Amadé Antal: Amadé Antal Versei - Régi magyar könyvtár 40. (Budapest, 1937)

Amade Antal - I. Élete

AMADÉ ANTAL. I. ÉLETE. A Guth-Keled nemzetségbeli Várkonyi Amadé Antal báró, Amadé Ádámnak és Viczay Erzsébetnek1 legidősebb fia, Amadé Jánosnak, a Csallóköz főkapitányának unokája, valószín Jég 1676. augusztus 1-én,2 a hédervári kastélyban született, ahova an a a nehéz napokra hazament3; azon­túl azon an Bősön nevelkedett.4 Gimnáziumi tanulmá­nyait a pozsonyi jezsuitáknál 1688—1696-ban végezte5 — a syntaxista és a retorikai évet kétszer járta — s 1696-ban került a nagyszombati egyetemre,6 ahol filozófiára iratkozott be. Minthogy a jezsuiták csak a fölvételt jegyezték be, tanulmányairól többet nem tudunk. Fiának, Amadé Lászlónak, egy öreg páter több, mint egy negyedszázaddal utóbb7 elemlegette, hogy P. Gusitz idejében itt tanult az apja is. 1 Viczay Erzsébet Viczay Jánosnak s a fiúágon magva­szakadt Héderváry-család utolsó hajtásának, Héderváry Katának volt a leánya. Mindkét Amadé, Antal és László, híven ápolta a jóviszonyt a Viczay-atyafisággal. 2 Halálakor, 1737-ben, fia is 61 évesnek mondja gyász- jelentésében. (Figyelő, XVIII. 172. 1.) 3 A hédervári családi könyvtár egyik régi naptárában (Calendarium, Typographiae Tyrnaviensis, 1676) azt a bejegy­zést találtam, hogy ez év augusztus 2-án ott keresztelő volt. Viczay-Héderváryakról nem lehet szó : így következtettem Amadé Ádámnéra. 4 A pozsonyi gimnázium anyakönyvei hősinek mondják. 5 A pozsonyi jezsuita-kollégium anyakönyvei szerint. (Esztergomi főkápt. ltár.) 6 Album sev Matricula Almáé Universitatis Tyrnaviensis S. J. — Pázmány-Tudományegyetem ltára, rektori hivatal. 7 Kiadatlan levele anyjához, 1723 november 26. Eszter­gomi főkápt. ltár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék