Müegyetemi lapok. Havi folyóirat a mathematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből 1. (1876)

1876 / 2. füzet - Irodalom

56 IRODALOM. Schwere, Elektricitaet und Magnetismus. Nach den Vorlesungen von Bernhard Riemann, bearbeitet von Karl Hattendorfe. Hannover. Carl Rürnp- ler. 1876. Egy kötet, 8-adrét. 358 1. Ára 8 m. Németországban az egyetemi tanár elismerésre csak akkor számíthat, ha mint búvár a tudomány önálló fejlesztése által kitűnik. Szónoki előadás, vagy szép irálylyal irt tan- vagy kézikönyv Németországban hires tanárrá sen­kit sem tesz, legalább a természettudományi szakokban. Jól tudja azt a tanuló, hogy a formailag esetleg gyenge előadás, melyet a tudomány önálló fejlesztő­jétől hall, mélyebb igazságokat foglal magában, mint a szónokilag szép beszéd, melylyel leginkább az törekszik érdeket kelteni, ki gyengeségét a buvárlat terén ez által leplezni akarja. A búvár, fáradságos munkája mellett, könyv- irásra időt nehezen talál s valóban ritka eset, hogy elsőrendű német tanár önálló értekezéseken kivül nagyobb kézikönyvet vagy tankönyvet írjon. Leginkább észrevehető ez a physikai tudományok terén. A teljesen megbízható tankönyvek és kézikönyvek hiányát a német tanuló, tanára előadásainak gondos feljegyzése és kidolgozása által pótolja s füzeteiben ekként oly tudományos kincset gyűjt, mely reá nézve bármely nyomtatott munkánál becsesebb. Ha a tanulóból tanár lesz, akkor régi előadási füzeteit előveszi, s azok képezik előadásainak alapját. Nemzedékről nemze­dékre így száll át a tudományos hagyomány s gyakran soká tart, mig az élőszóval hirdetett igazság nyomtatott könyvben megörökíttetik. Az idegen, ki először hall német egyetemi előadásokat, meg van lepetve, midőn észreveszi, mennyire eltérnek ez előadások a német tankönyvek szellemétől. A német tudományosság rendkívüli fejlődése fényesen bizonyítja, mily helyes az elv, hogy a tanár legfőbb feladata a buvárlat legyen. Jogosan iri­gyelhetjük a tanulót, kit kora s körülményei ily búvárok vezetése alá helyez­nek ; de sajnálnunk kell azokat, kik ily tanároktól hely vagy kor által elvá­lasztva, közvetlen oktatásukban nem részesülhetnek. Az írott előadási füzet csak szűk körben forog s ezért nagy annak érdeme, ki kitűnő tanárának elő­adásait sajtó alá rendezi s azokat így az enyészettől megmentve lehetővé teszi, hogy a közvetlenül csak kevesek által élvezett oktatásban közvetve még a jövő nemzedék s távol nemzetek fiai is részt vegyenek. A mondottak eszünkbe jutnak, ha a szép könyvet kezünkbe veszszük, melylyel Hattendorff legújabban gazdagitá a physikai tudományok irodalmát. Szerzőnek egy régiebb müve a részletes differentiál-egyenletekről, melyet ugyancsak Riemann előadásai alap­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék