Pszichológia 14. (1994)

1994 / 1. szám

KÖZLÉSI FELTÉTELEK 1 .A PSZICHOLÓGIA elsősorban alapkutatásokról közöl eredeti beszámolókat. Szívesen hoz nyilvá­nosságra olyan tanulmányokat is, amelyek - a kutatási területtől függetlenül - hozzájárulnak vala­milyen átfogó pszichológiai alapkérdés megoldásához, pszichológiai Jelenségeket helyezve új megvilágításba, vagy újakat tárva fel. E kritériumok teljesülésének egyaránt ki kell tűnnie a tanul­mány kérdésfeltevéséből, és az eredmények értelmezéséből, azaz abból a módból, ahogyan a szerző saját kutatásait - egyetértőén vagy kritikailag - elhelyezi a pszichológiai Ismeretek rend­szerében. Szívesen közöl továbbá a folyóirat a pszichológia egyes területeit érintő friss publikációkról ké­szült összefoglaló, értékelő, eredeti szempontokat érvényesítő szemléket, a hazai pszichológia helyzetét és fejlődését érintő elemzéseket, kritikai reflexiókat, önálló szempontokat érvényesítő recenziókat. Kérjük szerzőinket, hogy cikkeik megfogalmazásakor tartsák szem előtt azt a törekvésünket, hogy a folyóiratban megjelenő munkák az Igényes szakmai közönség számára érthetőek legye­nek. 2. A közlést megkönnyíti a kézirat előkészítésének gondossága. Ezért a következőkre kérjük szer­zőinket a) A kéziratot szabványos gépelt oldalakon készítsék el (2-es sorköz. egy oldalon 25 sor, egy sor­ban 50 leütés) b) a kéziratot két példányban küldjék be c) az első oldalon tüntessék fel a tanulmány címét, a szerző nevét és munkahelyét d) az oldalakat a lap tetején folyamatosan számozzák, betoldásokat ne alkalmazzanak e) az ábrákat, fényképeket és/vagy táblázatokat megszámozva és megcímezve külön borítékban mellékeljék, valamint helyüket a kéziratban gondosan jelöljék be. Fényképek esetén jó minősé­gű fekete-fehér pozitívot kérünk, vonalas ábrák esetén pausz vagy „Sirály" papírra hígítatlan fe­kete tussal készített rajzot Is elfogadunk. f) kéziratot elfogadunk (51 /4-es 360K-s) mágneslemezen is, egy kinyomtatott példánnyal együtt. Munkánkat megkönnyíti, ha a szerző az XYWRITE magyar változatát használja, vagy legalábbis olyan szövegszerkesztőt, amely képes a magyar ékezetes karakterek előállítására. Kérjük, tűn­tessék fel a szövegszerkesztő nevét és a magyar karakterek ASCII-kódját. 3. Az irodalmi utalásokat a szövegben a szerző vezetéknevével és az idézett mű zárójelbe helye­zett megjelenési óvszámával kérjük jelölni. Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megje­lent munka Idézésére kerül sor, a tanulmányok megkülönböztetése az idézés sorrendjében az évszám mellé írt a, b, c stb. Indexekkel történik. (Oldalszámot csak szó szerinti Idézés vagy meg­határozott részlet Idézése esetén kell feltüntetni.) Kérjük szerzőinket, gondosan ügyeljenek arra, hogy az Irodalomjegyzék az idézett munkákat hiánytalanul tartalmazza, és a közlés formája az Idegen nyelven megjelent munkák esetén az alábbi angol nyelvű példáknak megfelelő legyen (nem angol nyelvű művek esetén a szöveg és a rövidítések értelemszerűen az adott nyelven sze­repelnek; orosz nyelvű műveknél az elfogadott fonetikus átírással) a) Könyveknél: Berkowitz, L„ 1962, Agression; A social Psychological Analysis, Academic Press, New York b) Tanulmánykötetben megjelent munkáknál; Berkowitz, L., 1972, Social norms, feelings and ot­her factors affecting helping behavior and altruism, In: Berkowitz, L. (ed.), Advancesln Experi­mental Social Psychology, Vol. 6, Academic Press, New York, 63-108. c) Folyóiratban megjelent munkáknál: Berkowitz, L., Daniels, L. R., 1963, Responsibility and de­pendency, Journal of Abnormal and Social Psychology, 66,429-437. A magyar szerzőktől magyar nyelven írott vagy szerkesztett munkák esetén minden esetben a szerző magyar szórend szerinti teljes nevét kérjük feltüntetni. 4. A lábjegyzetek helyét kérjük a tanulmány megfelelő pontján arab számmal jelölni, szövegüket pe­dig ugyanezzel a számozással „Lábjegyzetek" felirattal ellátott külön oldal(ak)on mellékelni. 5. A közlemény, amennyiben a téma kifejtése ezt szükségessé teszi, a két szerző ív terjedelmet (egy ív = 40 000 betűhely = 32 szabványos gépelt oldal) is elérheti, sőt meghaladhatja. 6. Idegen nyelvű fordítás céljára kérjük mellékelni a tanulmány kb. 200-250 szavas (2 szabványos gépelt oldal terjedelmű) összegezését. 7. A korrektúra javításának határideje három nap, melynek betartása a megjelenés folyamatosságá­nak biztosításához nélkülözhetetlen. 8. A nyomda a szerzők tiszteletdíjának terhére minden tanulmányról 25 példányban különlenyoma- tot készít. A tiszteletdíj terhére a szerzők további példányokat is igényelhetnek. 9. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza, kivéve a kézirat hordozójául szolgá­ló mágneslemezt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék