Magyar Pedagógia 5. (1896)

GYULAI BÉLA: Tankötelesek nyilvántartása Budapesten

270 GYULÁT BÉLA. Afrikát nagyobbrészt bejárták, Ázsiában is megfordultak, Európá­nak pedig alig van olyan országa, a merre nem jártak volna. Rólunk, magyarokról is tudnak valamit, de van köztük olyan is, a ki legalább egy félszázaddal megkésve ismer bennünket, legalább erre enged követ­keztetni egyiknek a nyilatkozata. Ugyanis a feliér gallérú reverendás tanárokkal, kik a vallási szertartást latinul végzik, latin nyelven szerettem volna beszélni. A frérek azonban nem tudnak latinul. Ráismertek ugyan a nyelvre, de nem értették meg, a mit mondtam. Ekkor említette egyik közülük, hogy hát valóban igaz az, a mit ő a magyarokról hallott, f ogy Magyarországban nemcsak a férfiak, hanem még a nők közül is sokan beszélnek latinul ? Nem zárhatom be értekezésemet a nélkül, hogy meg ne említsem azt, hogy az angoloknak is vannak itt iskoláik, a melyek azonban még nem verhettek mélyebb gyökereket Egyiptom földjében. Az arabok, daczára hogy már sok jót tanultak az angoloktól, de még mindig bizo­nyos idegenkedéssel vannak azon dolgok iránt, a mik az angoloktól származnak ; csak természetes tehát, hogy az angol iskolák sem örven­denek nálok valami nagy népszerűségnek. Pedig az angolok a népszerűsí­tésben is nagy mesterek. Ki versenyezhetne ugyanis azzal a néppel, a melynek a tél elül Kairóba vándorló hölgyei nem csak ingyen tanítják kézimunkákra és énekre a kairói leánykákat, hanem még különféle aján­dékokkal is kedveskednek tanítványaiknak ? Azt hiszem, hogy a közeli jövőben a tanítás terén is az angolok lesznek a hatalmasak Egyiptomban, a mikor eltekintve szakiskoláiktól, az ő középiskoláik számra nézve is megmérkőznek a szerzetesek isko­láival. Kaposvár. Beksits Ignácz. A TANKÖTELESEK NYILVÁNTARTÁSA BUDAPESTEN. A népoktatási törvénynek ebbeli intézkedését most már jobbára a falvakban is jól végrehajtják, de a székes főváros még most is késlekedik vele. 28 év óta megvan a törvény s épen itt nincs végrehajtva. A buda­pesti kir. tanfelügyelőnek a közigazgatási bizottsághoz intézett évi jelen­téséből kitűnik, hogy Budapesten a tankötelesek száma 1895-ben 81,357 volt. Ezek közül iskolába járt 69,389, — iskolába nem járt 11,968 tan­köteles, még pedig 1634 fiú 10,334 leány. Az iskolába nem járók közül azonban 10,061 tanuló csak ismétlő-iskolába tartoznék járni s ezek közül ismét leány 9275. Tényleg a törvény végrehajtása Budapesten sokkal nagyobb nehéz­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék