Vasi Szemle 2006 (60. évfolyam, 1-6. szám)

2006 / 6. szám - MŰHELY - Kevy Ferenc: Újabb gondolatok Velemér középkori templomának falképeiről

Vasi Szemle 2006. LX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Jakob Böhme sokkal később élt, az 1600-as években, de Kegyelmi kiválasztás című művében még így ír: „Isten Szelleme a bölcsességgel önmaga szemléletéért az örökkévalóságból a szellemi misztériumba lépett, s e misztériumot a teremtés és az idő kezdetébe bevezette és a négy elem tevékenységében és létében megragadta, s a láthatatlan szellemit az idővel és az időben láthatóvá tette.” (BÖHME, Jakob Szent sóvárgás. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1997. 35. old.) IRODALOM BELLÉR Béla: Magyarok Nápolyban. Móra Ferenc, Bp. 1986. BERTÉNYI-GYAPAI: Magyarország rövid története. Maecenas, Bp. 2001. 121. old. dr. BÍRÓ-dr. MARKOVICS-MÁRKUS-SZENTENDREYNÉ: Az Őrségi Nemzeti Park építészeti emlékei. Őr­ségi Nemzeti Park Igazg. 2003. 69-72. old. DERCSÉNYI Balázs-HEGYI Gábor-MAROSI Emő-TÖRÖK József: Katolikus templomok Magyarországon. Hegyi és Ts. Bp. 1991. 295. old. HOKKYNÉ SALLAY Marianne: Velemér, középkori templom. TKM Kiskönyvtára 293. TKM Egyes. 1998. HOPPÁL-JANKOVICS-NAGY-SZEMADÁM: Jelképtár. Helikon, Bp. 1990. 151. old. dr. HORVÁTH Sándor (szerk.): Velemér múltja és jelene. Velemér, 2004.- VARGA Ottó, plébános, c. esperes. A veleméri Szentháromság-templom bemutatása. 81. old.- MEZŐSINÉ dr. Kozák Éva, régész kutató: Velemér kora gótikus temploma. 84-85., 94. old.- LENTE István, festő, restaurátorművész: A veleméri középkori falfestmények restaurálás története. 107. old.- JÉKELY Zsombor, művészettörténész: A veleméri templom falképei. 108., 112-114., 117. old. JANKOVICS Marcell: „Csillagok között fényességes csillag”. Képzőművészeti, Bp. 1987. Képes Krónika. Ford.: Geréb László. Magyar Helikon, Bp. 1971. KLEPESTA-RÜKE: Csillagképek atlasza. Gondolat, Bp. 1978. KOVÁCS József: A veleméri Szentháromság-templom. Kézirat, 1972. 4. old. KRISTÓ Gyula (szerk.): Magyarország vegyes házi királyai. Szűkíts, 2003. 45-66. old. KUMLIK Emil: Römer Ferenc Flóris élete és működése. Angermayer Károly kiadása, Pozsony, 1907. Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikája. Ford.: Geréb László. Magyar Helikon, Bp. 1960. 42^13., 58., 70., 77., 96., 101., 116. old. LEVÁRDY Ferenc: Magyar templomok művészete. Szent István Ts., Bp. 1982. 105-107. old. MAROSI Ernő: Magyar falusi templomok. Corvina, Bp. 1975. 9., 36., 46-47. old. MAROSI Ernő (szerk.): Magyarországi Művészet. 1300-1470 körül. 1. Akadémiai, Bp. 1987. 172. és 483. old. MAROSI Ernő (szerk.): Johannes Aquila és a 14. század festészete. Bp. 1989. PAP Gábor: Velemér - egy téridő gráf működési vázlata, www.magtar.iweb.hu és www.velemer.telehaz.hu PÁLMAI Vencel (szerk.): Őrség, Vendvidék turistakalauz. Hegyek Vándorai Turista Egyes. 2003. 7-9. old. PÓR Antal: Nagy Lajos 1326-1382. I II. Magyar Történelmi Társulat, Bp. 1892. 28., 29., 32., 36., 162., 218., 235., 240., 275., 461., 552., 565., 588., 598. old. PROKOPP Mária: A falképfestészet. In: Művészet I. Lajos korában. 1342-1382. MTA Művészettörténeti Kuta­tó Csoport, 1982. 281-296. old. THURÓCZY János: A magyarok krónikája. Ford.: Horváth János. Magyar Helikon, Bp. 1978. 249-290. old. VARGA Géza: Mítoszok őre, Velemér. írástörténeti Kutatóint. 2000.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék