lap anyagához hozzájárul a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Kiséri éti Fizikai Intézete, valamint Alkalmazott Fizikai Intézete is, amely intézetek szoros együttműködésben vannak az ATOMKI-vei. Kéziratot elvben külső szerzőktől is elfo­gadunk, ha az a lap célkitűzéseinek megfelel. Az ATOMKI KÖZLEMÉNY® feladatát a következőkben látjuk: 1. Lehetői eg hű képet ad az ATOMKI munkásságáról, tevé­kenységéről, fejlődéséről. Az ATOMKI tudományos eredményei közül csak azokat hozza részletesebben, amelyek más helyen, akadémiai, nemzetközi vagy egyéb folyóiratban nem jelentek meg. Az utóbbi­akról csak felsorolást, esetleg rövid ismertetést, kivonatot hoz. Más folyóiratokban megjelent közleményeinkhez egyes e- setekben hozunk itt kiegészítő közleményt, ha az alkalmazott ku­tatási módszer eredetisége folytán külön leközlésre érdemes, és helyszűke miatt a nagyobb folyóiratokban a részletes leirás cél­szerűtlen lett volna. 2. Elősegíti különösen a fiatal hazai atomkutatók tu­dományos ismereteinek bővülését azzal, hogy az atommagfizika e- gyes területeiről összefoglaló, ismertető közleményeket hoz ma­gyar nyelven. VElősegíti a világon folyó atommagkutatás eredménye­inek hazai békés alkalmazását más tudományok es az ipar területén olyan összefoglaló, ismeretterjesztő közlemények utján, amelyek bár tudományosan nem eredetiek, de e téren hazánkban - magyar nyelven - hézagpótló szerepet töltenek be. Idetartozónak tekintjük az izotópok különböző alkalma­zásait a tudományokban, az iparban, stb., va] amint az atomkorszak bekövetkeztével kapcsolatban felmerülő szükségleteket, problémá­kat az oktatásban, és igy tovább. Az ATOMKI KÖZLEMÉNYEK'évenként több számban jelenik meg. Tudományos intézeteknek, intézményeknek cserepéldányképpen vagy kérésükre díjtalanul megküldjük, kötelezettség nélkül. Ma­gánszemélyeknek esetenkénti kérésére 1-1 számot vagy külön! enyo- matot szívesen küldünk. Ilyen irányú kéréseket az intézet könyv­társzolgálatához kell irányítani /ATOMKI, Debrecen, Bem-tér 18/c.' Leveleim: Debrecen 1. Pf. 51 • Táviratcím: ATOMKI, Debrecen/.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék