Hunfalvy Pál: Az oláhok története 1. - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF 18. (Budapest, 1894)

XIII. I. Lajos király ideje

JEGYZETEK. XXI görögül — tehát nem szláv találmány. Kölest pedig a pannoniaiak is már 200 évvel azelőtt termesztettek. «Leginkább termesztenek árpát •és kölest, azt esznek, abból készült italt isznak.» (Dion Cassius, XLIX. 36.) A kamon-t Vámbéry is kumys-nak érti, a miből, többi közt, a hunok fatárságát bizonyítja, a kik azt Ázsiából hozták volna ki magokkal. De megvolt a «camum» a hunok idejötte előtt; római törvények több­ször megemlítik, hogy nem kell bornak venni; árát is meghatározzák. Lásd Hehn idézett munkájának 121. lapját. Talán a Tacitus emlí­tette ital, ex hordeo aut frumento in quandam similitudinem vini cor- ruptus (Germania XXIII.) is ilyen kamum. 195 Tudván, hogy a római birodalom azelőtt a Földközi-tenger valamennyi tartományait foglalta magában; hogy keleten a parthus- perzsa hatalom vala határosa, melylyel sokszor, de állandó siker nél­kül hadakozott; hogy azontúl északra az egész ismeretlen terület Skytkiának neveztetett: ezt tudván, elképzelhetjük Attilának hatalmát, a mint azt Romulus előadta. 196 Herodotus (IV. 62.) azt írja a skythákról, hogy mesterséges fa-rakásba egy régi vas kardot szúrnak, s azt a hadisten (Ares, Mars) képének tartván, annak áldoznak évenként juhokat és lovakat. — Ammianus Marcellinus (XXXI. 2., 23.) hasonlót ír az alánokról, hogy nálok se templom, se szalmával fedett kunyhó nincsen, hanem puszta földbe szúrnak kardot, s azt mint a környék elöljáróját úgy tisztelik. Tehát nem Marsnak kardjáról beszélnek Herodotus és Ammianus Maré , hanem istent ábrázoló kardról, vagyis a hatalomnak symbolumáról. Attiláék bizonyosan nem tudtak semmit a Herodotus skytháiról, mert azt nem olvasták, nem olvashatták. Az alánok, kiket legyőztek volt. talán közéjök is vegyültek: de volt-e a kard a hatalom symbo- luma a hunoknál is, nem tudjuk. Attila maga bizonyosan soha sem látta Marsnak kardját; ez csak a görögök és rómaiak tudós fejeiben volt meg. Jordanis (XXXV.) Priskos rövid tudósítását kibővítette, elbeszélvén, mint vette észre a csordás, hogy egyik tehenének lába vérzik, a mely & kardba hágott. A csordás megtalálja a kardot, s azonnal Marsénak ismeri el s viszi Attilának. Szép mese; s mert szép, tehát nemzedék- ről-nemzedékre jár, s ime Attilának kardját — ha nem is Marsét — Salamon magyar királynak anyja 1071-ben a bajor Ottónak ajándé­kozza vala. mely azonban szerencsétlenné teszi, a ki viseli. így olvas-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék