Magyar Pedagógia 5. (1896)

BEKSITS IGNÁCZ: Az egyiptomi iskolák II.

AZ EGYIPTOMI ISKOLÁK. 123 AZ EGYIPTOMI ISKOLÁK. II. Az arab egyetem. Kairónak egyik nevezetességét képezi az arabok főiskolája. A városnak egyik érdekes látni valója gyanánt jegyeztetik fel a vendégekkel ezt a tanintézetet, mely a maga nemében egyetlen az egész világon. A városrész maga is, a hol ez az iskola van, sajátságos bazár­jairól nagy hírre vergődött, a hová seregestöl tódulnak bámulni az ide­genek. — A Muski-utczán végig kell haladnunk, hogy ide juthassunk. Igazi keleti városról pedig csak annak lehet fogalma, a ki a Muski utczát végig járta, a mely a keletnek minden nevezetességével, tar­kábbnál tarkább élőképeivel, valósággal elbűvöli az embert. Ennek az utczának a végén, az egymás hátára épült bazárok között, merednek az ég felé a hires Gama el-Azhar muschénak hatalmas minaretjei, melynek düledező falai között van keletnek a leghíresebb iskolája : az arab egyetem. Ezt az iskolát a világ minden részéről fölkeresik azok a mohame­dán ifjak, a kik a Korán szent tanában óhajtják magukat kiképezni. Ha a nyugati bejárón akarunk bemenni, először egy nagy vesti- bulumba lép az ember, a mely csak úgy hemzseg a borotváló helyektől, a hol az ifjak fejét szokás megborotválni. Innen egy kis muschéba érünk, a hol fel kell huzni a szent papucsot, mert az egyetem, a hol a Koránt tanítják és tanulják, a mohamedánok egyik legszentebb helye. Ezután egy nagy négyszögű udvarba jutunk, mely három oldalról széles folyo­sókkal van körülvéve, a honnan számos deszkafallal körülvett csarnok nyilik. Az udvarnak negyedik oldalát a muschénak sanctuariuma hatá­rolja, a mely tulajdonképen az egyetem főtermét alkotja. Ennek az óriási teremnek a mennyezete 380 márvány- és gránitoszlopra nehezedik. Ezek a különféle szabású oszlopok, melyeket romokba dőlt épüle­tekből hordtak össze, nemkülönben a mennyezetről lelóggó régi üveg­lámpák, nem hogy díszére szolgálnának ennek a hatalmas teremnek, ellenkezőleg rosszul hatnak reánk és dísztelenné teszik a nagyságával egyébként meglepő termet. Azzal pedig, hogy ezen egyetem körülbelül tízezer tanulót képes befogadni, azt hiszem, hogy az épület nagyságát, illetve térfogatát, leg­jobban bemutatom.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék