Than Károly: Közlemények a magy. kir. egyetem vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 3/6., 1873)

Eddig külön megjelent ÉRTEKEZÉSEK a mathematikai tudományok köréből. Első kötet. I. S z i 1 у Kálmán. A mechanika hö-elméleteinek általános alakjáról. Székfoglaló...................................................................................... 15 kr. II. H u n у a (1 у Jenő. A pólus és a polárok. A viszonyos polárok elve. 30 kr. III. Vész János Ármin. Biztosítási kölcsön (uj életbiztosítási nem) 30 kr. IV. К r u s p é r István. A Schwerdt-féle Comparator módosított alkalmazása 15 kr. V. Vész János Ármin. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló 20 kr. VI. Tóth Ágoston Ráfáel. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tar­tozó geodaetai munkálatok . . ..............................................30 kr. V II. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . .... 10 kr. Vili. К ö n i g Gyula. Az elliptikai függvények alkalmazásáról a magasabb fokú egyenletek elméletére........................... ...........................24 kr. I X. M u r m a n n Ágo t. Európa bolygó elemei annak tiz első észlelt szemben­állása szerint............................................................................................25 kr. X. S z i 1 у Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai hő-elmélet máso­dik fő tétele .. ............................................... .. 10кг. X I. T ó t h Ágoston. A földképkészités jelen állása, a mint az képviselve volt az antwerpeni kiállításon. Két táblával .......................................40 kr. . Második kötet. 1872. I. M u r m a n и Ágost. Erein bolygó feletti értekezés . 70 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék