Galgóczy Károly: Emlékbeszéd Balla Károly lev. tag. felett (Értekezések a természettudományok köréből, 9/7., 1879)

В A L L А К ÁR О LY LEV. TAG FELETT. GALGÖOZY KAROLY LEV. TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1879. január 27-iki összes ülésén.) BUDAPEST, 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) ÉRTEKEZÉSEK RMÉSZ E T TUDOMÁNY OK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tüdomásyos Akadémia, а Ш. OSZTÁLY KENDELET É ВŐ L • SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, : í­OSZTALYTITKAIt. l ^ __________;_____________________ I X. KÖTET. VII. SZÁM. 1879. EMLÉKBESZED

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék