Magyar Pszichológiai Szemle 29. (1972)

1972 / 1. szám

Szerkesztő bizottság: Ádám György a szerkesztő bizottság elnöke Bartha Lajos Hódos Tibor Juhász Pál Kardos Lajos Kelemen László Lénárd Ferenc felelős szerkesztő Mátrai László Ranschburg Jenő Salamon Jenő Cseres Judit technikai szerkesztő S zerkesztőség: Budapest XII., Meredek u. 1. Telefon: 260—662 Akadémiai Kiadó Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010 A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁ- NÁL, Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Közvetlenül vagy postautalvá­nyon, valamint átutalással a KHI. 215—96162 pénzforgalmi jelzőszá­mára. Egyes példányok összesze- rezhetők a Budapest V., Bajcsy - Zsilinszky ut 76. sz. alatti hírlap­boltban. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓnál, Budapest V-, Alkot­mány u. 21., telefon 111—010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488. Az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTban: Budapest V., Váci u. 22., telefon: 185—612. Megjelenik negyedévenként. Egyes szám ára a XXVII. kötet től 25 Ft. Elő­fizetési díj egy évre 80 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Salamon Jenő: A gondolkodás'rugalmas­ságának fejlesztésére irányuló alsó tago­zatos számtantanítási kísérlet hatása a gyakorlati problémamegoldás fejlődésére 1 Klein Sándor: A komplex matematika- tanítási módszer hatásának vi, igálata 12 Illyés Sándor: A jelnyelvvel törté kép- leírás néhány gondolkodáslélekts ' vo­nása ....................................................г .... 21 S. Molnár Edit: Kísérlet az isko íp-ba lépő óvodásgyermekek ismeretvilagad in meglevő társadalmi-politikai tartat ik struktúrájának vizsgálatára ........................ 26 Limb ekné Ignácz Piroska: Transzferhat s vizsgálata nonverbális gondolkodási fel adatokban ....................................................... 42 Bárkán György: A tárgyi és társadalmi környezetre irányuló elvárások szerepe az igényszint szerkezetében........................ 50 L. Sz. Cvetkova: A hangos beszéd aktív formáinak zavarairól...................................... 62 Nagykáldi Csaba: Labdarugók egyszerű reakcióidő- és cselekvési idejének kap­csolatáról ............................................................ 74 Buda Béla: Szempontok a pszichoterápia eredményességének és a kiképzés problé­máihoz ................................................................ 81 Szem le Kertész Imre: Az igazságügyi lélektan kérdései a Szovjet Pszichológusok Tár­saságának IV. Össz-szövetségi Kongresz­szusán (Tbiliszi, 1971)................................... 93 Léná rd Ferenc: A gondolkodás rugal­massága és a variációk (Doktori érte­kezés tézisei és nyilvános vitája)............ 96 Bart ha Lajos: A beszéd szerepének né­hány elméleti és kísérleti problémája az akaratlagos reakciók kialakításában (Doktori értekezés tézisei és nyilvános vitája) ................................................................... 107 Ligeti Róbert: Az olvasni tanulás törté­netének áttekintése ...................................... 128" Csondorné Schüller Gabriella: Tanul­mányúton a Szovjetunióban..................... 132 Vit a Csirszka János: Munkalélektani alapfo­galmak egyértelműségéért.......................... 135 F o lyói ratszemle A tanulmányok közlési feltételeit lásd a borító harmadik oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék