Acta Technica 8. (1954)

1-2. szám

ACTA TECHNICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL í BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21. Az Acta Technica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a műszaki tudományok köréből. Az Acta Technica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Technica Budapest, 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Technica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány-utca 21. Bankszámla 04-878-111-48), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VT., Sztálin-út 21. Bankszámla : 45-790-057-50-032), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Technica« публикует трактаты из области технических наук на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Technica« выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько вы­пусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Technica (Венгрия, Будапешт 62, п/я 440) По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми. нистрация. Подписная цена »Acta Technica«— 110 форинтов за том. Заказы принимает пред­приятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra« (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Текущий счет № 45-790-057-50-032), или его заграничные представительства и упол­номоченные.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék