Müegyetemi lapok. Havi folyóirat a mathematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből 2. (1877)

1877 / 13. füzet - Megfejtett feladatok

— 96 hető, mint az iróónnal készült rajz. Az ily csőnek előállítása azonban nem épen könnyű dolog, főleg ha azt kívánjuk, hogy alig észrevehető érintkezés mellett mégis egyenletesen, megszaka­1. ábra. 2. ábra. szőrűn kúpalakúra köszörüljük alak létrejön. dás nélkül ömöljék ki a színes folyadék. Leghelyesebben és legbiztosabban a kö­vetkező módon járunk el: 4—5 milli­méter átmérőjű és l1j2—2 mm. fal- vastagságú üvegcsövet akként huzunk ki a fúvó-lámpán, hogy capillaris cső keletkezzék ugyan, de a fal vastagsága körülbelül csak olyan maradjon, mint az eredeti csőé fi. rajz). Ezután a cső szűk végét most már olajos kvarcz-kö- mindaddig, míg a 2-dik rajzon előtüntetett (W.) FÖLADATOK. Ti. A mathematikai inga fölfüg-gesztési pontja vízszintes egyenesen sza­badon mozoghat. Határoztassék meg az inga mozgása. (Réthy Mór.) 28. Gtauss-Schuhmaciier levelezésében a következő feladatot olvassuk : Mily egész számú értékeket vehetnek fel valamely háromszögnek oldalai, hogy a körülirt kör sugara szintén egész szám legyen. (Közli: Huny ad y.) 29. Állítsunk szigetelő alapra két clektrikus condensatort. Az egyiknek egymás felett álló lemezei legyenek A\ és A2, a másikéi B\ és B2. —Az Ai és Bi szigetelők nyelekkel vannak ellátva. Töltsük meg A2 lemezt szabad elektricitással, e közben a felette álló Ai -t a földdel vezetőleg összekötvén. A condensatorok szabad elektricitását következő eljárás szerint gyorsan szaporíthatjuk : a) Ai-t szigetelő nyelén A2-ről leemeljük s ß2-haz érintetjük, e közben B] -t a földdel vezetőleg összekötvén. Ezután Ai-t A2 fölé visszahelyezzük. b) Bi-t szigetelő nyelén B2-rö\ leemeljük s 2l2-vel érintetjük, e közben A.-t a földdel vezetőleg összekötvén. Ezután Bi -t B2 fölé visszahelyezzük. E műtétet többször ismételhetjük. Fejeztessék ki mennyiségtaui alakban a szabály, mely szerint e műtét­nek w-szeri ismétlése által az egyes condensatorok szabad elektricitását sok­szorosítjuk ; feltéve, hogy érintés közben Ai lemez B2-nek, B\ pedig vl2-nek összes elektricitását átadja. , (B. Eötvös Loránd.) Sajtó-liiba. £ . A 23. feladat ó ik sorában sin2« helyett 2 sin2—-nek kell allama. Budapest, 1877. Nyomatott azAth e n a e u m r. társ. nyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék