Magyar Pszichológiai Szemle 23. (1966)

1966 / 1-2. szám

Főszerkesztő Db. Gegesi Kiss Pál akadémikus Szerkesztő bizottság Db. Bartha Lajos Db. Dtjbó Lajos Db. Horányi Béla Db. Horváth László Gábor Db. Kardos Lajos Db. Kelemen László Dr. Lénárd Ferenc P. Liebermann Lucy Db. Mátrai László Db. Salamon Jenő Subányi Gábor Technikai szerkesztő Db. Lénábd Ferenc Szerkesztőség Budapest VIII., Bókay János u. 53. Telefon: 343-186, 134 — 428 Akadémiai Kiadó Budapest V., Alkotmány utca 21, Telefon: 111-010 A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HIRLAPIRODÁ- NÁL, Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Csekkszámlaszám egyéni: 61.257, közületi: 61.066. MNB egyszám­laszám: 8. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ-nál, Budapest V., Alkot­mány u 21. telefon 111—010. Csekkbefizetési számla: 05,916, 111—46. MNB egyszámlaszám: 46. az AKADÉMIAI KÖNYVES­BOLTBAN: Budapest V., Váci u 22., telefon: 185—612. Megjelenik negyedévenként. Egyes szám ára 18 Ft. Előfizetési díj egy évre 60 Ft. A tanulmányok közlési feltételeit lásd a boríték harmadik oldalán. TARTALOMJEGYZÉK Kardos Lajos és Ida db Rénoche: A vésztibuláris apparátus szerepe az állat lokomotorikus teljesítményeiben ............ 1 Lomp scher Joachim: A gyermek értelmi fejlődésének sajátságai és feltételei .... 14 Baranyai Erzsébet : A gondolkodás tanulá­sa a vezetett önkorrekció módszerével 30 S. Molnár Edit és Surányi Bálint: A kérdőív-kérdések válaszlehetőség- sor­rend j ének vóleménybefolyásoló szerepéről 3 8 Putnoky Jenő: Az interiorizációról......... 51 Varj asi Edit: A teljesítmény-ekvivalen­cia jelentősége a mozgásoknál................. 62 Turcsányi Tibor: Az olvasott és látott művek megfigyelésének pedagógiai pszi­chológiai sajátosságai ................................. (}9 Palk ó István: A Szentivánéji álom értel­méről .................................................................. 77 Egye d András: A gondolkodás és a cse­lekvés igazolása................................................ 80 Hunyady György: Pszichológia és a tár­sadalmi tudományok .................................... 97 Vaszkó Mihály: A mezőgazdasági gépek vezérlőhelyének ergonómiai vizsgálata . 108 Völgyesy Pál: A kiválasztás néhány kér­dése — robbanásveszélyes munkahelye­ken — figyelemmel az alkoholizálás le­hetőségeire ......................................................... 123 Csinszka János: Pályaadaptáció .............. 130 Peth ő Bertalan: A Rorschach-teszt ku­tatási irányzatai, viszonyítási rendsze­rünk alapján.................................................... 134 Horv áth Szabolcs, Mészáros Mária, Horánszky Kornélia, Koronkai Ber­talan és Pertorini Rezső: A csoport­pszichoterápiás ülés dinamikájának elem­zése ....................................................................... 146 Polcz Alaine: A világ-technika módsze­rének hazai diagnosztikai és terápiás alkalmazása....................................................... 168 Bödör Jenő: A siketnóma gyermek pszi­chológiai fejlődésének sajátszerűségeiről 167 Szemle A. R. Lurija: A pszichológusok 18. nem­zetközi kongresszusa Moszkvában .... 174 Pszichológiai fakultások................................... 181 Horv áth László Gábor: Vasúti és közúti közlekedéspszichológiai kutatások .... 183 Erdélyi Elekné: Szociálpszichológiai ku­tatások a Szovjetunióban .......................... 186 Kürt i Istvánné: A csehszlovák pszicho­lógusok II. Kongresszusa ............................. 189 Povázsay Éva: Az orvosi pszichológia hely­zete az NDK-ban........................................... 193 Tov ábbképzés és vita 213 Könyvszemle 254 Я/ Folyóiratszemle 294 Содержание 318 Contets 326

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék