Kornis Gyula: Upoznavane duševnog života s obzirom na vaspitni rad za učenike očiteskih škola (Budapest, 1914)

6 УПОЗНАВАЊЕ ДУШЕРРОГ ДРРОТ^ С ОБЗИРОМ НА ВАСПИТНИ РАД 3 A УЧЕНИКЕ УЧИТЕЉСКИХ ШКОЛА. написао: Dr. KORNIS GYULA 11РОФЕСОР УНИВЕРЗПТЕТА. ПРЕВЕО : IIABJ1E ТЕР.ЗИН УНРАВПТЕЉ УЧИГЕЉОКЕ ШКОЛЕ. У ЗОМБОРУ ШТАМИАРИЈА В-А II. БАЈИЋА 1914. — 72. ЦЕНА : 3 КРУНЕ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék