A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 21. (1894)

ZE^éreleno.. Hegyeink, nevezetesen a Magas-Tátra t. ez. látogatóit kérjük ezennel, szíveskedjenek hegyi kirándulásaik közben úgy saját, valamint egyesületünk érdekében a lármázás és kiáltozástól, különösen pedig a lövöldözéstől tartózkodni, mert ellenkező esetben nemcsak magokra fog kellemetlenség háramolni, hanem egyszersmind az is bizonyos, hogy egyes birtoko sok vadállományuk iránti tekintetből területüket telje­sen el fogják zárni a turisták elől. Egyúttal intve intjük a hegymászókat, hogy a Magas- Tátrában, ámbár az átjelzés már megtörtént, kalauz nélkül fenhavasi kirándulásokat semmi szin alatt ne tegyenek. Végre pedig kérjük a t. ez. hegyjárókat, hogy a mene­dékházakban lévő vendégkönyvekbe beiratkozni és az egyes rovatokat kitölteni szíveskedjenek. Az elnökség’. —— Az egyesületi múzeumnak szánt mindenféle külde­ményt WÜNSCHENDOBFÉK KÁROLY, a múzeumi bi­zottság elnöke, Poprádon czime alatt kérjük feladni. A múzeumi bizottság*.----­F igyelmeztetés! Tudomásul hozzuk ismét, hogy a Kárpátok mindenféle térképei a cs. kir. katonai-földrajzi intézet főraktárában LECHNER R., udvari könyvkereskedésében, Bécs, Graben 31. kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék