Magyar Pszichológiai Szemle 20. (1963)

1963 / 1. szám

« A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottságának és a Ma­gyar Pszichológiai Tudományos Tár­saságnak folyóirata Főszerkesztő De. Gegesi Kiss Pál akadémikus Szerkesztő bizottság Db. Bartha Lajos Dr. BArczi GusztAv De. Duró Lajos Dr. HorAnyi Béla Dr. Horváth László Gábor Dr. Kardos Lajos Dr. Kádár Miklós Dr. Kelemen László Dr. Lénárd Ferenc P. Liebermann Lucy Dr. Mátrai László Dr. Salamon Jenő Surányi Gábor Technikai szerkesztő Dr. Lénárd Ferenc Szerkesztőség Budapest VIII., Bókay János u. 53. Telefon: 343—186, 134—428 Akadémiai Kiadó Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon : 111 —010 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely Postahivatalnál vagy a Posta Központi Hírlapirodájá­nál Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180—860 Csekkszámlaszám egyéni előfizetőknek: 61 267 közületeknek: 61 066 Megjelenik negyedévenként. Áral8 Ft Előfizetési díj egy évre 60 Ft A tanulmányok közlési feltételeit lásd a boríték harmadik oldalán TARTALOMJEGYZÉK Gegesi Kiss Pál és P. Liebermann Lucy: Általános magatartási rendellenességek gyermekkorban............................................... 1 Somogyi István: A tudat fejlődése és mechanizmusa ... 47 Marton Lajosné: A személyiségváltozók összefüggése a kondicionálhatósággal, a motoros tanulással és a perceptuális utó­hatás jelenségeivel ...................................... bO Land a L. : N. A matematikai logika és az infor­mációselmélet alkalmazása egyes oktatási problémákra ................................................... 76 Kelemen László: A tananyag és az oktatási módszer korszerűsítésének neveléslélektani problémái az általános iskolában és a tanár­képzésben ............................................................99 Sze mle Böszörményi Zoltán, Lénárd Ferenc és Salamon Jenő: 14. nemzetközi alkalma­zott pszichológiai kongresszus (Koppen­hága) ........................................................................112 S. Molnár Edit: A magasabb rendű idegműkö­dés fiziológiájának és a pszichológiának filozófiai problémái (Moszkva) ....................120 Kert ész Imre: Egy érdekes kriminálpszicholó­giai kísérlet ...........................................................130 Továbbképzés és vita Nemi perverzió és zeneiség (Hermann Imre) 138 A gimnáziumi pszichológiatanítás öt éve (1957—1962) (Tunkli László) ......................142 A d elfinek (Ákos Károly) ........................................147 Kön yvszemle Szpirkin, Elein, Henle, Hillmann, Klix és munkatársai, Orlova, Landtmann és munkatársai, Leclerq és Anzielt munkái­nak ismertetése ............................................. 149 F olyóiratszemle Voproszi Pszichologii, Dokladiés a Psychological Bulletin ismertetése....................... . . . . 165 Сод ержание 174 Contents 178

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék