Dr. Nendtvich Károly: Magyarország ásványvizei (Értekezések a természettudományok köréből, 15/11., 1885)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIAIUA A MAGYAR TI*I». AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉ HÖL Г/.КЯЖЕЯ/Т1 SZABÓ JÓZSEF Ов/.TÁLTTITKÁB. MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYVIZEI. ]>r. Nenotvich Káholy Г. Ufftöl. (Felolvasta a III. osztály ülésén lss5. Április £».) Idősb Bene Ferencz, a kitűnő orvos és tanár által életbe léptetett ni. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésé, felis­mervén Magyarország ásványvizeinek fontoságát nemcsak orvosi hanem nerazetgazdászati tekintetben is, mindjárt az első gyű­lésekben egy ásványvízi bizottság választását indítványozta, melynek székhelye Pesten legyen, föladata pedig Magyarország ásványvizeit megismertetni nem csak hazánkfiaival, hanem a külfölddel is, megállapítani azoknak alkotását, gyógyerejét, ál­talában mind azt, a mi azoknak terjesztését, használatát és hírét elősegíteni és a külföldi ásványvizeket és fürdőhelyeket nélkiilozhetőve és hazánk kitűnő ásványvizeivel pótolhatóvá tenni kepes legyen. Alig van ország a világon, melyben annyi ásványvíz talál­tatott mint Magyarországon. A földmívelési, ipar és kereske­delmi kir. magyar minisztérium az 1881-ben Frankfurtban rendezett nemzetközi ásványvizi kiállítás alkalmával, a ma­gyar korona területén előforduló és ismeretes ásványvizeket a municipiumok által mind följegyeztette, és azoknak nevét és T. AK. ÉHT. л ТКНМКЯ/.КТТГР. rökkbAl. 1*85. XV. X. 11. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék