A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 44. (1917)

Körözvény. 1. Egyesületünk t. ez. tagjait felkérjük, hogy folyó évi tagsági díjaikat valamint a netaláni hátralékokat az egyesület pénztárosához Iglóra czímezvé, minél előbb bekül­deni, vagy a helyi képviselőnél, illetőleg az osztály pénz­tárosánál lefizetni szíveskedjenek. 2. Felkérjük a t. ez. tagtársakat, hogy tévedések és zavarok elkerülése végett lakás- és czímváltozásukat velünk közölni szíveskedjenek. 3 A szép Tátra-látképpel díszített egyesületi tag okmány 2 K 20 f - ért, csinos egyesületi jelvények (arany­színű kerettel szegélyezett kék mezőben havasi gyopár) 2 koronáért kaphatók az egyesület pénztáránál Iglón. Ugyanitt kaphatók kiadványaink is. 4. A t. ez. tagtársak szíves jóindulatába ajánljuk a Poprádon levő »Kárpátegyesüleli múzeum«-ot, melynek számára múzeumi tárgyakat vagy pénzadományokat a legnagyobb köszönettel fogadunk. A múzeumi pártoló tagok évenként legalább 2 K-t fizetnek. 5. A zöldtavi Frigyes-menedékházban egyesületünk tagjai csak az arczképes igazolvány felmutatása mellett részesülhetnek kedvezményben. 6. Felkérjük úgy az osztályok elnökségeit, valamint egyesületünk képviselőit és t. ez. tagjait, hogy hősi halált halt tagtársaink nevét a közelebbi adatok feltüntetésével, méltó megörökítés czéljából, ve­lünk közölni szíveskedjenek. Iglón, 1917. évi június havában. A Magyarországi Kárpátegyesüler elnöksége. Cserepéldányokat és egyéb küldeményeket „Magyar- országi Kárpátegyesület Igló“ czím alatt kérünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék