Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 1. (1879)

Kertbeny Károly: Petőfi arcképeiről

12 KERTBENY KÁROLY: PETŐFI ARCKÉPEIRŐL. benjárására ekkor vállalkozott a «Versek» kiadására. Tódi már ekkor, mint tüneményről beszélt a «Versek»-ről, én azonban csak fél füllel hallgattam szavait, mert őszintén megvallva, kevés bizalommal viseltettem a magyar költé­szet iránt, s rajongásomnak tárgyát csak a német és fran­cia irodalom képezték. Ezért csakhamar el is feledtem úgy a «Versek»-et, mint a Petőfi-nevet. Bakodyék ezután nem sokára (augusztus havában) a váci-utcába, a «Három gráciá»-hoz czimzett — most Mo- csonyi-féle — háznak harmadik emeletére, azon négy szo­bás saroklakásba költöztek, melynek öt ablaka a váci, négy ablaka pedig a korona-utcára szolgál. Bocsássák meg önök e részletezést, később meglátják: miért történik. A fiatal Bakody augusztus havában az alsó Duna vidékére utazott Pestről, s csak szeptember közepén tért vissza, megrakodva valódi finom török dohánynyal. Ekkor kezdődött lakásán a csibukozás fanatikus kultusza, mely csakhamar annyira emelkedett, hogy gyakran saját orrunkat sem láthattuk meg a dohányfüstnek sűrű, fehér felhőjében. Tódi szobája való­ságos találkozási helyévé vált a fiatal orvosnövendékeknek, jogászoknak és más ifjaknak, kik noha gyakran be sem valának egymásnak mutatva, kedélyesen társalogtak egy­mással a szivélyes házi gazda füstös szobájában. 1844 szeptember utósó napjainak egyik délutánján én is fölkerestem Bakody barátomat, de a nagy füst miatt belépésemkor csak annyit vehettem ki, hogy vendégei ezút­tal is szép számmal valának. Tódi két barátjával csibukozva, a könyvszekrény előtt állt. Valami felett vitatkoztak s Bakody kezével intett, hogy ne zavarjam társalgásukat. Nem háborgatám tehát őket s egész hanyagul az ablaktól jobbra eső divánra vetettem magamat. A divánon ekkor már egy másik fiatal ember is ült szintén csibukozva, ki egyáltalában nem rokonszenves, sőt figyelmet is alig érdemlő külsejével s deákosan igénytelen magyar öltözékével épen nem kötötte le érdeklődésemet. Tódinál gyakran fordult

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék