Macaulay, Thomas Babington, : Anglia története II. Jakab trónralépte óta 4. kötet - A MTA Könyvkiadó Vállalata (Budapest,1877)

Negyedik kötet - XV. Fejezet

ft XV. FEJEZET. Mig az egyházi zsinat az ó palota egyik szárnyában czi- vakodott, addig a parliament a másikban czivakodott még sokkal mérgesebben. A ház, mely augusztus húszadikán ment szét, October tizenkilenczedikén jött össze újra. Az első össze­jövetelkor egy fontos változás ötlött mindenkinek szemébe. Halifax nem ült már a gyapjuzsákon. Xem ok nélkül gyanit- hatá, hogy azon üldözés, mely elől az előző ülésszakban oly nehezen birt megmenekülni, most ismét meg fog ujulni ellene. Az azóta közbejött események s különösen az irlandi hadjárat szerencsétlenségei uj zaklatásra szolgáltattak anyagot ellensé­geinek. Az ő kormányzása nem volt szerencsés; s noha a hibák részben oly okokból származtak, a melyeket semmi emberi bölcseség el nem háríthatott, más részben az ő sajátságos kedélye és értelmisége befolyásának is tulajdonittattak azok. Bizonyos volt, hogy az alsóházban egy nagy párt az ő elmozdítására fog törekedni s ő nem bizhatott tovább ura pártfogásában. Természetes volt az, hogy egy olyan feje­delem, a ki annyira kiválólag a tettek embere volt, végre megunhatott egy olyan ministert, a ki annyira kiválólag az elmélet embere volt. Károly a ki úgy ült oda a tanács­asztalhoz mint a játékasztalhoz, t. i. tisztán azért, hogy mulasson, örömét lelte azon tanácsosában, a ki száz tetsző és elmés dolgot tudott előhozni a kérdésnek úgy egyik mint í*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék