Magyar Pszichológiai Szemle 36. (1979)

1979 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK 1979. 1—6. SZÁM A Magyar Pszichológiai Társaság emlékülése.......................................................................... 99 Antalovits Miklós: A kommunikációelméleti analógia alkalmazása a választási reakcióidők értelmezésében....................................................................................................... 172 B. F. Lomov: A pszichológia fejlődésének útjai ................................................................... 333 Bor gos György: Felsőszintű vezetők vizsgálata Rorschach-teszttel................................ 361 Császár Gyula—Juhász Erzsébet: A gastrointestinalis rendszer két pszichoszomatikus betegségének (ulcus, colitis) vizsgálata frusztrációs teszttel......................................... 160 Danes István: Önértékelés-vizsgálat pályakezdő munkásfiatalok körében.................. 116 Els sner, Günter—Kühn, Heinz: A Drezdai Műszaki Egyetem és a Drezdai Friedrich List Közlekedési Főiskola hallgatóinak pszichológiai gondozása.................................. 3 Gell éné Kálmánchey Márta: A Torrance-teszt alkalmazásának tapasztalatai 6. osztá­lyosoknál ......................................................................................................................................... 161 Gerevich József — Ungvári Gáboi—Karczag István: Adalékok a spontán rajz diagnoszti­kai értékességéhez ....................................................................................................................... 12 Hárdi István; A skrizofrónia a dinamikus rajzvizsgálat tükrében................................ 266 Han ti B. László: Kétprofilos vizsgálatok Szondi Teszttel 1................................................. 487 Kalmár Magda— Benis Mária: Zenei fejlesztés hatása minőség-fogalomkörének alakulására óvodáskorban......................................................................................................... 25 Kozéki Béla: Tanulók iskolai tevékenységgel kapcsolatos motívumainak vizsgálata 129 Kósáné Ormai Vera: Nevelési nehézségek megoldásainak minősítése pedagógusok és pszichológusok által ..................................................................................................................... 141 Köbölkúti Antal : Teljesítménymotíváló éljárások hatásainak összefüggése, személyiség­tényezőkkel .................................................................................................................................... 38 Kulcsár Zsuzsanna —Simon Miklós: A paradox alvás kettős-funkcióhipotézisének vizsgálata introvertált ős extravertált személyeknél...................................................... 446 Mol nár Péter: A felsőfokú továbbtanulási igény társadalmi és személyiség-feltételei 225 Pálffy Zoltán: A telítettség-érzékenység szerepeja színharmóniák érzékelésében .... 375 Sasvári Lajos: Interindividuális viselkedés mint társasdinamikai tényező a madár­populációban .................................................................................................................................. 238 S. Nagy Katalin: Kiállításlátogató típusok............................................................................. 50 Szekeres István : Szubjektívjvalószínűségeloszlás különböző típusújfeladathelyzetekben 250 Vargha András: A Szondi Teszt faktorainak kísérleti vizsgálata......................................... 498 Virág Anna —Szirtes József—Marton Magda: Zenei ingerek észlelésének vizsgálata kiváltott potenciál módszerrel................................................................................................... 245 Zétényi Elek: Döntési folyamat, kritikus random-szekvenciás szituációban.................470 Zét ényi Tamás—Joe Khatcna: „Valamint magamról” — Módszer a kreat ivitás percep­ció és orientáció mérésére............................................................................................................ 281 VITA A szabad interakciós csoportokról. Hozzászólás Szőnyi Gábor vitacikkéhez (Szerda­helyi Szabolcs)................................................................................................................................ 393 A szociálpszichológia határai és lehetőségei. Szerkesztőségi kerekasztal beszélgetés (Vitányi Iván) .............................................................................................................................. 385 Hegedűs T. András: A pszichornotoros retardáció négy dimenziója................................ 64 Igé ny és lehetőség a munkapszichológiában. Hozzászólás Molnár Imre írásához (Kautzky Norbert) ....................................................................................................................... 512 SZEMLE Bálint Mária: Szabad nevelés és a nevelési viszony asszimetriája.................................. 396 Bes zélgetések a pszichoterápia és a pszichoterapeuta-képzés magyarországi helyzeté­ről (Varga Zoltán) riportsorozata: Hidas György, Juhász Pál, Mérei Ferenc, Per­torini Rezső, Tringer László, Moussong-Kovács Erzsébet)........................................... 581 F. Várkonyi Zsuzsa: Laikus részvétel az autizmus gyógyításában (Tapasztalatok az Egyesült Államokban) ................................................................................................................ 199 Ozsváth Károly : A pszichometria elméleti ős gyakorlati kérdései.................................... 288 Per torini Rezső: Ferenczi Sándor alkotókészsége a „Fragmente und Notizen”-ben 191 Prágai pszichoterápiás tézisek..................................................................................................... 606 Ranschburg Jenó: Szerepkonfliktusok a házasság korai periódusában............................ 515 Rózsa Judit—Bense Rozália — Blága Gabriella: Kreativitásfejlődés intézetben nevel­kedő óvodás gyerekeknél.......................................................................................................... 67

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék